Stilling:

Førsteamanuensis i digital ledelse

Søknadsfrist 24. februar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, med hovedtilhørighet til Institutt for organisasjon, ledelse og styring. Undervisningsoppgavene vil primært ligge til desentralisert studiested Kongsvinger.

Stillingen er i hovedsak knyttet til satsingen innenfor digitalisering og en ny-utviklet egen modul innenfor Master i økonomi og ledelse - siviløkonomutdannelsen: siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og business analytics.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes innen 1.8.2019, eller så snart som mulig.

Sentrale arbeidsoppgaver

Stillingen er en kombinert undervisnings- og forskningsstilling. Den som ansettes vil bli tillagt undervisning på bachelor og masternivå innenfor de områdene stillingen lyses ut for, og særlig innenfor temaer som digitalisering og ledelse, digital strategi og den digitale organisasjonen, eveteuelt også digitale forretningsmodeller og/eller business analytics. Det kan også være aktuelt med undervisning i forskningsmetode.

Den som ansettes må være aktiv forsker, og kunne initiere og lede forskningsprosjekter, interne og eksterne på et høyt internasjonalt og nasjonalt nivå, innenfor stillingens temaområder.

Den som ansettes må kunne påta seg å lede og utvikle studieprogrammer på både bachelor og masternivå innenfor den utlyste stillingens fagområder.

Kompetanse og erfaring

Den som ansettes i stillingen må ha:

 • doktorgrad innrettet mot organisasjon og ledelse med relevans for ett eller flere av stillinges fagområder, eksempelvis digitalisering og ledelse, digitalisering og organisasjon, digital strategi eller digitale arbeidsformer. Alternativt kan en doktorgrad innenfor annet fagområde være aktuelt, dersom søkeren har relevant forskning innenfor den utlyste stillingens fagområde med omfang og nivå som tilsvarer en doktorgrad. Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår phd-graden innen søknadsprosessen avsluttes vil bli vurdert for stilling som førsteamanuensis.
 • bred og relevant erfaring med forskning innenfor minst ett av temaene digitalisering og ledelse, digitalisering og organisasjon, digitale arbeidsformer, business analytics.
 • dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Bør ha erfaring med undervisning og veiledning på bachelor og masternivå, og gjerne også på phd-nivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Generelt god IKT-kompetanse. Må ha omfattende kompetanse og kunnskper innenfor digitalisering i vid forstand.
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig. Må kunne undervise både på norsk og engelsk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse:

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden, i form av en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamaneuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, Tel: 62 43 04 37, Mob: 920 52 429, e-post: [email protected]
 • Dekan Peer Jacob Svenkerud, Tel: 62 43 04 06 , Mob: 915 54 368, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen