Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / høgskolelektor i samfunnsfagdidaktikk

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk/ institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar. Stilingen er fast, 100 % fra 01.01. 2020.

Kontakt:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver i samfunnsfagenes didaktikk, knyttet til lærerutdanningsprogrammene
 • Utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • Delta i gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan, og delta i arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisnings-opplegg, herunder også etter- og videreutdanning samt ekstern finansiert virksomhet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen samfunnsfagdidaktikk, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet. Det åpnes også for kandidater på høgskolelektor nivå i kvalifiseringsløp/phd-løp. Redegjørelse for hvor kandidaten er i løpet må komme tydelig fram av søknaden.
 • Fullført hovedfag eller mastergrad i statsvitenskap.
 • I fagfornyelsen tillegges samfunnsfag særskilt ansvar for digitale ferdigheter. Vi søker derfor kompetanse innen digitale ferdigheter og bruk av diditale læringsvektøy innen utdanning. Slik vil stillingen være i kryssningsfeltet mellom samfunnsfag og pedagogikk. Interesse og kompetanse innen dette krysningspunktet vil sterkt vektlegges.
 • Må ha relevant undervisningserfaring fra skole.
 • Undervisningserfaring fra høgere utdanning og lærerutdanning spesielt vil tillegges vekt
 • Fullført praktisk universitetspedagogisk kompetanse.

Personlig kompetanse:

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskollektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Gode velferdsordninger

Søk stillingen