LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Forsker i informasjonsteknologi

Søknadsfrist: 16.09.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for data- og elektroteknologi utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 70 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 800 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som forsker i informasjonsteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra 1.12.2021

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra NFRs prosjekt «AutoWell – Automated Well Monitoring and Control» koordinert av NORCE, med partnere ConocoPhillips, Lundin, Sumitomo, Wintershall and AkerBP.

Universitetet sin oppgave er å utvikle et varslingssystem som en mellomløsning for rådgivende brønnkontroll og ytelsesforbedring som utføres rutinemessig i dag av produksjonsingeniører. Oppgavene vil fokusere på utvikling av et varslingssystem som gir alarmer i sanntid for varsling om problemer med oljebrønnytelse, endring av påvirkning av nærliggende brønner og reservoargrenser samt initiering av lekkasje ut av målformasjon. Systemet bør testes på historiske data og på simulerte brønnresponser for å bekrefte effektiviteten for det prediktive brønnvedlikeholdet. Videre bruker forbedringer for interaksjon og visualiseringsprosedyrer basert på tilbakemeldinger fra potensielle industrielle brukere. Dette systemet vil bli implementert på universitetets datasenter.

Den som ansettes vil støtte og samarbeide med andre forskere på prosjektet i forskning og utvikling av nettskyplattformen og den tilhørende datastrømmen. Dette inkluderer utvikling av et datainnsamlingsrammeverk, et databehandlingsrammeverk, og et dashbord for å demonstrere brukstilfeller.

Forskningsaktiviteter kan også omfatte underliggende problemer der løsningen er direkte anvendelig for implementeringen av varselsystemmodulen som er under utvikling.

Kvalifikasjoner

For ansettelse kreves en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor informasjonsteknologi.

Du må beherske programmeringsspråket Python/R/C++/C, Cloud/Edge computing og maskinlæring, og AI algoritmer. Du må også kunne reise internasjonalt.

Dersom du har doktorgrad innenfor fagområdet vil du kunne søke opprykk til forsker i kode 1109 etter reglene i Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter.

Videre legges det vekt på at du:

 • har relevant arbeidserfaring
 • behersker programvare som Matlab, OpenStack og/eller Hadoop
 • er dyktig i emner som visualisering, UI/UX og/eller virtualisering
 • viser motivasjon og potensial for forskning innenfor feltet
 • har evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • behersker engelsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.400, kode 1108, kr 500 000 - 600 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til forskerstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 81, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av bakgrunn og erfaring.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • evt. vitenskapelige arbeider og/eller doktorgradsavhandling hvis aktuelt

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som forsker.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS