Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forsker i økosystemprosesser rundt folivore insekter

Søknadsfrist: 30.05.2019

Stillingens tilhørighet

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som forsker i økosystemprosesser rundt folivore insekter.Stillingen er lagt til Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen nordlige populasjoner og økosystemer.Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Fagområde/arbeidsoppgaver

Forskeren skal ha forsknings- og utviklingsoppgaver innen skogtundramodulen av Klima-Økologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT). Denne COAT-modulen omhandler økosystemendringer i økotonen mellom nord-boreal skog og lav-arktisk tundra som forårsakes av varmere klima, og særlig regimeskifter som forårsakes av storskala populasjonsutbrudd i insektpopulasjoner.

Modulen fokuserer på følgende økosystemkomponenter: alle vertikale vegetasjonssjikt, populasjoner av folivore insekter, insektsamfunn i død-ved, fuglesamfunn, og følgende økosystemprosesser: fenologi, suksesjon/foryngelse i skog, samfunns- og populasjonsdynamikk. COAT-modulen skal ha gode relasjoner til lokale rettighetshavere og forvaltningsmyndigheter. Forskeren forventes å påta seg relevante veilednings - og undervisningsoppgaver som er knyttet til modulen.

Kvalifikasjonskrav

Forskeren må ha doktorgrad i populasjons – og/eller samfunnsøkologi. Det forutsettes at den som ansettes har erfaring med relevant metodikk for kvantifisering av de komponenter og prosesser i økosystemet som den gjeldene COAT-modulen fokuserer på. Dette inkluderer sampling og estimering av abundans av alle relevante komponenter i økosystemet, samt statistiske analyser som belyser prosesser som det fokuseres på. Det forutsettes god innsikt i relevant teori på regimeskifter i økosystemer og prosesser på samfunnsnivå og populasjonsdynamikk. Det anses som en fordel at søkeren har taksonomiske og naturhistorisk kunnskap om de artssamfunn som COAT-modulen dreier seg om. Erfaring med formidlingsaktivitet og samarbeid med forvaltningsinstanser er også svært relevant for stillingen.

Språk

Søkerne må ha gode evner til skriftlig og muntlig formidling både på norsk og på engelsk.

Arbeids- og lønnsvilkår

Stillingens lønnes i statens regulativ kode 1109 forsker, lønnstrinn 62 - 69 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen