Stilling:

Professor / Førsteamanuensis i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist 28.02.2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk/ institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar. Stilingen er fast, 100 % fra 01.08.2019.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning, veiledning, vurdering av studentoppgaver og oppfølging av praksis.
 • Det kan være aktuelt å bidra i fakultetes øvrige studietilbud slik som masterprogrammer og ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Delta i utvikling av master innen barnehage
 • Oppgaver knyttet til etter-og videreutdanning av barnehageansatte
 • Det forventes at den tilsatte driver aktivt FoU-virksomhet innenfor det barnehagepedagogiske feltet nasjonalt og internasjonalt.
 • Det forventes og at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil og deltakelse i forskningsgruppe.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

MÅ krav:

 • Doktorgrad i pedagogikk/barnehagepedagogikk med klar innretning mot barnehagepedagogikk hvor relevansen for barnehagelærerutdanningen vektlegges.
 • God kjennskap til norsk/skandinavisk barnehage, barnehagelærerprofesjonen og norsk/skandinavisk utdanningssystem.
 • Erfaring med undervisning og forskning i høgere utdanning
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønsket kompetanse:

 • Kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på områder der vi ønsker å styrke vår kompetanse: perspektiver på barn og barndom i en kompleks tid, medvirkning og demokrati, mangfold, likeverd og likestilling, pedagogisk ledelse, lek, helhetlig syn på læring, samarbeid hjem-barnehage,profesjonsetikk, overgang barnehage-skole
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • Utdanning som førskolelærer/barnehagelærer - vil vektlegges
 • Arbeidserfaring fra barnehage - vil vektlegges
 • Ved tilsetting legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings-og utviklingsarbeid.
 • Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet.

Personlig kompetanse

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bygge relasjoner til norske og internasjonale samarbeidspartnere
 • Interesse for og vilje til å veilede kollegaer i FoU-arbeid
 • Interesse og vilje for å utvikle en bred barnehage pedagogisk plattform ved instituttet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor / 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen