Ledig stilling ved Nord universitet

Forsker ved senter for omsorgsforskning (SOF), midt

Søknadsfrist: 31.05.2019

Vil du være med å styrke fagmiljøet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, midt?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig midlertidig 100 % stilling i to år som forsker ved SOF, midt. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Det er residensplikt i stillingen ved studiested Levanger.

Det er ønskelig med spesialisering og forskningserfaring innen epidemiologisk forskning med fokus på helsevitenskapene; som helsetjenesteforskning, legemiddelbruk, omsorgsforskning, helse og velferdsteknologi, geriatri eller eldreomsorg. Den som ansettes i stillingen skal bidra til å etablere et kvantitativt forskningsmiljø ved SOF, midt, med særlig fokus på relevant forskning på helseundersøkelser og registerdata. Det forventes særskilt fokus mot HUNT 70+ undersøkelsen. Søkere som ikke kjenner til HUNT undersøkelsen bør gjøre seg kjent med denne. Undersøkelsen er verdens største befolkningsundersøkelse, nyter stor internasjonal anerkjennelse og gir unike muligheter til å studere utviklingen av helse og bruk av helse- og omsorgstjenester over fire tiår.

SOF midt er en nasjonal, regional og lokal ressurs innen forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på omsorgsutfordringer i kommunene. Forskning ved senteret skal danne grunnlag for utvikling, planlegging og forbedring av omsorgstjenesten.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets og SOF midt sitt arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt innen i en av fakultetets forskningsgrupper.

Stillingen har kontorsted i Levanger, men det er ønskelig med samarbeid med fakultetets andre fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering, veiledning og formidling av forskningsresultater innen fagområdet
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets og senteres andre ansatte
 • Forskningsadministrative oppgaver
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Strategisk arbeid ved fakultetet og senteret

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som forsker kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Bred erfaring og kunnskap om epidemiologisk forskning og metodikk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning og publikasjonsliste.
 • God formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med kolleger og praksisfeltet.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og forskningsverktøy.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1109 forsker. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Økende forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prodekan forskning, professor Ottar Bjerkeset, tlf: +47 74 02 26 47, e-post: [email protected]
 • Leder for SOF, midt, Kirsten Lange tlf: +47 74 11 22 06 / 913 26 873, e-post: [email protected]

Søknadsprosessen

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.05.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 31.05.2019.

Ref.nr. 30084385

Søk på stillingen

fnokode:1234