Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - Psykisk helse, Eldre med vekt på psykisk helse, og Rus, avhengighet og psykiske lidelser

Søknadsfrist 19. september 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Instiutt for helsefag er det ledig et vikariat i inntil 100 % stlling fra snarest til 31.07.2019 med mulighet for forlengelse.

Stillingen er primært knyttet til undervisning, veiledning og forskning i master- og videreutdanningene innen Psykisk helsearbeid. Psykisk helsearbeid inkluderer også videreutdanning i «Eldreomsorg med vekt på psykisk helse», og videreutdanning i «Rus, avhengighet og psykiske lidelser». Arbeidsoppgaver i avdelingens øvrige utdanninger må også kunne påregnes.

Ansvar

 • Å kunne ivareta kvalitet ved å videreutvikle utdanningene er sentralt. Dette innebærer at vi søker en person som evner å være en faglig pådriver, kompetanse- og relasjonsbygger innenfor faget både når det gjelder intern og utadrettet virksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Avdelingen arbeider aktivt med å utvikle kombinasjonsstillinger med arbeids- og samfunnsliv. Det ligger derfor en mulighet for kombinasjon av deltidsstillinger.

Hovedarbeidsoppgaver:

Være faglig medansvarlig for aktivt å videreutvikle fagmiljøet og utdanningstilbudet innen Master- og videreutdanning i psykisk helsearbeid, Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, samt Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser.

Dette innebærer blant annet:

 • Studie- og emneansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring av studiene
 • Undervisning og veiledning i teoretiske og praktiske studier, samt sensureringsoppgaver
 • Forskning innen fagområdet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Ønsket kompetanse:

 • Vitenskapelig kompetanse, bred erfaring og kunnskap innenfor fagområdet psykisk helse eller andre relevante, nærliggende fagområder, som for eksempel eldreomsorg og/eller rehabilitering er ønskelig
 • Dokumentert forskningsproduksjon med publikasjoner på høyt internasjonalt nivå.
 • Dokumentert utadrettet forskningsvirksomhet med samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med utvikling og ledelse av større forskningsprosjekter, herunder erfaring med søknader om ekstern finansiering, vil være en styrke.
 • Pedagogisk kompetanse, formidlingskompetanse og veiledningserfaring

Videre forutsettes det at vedkommende har evne og motivasjon for utadrettet virksomhet overfor relevante samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutsettes at den som ansettes har evne til å jobbe selvstendig, samt har evne og vilje til å motivere og samarbeide med institutes og avdelingens ansatte, studenter og ledelse.

Det kreves tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.

Det kreves gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig.

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Høgskolelektor; høyere grads-eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Om søknadenSøknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling og engasjerte kolleger
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor/1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt:

Velkommen som søker!

Søk på stillingen