Stilling:

Forsker / Statistiker i Tromsøundersøkelsen (Drivkraft i nord)

Søknadsfrist 28.02.2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 100% fast stilling som statistiker med forskningstid tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

Kontaktperson for stillingen er:

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health), og på bachelorstudiet i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Tromsøundersøkelsen

Forskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobank og helseregistre er et strategisk satsingsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsøundersøkelsen startet opp i 1974 og er Norges eldste og best besøkte befolkningsundersøkelse med unike forskningsdata fra 45 000 innbyggere i Tromsø kommune. Hittil har vel 140 forskere disputert for doktorgraden med data fra Tromsøundersøkelsen, og mer enn 75 Phd-prosjekter pågår. Tromsøundersøkelsen er en viktig kunnskapsbase for forskning og forebyggende folkehelsetiltak med utstrakt samarbeid i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og -nettverk. Les mer på Tromsøundersøkelsens nettsider.

Tromsøundersøkelsen er en egen driftsenhet (kjernefasilitet) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. Oppgavene omfatter kvalitetskontroll og sikker lagring av data og biologiske prøver, innhenting og validering av endepunktdata fra nasjonale og egne registre, forvaltning av forskningskontrakter og avtaler, utlevering av data til forskningsprosjekt, medlemskap og representasjon i ulike nasjonale og internasjonale fora, forebyggende folkehelsearbeid, formidling og brukermedvirkning. I tillegg kommer datainnsamlingene med 6-7 års mellomrom. Stillingen vil inngå i kjernefasiliteten.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som statistiker tillegges ansvar for statistikkoppgaver i Tromsøundersøkelsen. Oppgavene omfatter utlevering av data til forskningsprosjekter, kvalitetskontroll, registeroppdatering, samt statistiske analyser, herunder utarbeidelse av analyser og rapporter, og deltakelse på konferanser m.m. Øvrige oppgaver i Tromsøundersøkelsen, eksempelvis annen tilrettelegging/bearbeidelse av data, forskningsrådgivning til eksterne forskere og studenter og oppgaver knyttet til ulike utvalg, må påregnes.

Stillingen som statistiker for Tromsøundersøkelsen kan tillegges veiledning på master- og PhD-nivå.

Det forventes at kandidaten i tillegg til egen forskning bidrar inn i en av instituttets forskningsgrupper med forskningsproduksjon og initiativ knyttet til søknadsskriving for ekstern finansiering.

Stillingen rapporterer til leder av Tromsøundersøkelsen og Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det kreves utdanning innen fagområdet statistikk med faglig bakgrunn innen statistikk på doktorgradsnivå. Det er ønskelig med kjennskap til og erfaring med dataanalyse fra befolkningsundersøkelser. Søker med kjennskap til Tromsøundersøkelsen vil bli prioritert ved ellers tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner. Videre vil søkere med undervisningserfaring og pedagogiske ferdigheter prioriteres.

Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker en engasjert, målrettet og strukturert person som trives godt med tverrfaglig teamarbeid. Gode kommunikasjonsferdigheter tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativkode kode 1109 forsker

Den som ansettes må også være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom driftsoppgaver og forskning er fleksibel og tildeles individuelt.

Tidsbegrensende avvik fra arbeidstidsnormen skal beskrives.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen