Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

50% fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i kunst og håndverk

Søknadsfrist: 28.04.2019

Om stillingen

Stillingen er lagt til Institutt for kunstfag og kulturstudier. Stilingen er fast, 50%

Kontakt:

 • Instituttleder Ingeb org Lunde Vestad, Tel: 62517688, Mob: 97705423, e-post: [email protected]

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes skal arbeide i tilknytning til barnehagelærerutdanningen ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Her vil den som ansettes inngå i tett samarbeid med øvrige ansatte innenfor kunst og håndverk/forming, drama og musikk i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet, og vil ha ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisnings- og veiledningsoppgaver. Det kan også være aktuelt med samarbeid med andre fag i barnehagelærerutdanningen, for eksempel i fordypningene. Videre er sentrale arbeidsoppgaver knyttet til arbeid innenfor ordningen for desentralisert kompetanseheving, hvor blant annet fagfornyelsen i grunnskolen er viktig tematikk. Den som ansettes må også påregne å utføre oppgaver ved fakultetets grunnskolelærerutdanninger knyttet til arbeid med fagfornyelsen og de tverrgående temaene som beskrives i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen. Særlig sentralt står arbeid med bærekraftig utvikling og estetiske læringsprosesser, i tillegg til digitalisering, men også andre områder kan være aktuelle. I alle stillingens oppgaver forventes det at den som ansettes bidrar til videreutvikling av fakultetets undervisning, inkludert undervisningsformer, emner og studier. Dersom den som ansettes har førstekompetanse forventes det at vedkommende bidrar med selvstendig FoU-arbeid og veiledning av medarbeidere, og med dette bidrar til å styrke fakultetets forskingsmiljø innenfor de estetiske fagene.

Kvalifikasjonskrav

Formalkompetanse

Den som ansettes skal fortrinnsvis ha doktorgrad, som kan være innenfor tradisjonell forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Dersom den som ansettes ikke har førstekompetanse, forventes det at vedkommende vil arbeide med å oppnå slik kompetanse.

Erfaringskompetanse

Det er videre sterkt ønskelig at den som ansettes har kunstpedagogisk utdanning og/eller erfaring. At søker har barnehage-/førskolelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning teller positivt, men er ikke nødvendig for å komme i betraktning.

Egen kunstnerisk virksomhet og erfaring er en fordel, likeledes erfaring fra arbeid i barnehage, undervisning i grunnskolen, erfaring med fagfornyelsen og/eller annen kunstnerisk og pedagogisk erfaring relevant for arbeidsoppgavene beskrevet ovenfor.

Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring med tverrfaglig arbeid, spesielt når det gjelder KKK-fagene i barnehagelærerutdanningen, men også tverrfaglig arbeid med øvrige fag som inngår i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen teller positivt.

Relevant praksis fra barnehage og/eller skole vektlegges, og det er ønskelig med relevant praksis fra høgskolesystemet, både undervisningserfaring og erfaring med fagkoordinering.

 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

Den som ansettes må ha en proaktiv, positiv holdning og stå-på-vilje. Personen må kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver, må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig og være en god samarbeidspartner for kolleger og ledelse. Vedkommende må trives med å jobbe i prosess sammen med andre, og kunne ta nye utfordringer på en konstruktiv måte.

Det er ønskelig at søker oppgir referanser på samarbeidskompetanse.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011- førsteamanuensis, 1198 - førstelektor, 1008 - høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen