Stilling:

Forsker - Polymer- og komposittmaterialer

Søknadsfrist: 06.08.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Vi ser etter en kreativ og kompetent person med relevant bakgrunn og kompetanse innen en eller flere av følgende områder:

 • Bearbeidingsprosesser og egenskaper til polymermaterialer og polymerbaserte kompositter.
 • Mekaniske egenskaper, endelig element modellering og bruddmekanikk til plast og komposittmaterialer
 • Modellering av plastbearbeiding og reologi

Du må ha kvalifikasjoner tilsvarende PhD-nivå eller ha fått tilsvarende kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring.

Du vil bli tilknyttet forskningsgruppen “Polymer- og komposittmaterialer”. Gruppen er involvert i industrielle FoU-prosjekter langs hele verdikjeden fra råmaterialene til egenskaper til sluttproduktet. Du vil jobbe på våre prosjekter både alene men også i team sammen med andre forskere, ofte i nært samarbeid med industri, akademia og/eller andre forskningsinstitutt. I mange av vår prosjekter anvender vi, sammen med våre samarbeidspartnere, vår ekspertise og kompetanse med noen av dagens globale samfunnsutfordringer byggende på SINTEF's visjon om Teknologi for et bedre samfunn.

Du er en kompetent og positiv person med gode samarbeidsegenskaper som er komfortabel i situasjoner der det forventes at du tar ansvar og utviser lederskap. Du må kunne kommunisere godt på engelsk, både muntlig og skriftlig. Hvis du ikke snakker norsk, så forventes det at du innen rimelig tid har lært å beherske norsk. Arbeidet i SINTEF er prosjektbasert. Det forventes derfor at du etter hvert bidrar i å initiere og lede nye prosjekter. Tidligere erfaring med slike oppgaver vil være en bonus en er ikke en nødvendighet.

I tillegg vil én eller flere av følgende ferdigheter være fordelaktig:

 • Gode kommunikative og nettverksbyggende evner.
 • Initiativrik og gjennomføringsevne.
 • Erfaring fra internasjonal FoU-samarbeid og initiering av prosjektforslag.
 • Sterk faglig CV.

Vi kan tilby:

 • Et dynamisk arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Deltagelse i nyskapende prosjekter nasjonalt og internasjonalt.
 • Kolleger som ønsker å utgjøre en forskjell.
 • Et multikulturelt, kreativt og sosialt arbeidsmiljø med fokus på mennesker
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for barnehageordning.

For mer informasjon, vennligst kontakt Forskningsleder Einar L. Hinrichsen. Vennligst send inn din søknad med et følgebrev, CV og andre vedlegg elektronisk online.

English:

SINTEF Industry, Research group: Polymer and composite materials is looking for: Research Scientist — polymer and composite materials

Qualifications/work tasks :

We are looking for a creative and skilled person with relevant background or knowledge in one or more of the following specific areas:

 • Processing and properties of polymer materials and polymer based composites.
 • Solid state mechanical properties — finite element modelling and fracture mechanics of polymer and composite materials.
 • Modelling of polymer processing and rheology.

You should have qualifications at PhD level, or alternatively have achieved equivalent competence through relevant work experience.

You will join the “Polymer and composite materials” research group. The group is involved in industrially oriented R&D projects along the value chain from raw materials to the properties of the final product. You will work on these projects both independently as well as in teams with other scientists, often in close collaboration with industry, academia, and/or other research institutes. In many of our projects we, together with our partners, apply our knowledge and expertise to resolve some of today's biggest global challenges and engaging in SINTEF's core values of technology for a better society.

You are a competent and positive person with good cooperative skills who is comfortable in situations that require you to take responsibility and exercise leadership. You must be able to communicate well in English, both orally and in writing. If you do not speak Norwegian, you are expected to learn it in a reasonable time frame. Work at SINTEF is project based. We therefore expect you to contribute and participate in both initiating and managing new projects. Experience from such work is a bonus but not a prerequisite.

In addition, any of the following skills will be advantageous:

 • Excellent communication and networking skills.
 • Personal initiative and drive
 • Experience from international R&D cooperation and preparation of project proposals.
 • A strong research and publication record.

We can offer:

 • A dynamic and motivating working environment.
 • Interesting and challenging work tasks.
 • Participation in innovative national and international projects.
 • Colleagues who want to make a difference.
 • A multicultural, creative and social working environment with a focus on people.
 • Great opportunities for scientific and personal development in an organization that values responsibility and initiative.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, good pension and insurance schemes and good kindergarten possibilities.

For further information please contact Research Manager Einar L. Hinrichsen Please submit your application with application letter, CV and other attachments online.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Einar Louis Hinrichsen

E-post: [email protected]

Søk på stillingen