Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen mat, ernæring og helse

Søknadsfrist: 31.05.2019

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling?

Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskaper det ledig 100% midlertidig stilling

Stillingen ligger til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, seksjon for Folkehelse. Stilingen er midlertidig, 100 %, for perioden 1.8.2019 - 31.7.2020. Nåværende arbeidssted er Elverum.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Vi søker kandidater med kompetanse innen områdene matvarekunnskap, matteknologi, ernæring og matkultur. Videre søker vi kandidater som kan dokumentere både teoretisk- og praktisk pedagogisk kompetanse innen fagområdet mat og helse, da deler av stillingen vil omhandle undervisning og veiledning av lærerstudenter i 5-årig grunnskolelærerutdanning. Den som tilsettes skal bidra med undervisning, forskning, faglig utvikling og formidling. I tillegg vil det kunne være aktuelt at studieprogramansvarsrollen blir tillagt stillingen, som eventuelt vil innebære faglig kvalitetssikring og oppfølging av studiet, være studentenes hovedkontakt m.m.

Den som tilsettes vil være en viktig bidragsyter i videreutviklingen av fagområdet ved instituttet og fakultetet. Dette innebærer å knytte fagområdet til andre studier, i tillegg til å utvikle studietilbud og kurs i samhandling med eksterne samarbeidspartnere.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Planlegging og utvikling av studietilbud og ivaretakelse av emneansvar
 • Planlegging og gjennomføring av teoretiske og praktiske undervisningsoppgaver
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen mat, ernæring og helse eller andre relevante områder. For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad, godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå, som er dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting i stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt stor vekt.For tilsetting i stilling som høgskolelektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Kompetansekrav:

 • Søker bør ha pedagogiske kvalifikasjoner tilsvarende PPU eller universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Personlig egnethet er viktig, spesielt gode evner til å skape, delta i og gjennomføre prosesser og fagutvikling
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/1198 Høgskoleelektor/1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse, som bla gir gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Velkommen som søker!

Søk stillingen