Stilling:

Høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis i matematikk og statistikk

Søknadsfrist 24. februar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, med hovedtilhørighet til institutt for økonomifag.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes innen 1.8.2019, eller så snart som mulig.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Vi søker en person som brenner for å undervise i matematikk og statistikk, og som ønsker å kombinere dette med forskningsaktivitet.
 • Stillingen er primært knyttet til undervisning i emnene Matematikk for økonomer og Statistikk for økonomer, begge emnene på bachelornivå. Det kan imidlertid også være aktuelt med undervisning i andre emner i, eller med sterk tilknytning til fagområdene matematikk og statistikk.
 • I tillegg til undervisning vil oppgaver som veiledning av studenter i forbindelse med bacheloroppgaver, evt. masteroppgaver, videre utvikling av emnenes faglige og pedagogiske opplegg og aktiv deltagelse i instiuttets fagmiljø, være en del av arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen.
 • Stillingen har også avsatt tid til forskning og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

 • Stillingen kan bestettes av en person med førstestillingskompetanse med doktorgrad i matematikk eller statistikk. Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår phd-graden innen søknadsprosessen avsluttes vil bli vurdert for stilling som førsteamanuensis.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Stillingen kan også besettes av en person med høgskolelektorkompetanse, dvs, med masterutdanning eller hovedfag innen matematikk og/eller statistikk. Søkere med økonomisk-administrativ utdanning på tilsvarende nivå og med spesialisert kompetanse innenfor matematikk og statistikk vil også bli vurdert. For alle stillingskategoriene gjelder at stillingen også kan besettes av søkere med annen relevant fagbakgrunn.
 • Erfaring fra FoU-arbeid er ønskelig
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Generelt god IKT-kompetanse. Må kunne beherske aktuelle dataverktøy/-program på en god måte.
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse:

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet ved avdelingen. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden, i form av en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1008 høgskolelektor, 1198 førstelektor eller 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

 • Instituttleder Per Søberg, Tel: 62 43 05 32 , Mob: 414 42 159, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen