LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker i språkvitenskap / psykolingvistikk

Søknadsfrist: 23.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig en 3-årig stilling som forsker i (psyko)lingvistikk tilknyttet prosjekt Multilingual Minds: grammar interaction in multilingual acquisition (MuMin) ved AcqVA Aurora Senter.

Institutt for språk og kultur (ISK) tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap. ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community og Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, en lab-sjef, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte Professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en mengde forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, MiMS og SALT, som er finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, som er finansiert av Senter for grunnforskning, og HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. For mer informasjon om senterets arbeid og aktiviteter, se nettsiden til AcqVA Aurora.

AcqVA Aurora er et Aurora Senter ved UiT som er finansiert i perioden 2020-2024. Ordningen med Aurora sentre ved UiT støtter fremragende forskningsgrupper for å styrke deres muligheter for å nå opp i konkurransen om ekstern finansiering. Den søkeren som når opp i konkurransen om postdoktorstillingen vil få anledning til å jobbe tett sammen med en fremragende gruppe med lingvister og vil ha UiT, campus Tromsø, som sin daglige arbeidsplass.

Om prosjektet

Over halvparten av verdens befolkning er flerspråklige, og så mye som to tredjedeler av alle barn vokser opp med mer enn ett språk. I Europa er andelen flerspråklige barn for tiden rundt 20-25 %, og den øker stadig. De siste tiårene har vi vært vitne til en betydelig økning i innsats og interesse fra flere forskningsdisipliner for å avdekke mekanismene som er ansvarlig for tilegnelse og prosessering av språk i hjernen. Et viktig forskningsspørsmål er om språkforskjeller mellom enspråklige og flerspråklige barn blir forårsaket av tverrspråklig innflytelse (crosslinguistic influence), eller om disse forskjellene kan tilskrives hvor mye barna er eksponert for det ene eller det andre språket.

I dette prosjektet foreslår vi en ny metode som sammenligner flere grupper flerspråklige barn på tvers av språkkombinasjon og grammatiske strukturer. Vi holder ett språk konstant (for eksempel, hjemme- eller arvespråket), mens vi varierer det andre språket basert på om, eller i hvilken grad, de grammatiske strukturene i de to språkene er like eller forskjellige. Ved bruk av denne metoden er det viktig at den eneste forskjellen mellom gruppene er andrespråket, og at deltakerne har hatt lik eksponering for målspråket. Dette betyr at hvis vi finner forskjeller i hvordan de flerspråklige gruppene forstår eller produserer målspråket, så vil vi være i stand til å tilskrive disse forskjellene til påvirkninger som kommer fra det andre språket. Forskningsresultatene av prosjektet vil være verdifulle for å kunne løse viktige samfunnsmessige utfordringer relatert til utdanning, migrasjon og helse. Den nye kunnskapen vil kunne brukes til f.eks. å utforme læreplaner, utvikle diagnostiske verktøy for språkvansker og veilede språkpolitikk.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og AcqVA Aurora-senteret, vennligst se vår nettside og/eller kontakt oss:

Kvalifikasjonskrav

 • Ph.d. innen et relevant område, som for eksempel lingvistikk eller psykologi. Søkere som har levert doktorgradsavhandling til bedømmelse er velkommen å søke å stillingen. Du må legge ved avhandlingen i søknaden. Du må ha disputert og oppnådd Ph.d. før oppstart i stillingen.
 • Erfaring med forskning innen teoretisk lingvistikk og/eller psykolingvistikk
 • Høy kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk
 • Høy kompetanse i skriftlig og muntlig russisk
 • Kompetanse i spansk, tysk, tyrkisk og/eller norsk er ønskelig
 • Erfaring med eksperimentelle metoder, spesiell Visual World blikksporing eksperimenter er svært ønskelig
 • Erfaring med statistisk metode

Søkere på stillingen må sende inn en kort beskrivelse av hvordan deres bakgrunn og erfaring passer inn i MuMin og hvordan vedkommende ønsker å bidra til prosjektet. Vennligst inkluder informasjon om hvilke språk og språkfenomener du har jobbet med, og hvilke psykolingvistiske og statistiske metoder du har erfaring med. Kontakt prosjektleder dersom noe er uklart (se kontakt informasjon).

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • gode karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av forskerstipendiet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev med informasjon om forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • En beskrivelse om hvordan kandidaten passer inn i MuMin forskningsprosjekt (ca. 2-3 sider).
 • CV
 • Vitnemål, vitnemålsbeskrivelse og karakterutskrift (alle grader)
 • Kontaktinformasjon til 1-2 referanser
 • Opp til fem eksempler på publiserte arbeider eller annet skriftlig arbeid.

All dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS