Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Forsker - Forskningsavdelingen

Søknadsfrist: 27.05.2019

Vil du være med å analysere befolkningsutviklingen? Vår forskning og forskningsbaserte analyser er viktige for samfunnsdebatten og danner grunnlaget for politikk i departementene.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.
Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av bl.a. politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Forskningsavdelingen, Gruppe for demografi og levekår, er det ledig en 100 % fast stilling som forsker innen demografi. Gruppe for demografi og levekår består av 8 medarbeidere av i alt 73 ansatte i forskningsavdelingen, og analyserer utviklingen i demografi og levekår ved å utnytte SSBs ulike datakilder. Sentrale forskningstema er fruktbarhet, dødelighet, innvandring og samliv, samt nasjonale befolkningsframskrivinger. Andre forskningsfelt er ulike gruppers levekår og livsløp. Forskningen skal gi økt forståelse om den norske samfunnsutviklingen og gi tilbakemeldinger til statistikkproduksjonen. Forskerens hovedoppgave vil være knyttet til demografiske analyser og nasjonale befolkningsframskrivinger. Det forventes at forskeren bidrar inn på andre forskningsområder, også i samarbeid med andre grupper i forskningsavdelingen hvor behovet for ressurser er størst. Det er viktig at den nye medarbeideren har svært gode kunnskaper innen analyse av registerdata og kvantitative metoder, som også er viktig for å gi god tilbakevirkning til statistikken. Det forventes at den nye medarbeideren vil levere empiriske studier av høy internasjonal standard, samarbeide med forskere internasjonalt og med andre norske forskningsmiljøer, samt formidle til allmennheten gjennom artikler, foredrag og mediedeltakelse.

Vi ber om at alle søkere skanner inn relevante dokumenter. SSB utfører dokumentkontroll.

Arbeidsoppgaver

 • Levere empirisk demografisk forskning på høyt internasjonalt nivå
 • Videreutvikle registerbasert forskning og analyse spesielt knyttet til demografiske forhold og befolkningsframskrivinger
 • Bidra til utvikling av forskningsmiljøet i avdelingen, herunder utforming av nye forskningsprosjekter og søknader om finansiering, samt styrking av analysevirksomheten ellers i SSB
 • Representere SSB utad, både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Fullført doktorgrad innen relevant program (avhandling må være innlevert før tiltredelse)
 • Dokumentert høy kompetanse i statistikk og kvantitativ metode
 • Erfaring med bruk av empiriske analyseverktøy (for eksempel Stata, SAS, R) og arbeid med store datasett
 • Erfaring med kobling og analyse er registerdata er ønskelig
 • God framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • God framstillingsevne på engelsk

Utdanningsretning

 • Samfunnsøkonomi
 • Demografi
 • Sosiologi
 • Samfunnsvitenskapelig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Meget gode analytiske evner
 • Selvstendighet
 • Målrettet
 • God gjennomføringsevne
 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Samfunnsengasjert

Vi tilbyr

 • Lønn som forsker (kode 1109) kr 565 500 - 802 600 etter kvalifikasjoner. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves vitenskapelig vurdering (forskerbedømmelse). Høyere avlønning kan da vurderes avhengig av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 19/80

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Kenneth Aarskaug Wiik (Forskningsleder), (+47) 40 90 25 31
 • Astri Syse (Seniorforsker), (+47) 47 03 23 04