LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen Modellering og digitalisering

Søknadsfrist: 30.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Avdeling for prosessteknologi i SINTEF Industri driver FoU for å legge til rette for konkurransedyktige og bærekraftige løsninger for prosessindustri. Det er en økende interesse for matematiske modellering og digitaliseringskonsepter som teknikker for å oppnå denne utviklingen.Avdelingen ønsker å styrke sine medarbeidere innen disse feltene og særlig innen interoperabilitet.

Kandidater med følgende kvalifikasjoner bør vurdere å søke på stillingene:

 • PhD eller MSc i kjemiteknikk, kjemi, fysikk, matematikk eller informatikk
 • Avanserte ferdigheter innen datamaskiner og programvare
 • Erfaring med ett eller flere av følgende felt: Prosessmodellering, matematisk modellering, CFD, flow assurance, programvareutvikling, dataanalyse, datainnsamling, interoperabilitet

Avdeling for prosessteknologi består av 4 forskningsgrupper i Trondheim, 1 i Oslo og 1 i Porsgrunn. Hvilken gruppe kandidatene tildeles, vil avhenge av deres spesifikke kompetanse. Uansett gruppe- og andre kvalifikasjoner, forventes det at kandidatene bruker omtrent 50% av tiden på temaet interoperabilitet.Hvis kandidaten ikke har noen tidligere erfaring med interoperabilitet, vil kandidaten bli trent i emnet.

Kandidater trenger gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk. Det er en fordel å snakke norsk, men ikke et krav.Kandidater som ikke snakker norsk, forventes å lære norsk og tilbys norskkurs.

Kandidatene vi leter etter, bør også ha personlige ferdigheter som støtter våre ambisjoner om å jobbe i et stort nettverk av kunder, vitenskapelige samarbeidspartnere og kolleger. Som medlem av avdelingen din vil du oppfylle forventningene om å bidra til alle aspekter av prosjektgenerering og gjennomføring, inkludert, men ikke begrenset til forslagsskriving / salg, resultatgenerering og implementering, og prosjektledelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.Søknader behandles fortløpende.

RESEARCH SCIENTISTS – MODELLING AND DIGITALISATION

Department for Process Technology at SINTEF Industry conducts R&D to facilitate competitive and sustainable solutions for process industries. There is an increasing interest in mathematical modelling and digitalisation concepts as techniques to achieve this development. The department wants to strengthen its staff within these fields and particularly within interoperability.

Candidates with the following qualifications should consider applying for the positions:

 • PhD or MSc in Chemical Engineering, Chemistry, Physics, mathematics or Computer Science
 • Advanced computer and software skills
 • Experience with one or several of the following fields: Process modelling, mathematical modelling, CFD, flow assurance, software development, data analytics, data acquisition, interoperability

The Department for Process Technology consist of 4 research groups in Trondheim, 1 in Oslo and 1 in Porsgrunn. To which group the candidates will be assigned will depend on their specific competence.

Regardless of group and other qualifications, the candidates are expected to spend about 50% of their time on the topic of interoperability. If the candidate has no prior experience on interoperability, the candidate will be trained on the topic.

Candidates need good written and oral communication skills in English. It is an advantage to speak Norwegian, but not a requirement. Candidates who don't speak Norwegian, will be expected to learn Norwegian and offered Norwegian courses.

The candidates we are looking for should also have personal skills that support our ambitions to work in a large network of customers, scientific collaboration partners, and colleagues. As member of our department, you will meet expectations to contribute to all aspects of project generation and conducting, including but not limited to proposal writing/sales, result generation and implementation, and project management.

We offer:

 • Exciting and challenging work tasks
 • Inclusive and pleasant workplace with good colleagues, professionally and socially
 • Good pension and insurance schemes
 • Good welfare schemes
 • Competitive wages

Applications are submitted electronically including CV, copy of diploma and other attachments that directly support qualifications for the position, e.g. certificates and the likeApplications will be processed consecutively.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS