Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen optimering og industriell økonomi

Søknadsfrist: 30.05.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

(English version below)

Har du lyst til å være med på å finne løsninger på dagens og fremtidens store samfunnsutfordringer?

Vi søker medarbeidere i Trondheim!

Om avdelingen og forskningsgruppen:

Forskningsgruppen Industriell Økonomi og Optimering er en del av avdelingen Bærekraftig Energiteknologi i instituttet SINTEF Industri. Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller og verktøy, som brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging for å gi beslutningsstøtte. Vi kombinerer operasjonsanalyse, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, miljøeffekter og teknisk kompetanse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere på tvers av bransjer. Grunnlaget for vår forskning er optimering, matematisk, og bedriftsøkonomisk teori.

Vi bruker et systemperspektiv, modellerer og analyserer komplekse sammenhenger i et industrielt og samfunnsmessig perspektiv, og inkluderer dynamikk og usikkerheten i disse systemene i våre modeller. Vi skal i tiden fremover også styrke vår satsing på bærekraftsmodellering og søker etter engasjerte personer som kan være med å bidra til dette.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikle beslutningsstøtteverktøy og gjennomføre analyser hvor økonomiske, miljø- og teknologiske aspekter kombineres.
 • Bidra til etablering av nye prosjekter og nettverk for SINTEF.
 • Jobben innebærer både faglig arbeid og prosjektledelse. Arbeidet i SINTEF er i nært samarbeid med våre kunder fra industri og offentlig sektor, og andre nasjonale og internasjonale partnere.
 • Problemstillinger innenfor et bredt spekter av samfunnsområder, sektorer og faglige tilnærminger.
 • Sammen utvikler vi modeller og anvender matematisk og økonomisk teori innenfor blant annet følgende områder:
  • Energi og klima
  • Sirkulær økonomi og bioøkonomi
  • Smart og grønn industri
  • Helse
  • Transport

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Prosjektutviklingsferdigheter (erfaring fra utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)
 • Evne å holde tak i flere initiativer samtidig.
 • Evne til å kunne omsette virksomheters behov til løsninger.
 • Har engasjement og lyst til å bygge et sterkt fagmiljø og godt fellesskap med kollegaer.
 • Kvantitativ analyse innen et eller flere av følgende områder:
  • Optimering
  • Simulering
  • Usikkerhet
  • Dataprosessering
  • Økonomi
  • Statistikk
  • Material/ressurs-strømmer
 • Programmeringsferdigheter

Det kreves minimum utdanning på mastergradsnivå. Doktorgrad innen relevant fagfelt vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Ønske om å utvikle deg som forsker i et miljø som jobber med oppdragsforskning.
 • Samarbeidsevne og evne til å ta initiativ og ansvar vektlegges.
 • Ønske om å jobbe tett sammen med virksomheter og være en god nettverksbygger i markedet.
 • Muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.    

Vi tilbyr:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Spennende og verrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk.
 • Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller forskningsopphold.
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Oppstart: Fra og med høst 2020.

SCIENTIST IN OPERATIONS RESEARCH AND INDUSTRIAL ECONOMICS

Are you interested in developing solutions on industrial and societal challenges related to renewable energy systems, circular and bio-economy, process industry and healthcare?

We are looking for new team member in Trondheim

The department and research group:

The research group Operations Research and Economics is part of the department Sustainable Energy Technology in SINTEF Industry. We perform analyses and develop advances models and tools, used for operational and strategic planning, to give decision support for public and private actors. We combine operations research, economics environmental impacts and technology competence in modelling of value chains and portfolios. We use optimization, mathematical and economically theory as basis for our research.

We use a system perspective, modelling and analysing complex industrial and societal relations, and we include system dynamics and uncertainty analyses in our modelling.

Main work tasks:

 • Develop decision support tools and perform analyses combining technological, economic and environmental aspects.
 • Establish new projects and networks for SINTEF.
 • Scientific work and project management, in close collaboration with our customers and partners in Norway and abroad.
 • Develop models, using mathematical and economic theory in some of our strategic focus areas:
  • Energy and climate
  • Circular and bio-economy
  • Smart and green industry
  • Health
  • Transport

Qualifications: 

 • Project development (from initiating ideas and proposals to project management and customer attention.
 • Work on more initiatives and projects simultaneously.
 • Competence on turning customer need to solutions.
 • Engagement, willingness, and desire to develop a strong research community together with colleagues.
 • Quantitative analyses in one or more of the following:
  • Optimization
  • Simulation
  • Uncertainty analyses
  • Data analyses and processing
  • Economics/Econometrics
  • Statistics
  • Material flow
  • Integrated assessment Modelling
 • Programming skills.

We are looking for candidates with a minimum of master's degree. PhD would be beneficially.

About you:

 • You want to work with applied research in tight collaboration with our customers.
 • Are professionally skilled, committed and curious.
 • Have good collaboration skills, are team players and have good project implementation skills.
 • Communicates well, internally as well as externally.
 • Master English both in writing and orally, and knowledge in Norwegian.

We offer

 • Good personal and career development.
 • A position in a multidisciplinary team of scientists addressing the needs of the fishing fleets.
 • Skilled and pleasant colleagues.
 • A vibrant and inspiring professional and research environment in a research organization that is leader in many research areas in the European level.
 • International challenges and opportunities.
 • Competitive pay and flexible working hours.
 • Good pensions and insurance schemes.

Apply for position

Questions regarding the position:

Homepage: www.sintef.com