Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - Rehabilitering, samhandling og ledelse

Søknadsfrist 26. september 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad. Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020. Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Instiutt for helsefag er det ledig 100 % fast stilling med snarlig tiltredelse.

Stillingen er primært knyttet til videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse.Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell og samlingsbasert utdanning hvor planlegging, gjennomføring og ledelse av rehabiliteringsprosesser er et sentralt læringsutbytte. Utdanningen er på 60 stp. og gjennomføres på 2 år. Studiet er i en utviklingsfase med omlegging av studieplan og organisering.

Hovedarbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Studie- og emneansvar i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene
 • Undervisning og veiledning, samt sensureringsoppgaver
 • Utvikling av studiet
 • Deltakelse i instituttets og fakultetets daglige aktivitet
 • Deltakelse i instituttets samarbeidsprosjekter i praksis
 • Forskning og utvikling innen fagområdet
 • Deltagelse i instituttets forskningsprosjekter

Andre oppgaver knyttet til bachelorutdanninger og fakultetets øvrige utdanninger kan bli tillagt stillingen.Fakultetet stiller seg positiv til kombinasjonsstillinger med arbeidsgivere utenfor høgskolen.

Vi søker primært en person med vitenskapelig kompetanse, bred erfaring og kunnskap innenfor fagområdet rehabilitering og/eller ledelse. Det er ønskelig med klinisk erfaring fra rehabiliteringsinstitusjon med fokus på arbeidsrettet rehabilitering og/eller hverdagsrehabilitering.

Søker må ha fagkompetanse innen helsefag som for eksempel sykepleie, ergoterapi, fysioterapi eller vernepleie. Det er en fordel med bred erfaring fra kommune- eller spesialisthelsetjeneste.

Det kreves tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.

Det kreves gode språkkunskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet, slik som gode samarbeidsevner, evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer, fleksibilitet og selvstendighet vektlegges. Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning.

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Høgskolelektor; høyere grads-eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå. Ved ansettelse av høgskolelektor forutsettes det at vedkommende har en kvalifiseringsplan for å oppnå førstekompetanse innen rimelig tid.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For alle stillingskategorier kreves i tillegg dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Den som eventuelt tilsettes uten å ha formell pedagogisk kompetanse eller praktisk-pedagogisk utdanning og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i høgskolepedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskolen i Innlandet gir tilbud om slike kurs.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider (Inntil 15 arbeider) som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives. Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges/framkomme av søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling og engasjerte kolleger
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor/1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Velkommen som søker!

Søk på stillingen