Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forsker i samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 17.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Stillingen er et ettårig engasjement som er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

ISV driver tematisk allsidig forskning fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad, i tillegg til flere tverrfaglige studietilbud og etter- og videreutdanningstilbud. Forskeren vil være knyttet til prosjektet "Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration" (Cit-egration) ved faggruppene i sosiologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Dette forskningsprosjektet er en del av Norges forskningsråd BYFORSK-satsing og avsluttes i oktober 2021. Prosjektets hjemmeside: https://www.cit-egration.no/

Den som ansettes skal ha sin daglige arbeidsplass enten i Tromsø eller i Bodø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Kreative arbeidsmåter, deltakelse og rettferdige byer

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Hvordan kan kunst og kultur bidra til krysskulturelle møter og mangfoldige bærekraftige byer? Forskeren som tilsettes vil delta i prosjektet "Sustainable diverse cities: Innovation in integration", som utforsker nye måter å drive integrasjonsarbeid på.

Dagens byer består av innbyggere med ulik etnisk og nasjonal bakgrunn, tilknytning og fremtidsplaner. Bærekraftig byutvikling krever at innbyggerne kan leve med forskjeller og utnytte de sosiale og økonomiske muligheter forskjeller gir. Samtidig må innbyggernes adgang til byen, deltakelse og mulighet til å være med å utforme byen sikres, uavhengig av etnisk bakgrunn.

I prosjektet samarbeider forskere tett med ulike organisasjoner, kommuner og bedrifter som jobber med integrering av innvandrere for å produsere ny og anvendbar kunnskap om integrering. Prosjektet studerer nye pop-uptiltak, lavterskeltilbud, men også planlagte og langsgående tiltak innenfor kunst, kulturfeltet og kreative næringer i byene Bodø og Tromsø i Norge og Halsnæs i Danmark. Forskeren som tilsettes skal delta i dette dynamiske forskningsarbeidet. Forskeren kan samle egne data, bruke egne data relevant for prosjektets problemstilling eller bruke data som foreligger i prosjektet. Forskeren som tilsettes kan skrive med andre av prosjektets forskere og forventes å bidra med minst to vitenskapelige, fagfellevurderte publikasjoner og i allmennrettet formidling som er viktig i dette forskningsprosjektet.

Vi ønsker et motivasjonsbrev som adresserer en eller flere av prosjektets sentrale problemstillinger og mulige teoretiske tilnærminger knyttet til publikasjoner om:

1) Hvordan bruker ulike innbyggere byrom, hva slags møter finner sted, og hvordan kan nye møter mellom mennesker føre til integrering?

2) Hvilke betingelser fører til at møter utvikler seg til integrerende samhandling og hvordan virker etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse sammen i slike prosesser?

3) Hvordan kan møter og samhandling i organisasjoner og aktiviteter føre til deltakelse og medbestemmelse og utvikling av bærekraftige byer, eller

4) Hvilke muligheter og utfordringer representerer dette for planlegging og organisering i kommuner og frivillige organisasjoner?

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag (på tilsettingstidspunktet) eller doktorgrad i sosiologi, planlegging og kulturforståelse eller andre tilsvarende samfunnsvitenskapelige fag. Søkeren må ha muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk.

Kandidater vil bli vurdert på bakgrunn av tidligere faglige arbeider, personlig egnethet, erfaring med krysskulturelt arbeid, utvikling av arena for forskningsformidling eller kommunikasjon med ulike befolkningsgrupper i tidligere arbeid eller frivillig aktivitet.

De grunnleggende kvalifikasjonskravene for ansettelse som 1109 forsker er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

De grunnleggende kvalifikasjonskravene for ansettelse som 1108 forsker er:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Prosjektbeskrivelsen til prosjektet "Sustainable diverse cities: Innovation in integration" fås ved henvendelse til prosjektleder professor Marit Aure.

Mer info på fb: https://www.facebook.com/citegration/

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknad
 • Motivasjonsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109 forsker eller 1108 forsker, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen