LEDIG STILLING VED NGU

Forsker i maringeologi

Søknadsfrist: 30.04.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling og samfunnssikkerhet. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er «Geologi for samfunnet - kunnskap for framtida». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Vi søker en forsker med mastergrad eller doktorgrad i maringeologi. Stillingen er knyttet til Seksjon for Maringeologi, som består av 19 forskere og 6 ingeniører, og arbeidssted er ved NGU i Trondheim.

Seksjon for Maringeologi arbeider med et vidt spekter av geologiske problemstillinger i norske havområder, både langs kysten og på kontinentalsokkelen. Vi har tett samarbeid med forskningsinstitusjoner, forvaltingsorgan og næringsliv, blant annet oljeindustri, oppdrettsnæring, fiskeri og gruveindustri. Vi arbeider også i EU-prosjekt.

Maringeologi arbeider med data (åpne og konfidensielle) innsamlet ved hjelp av multistråleekkolodd, som vi prosesserer for å få fram bunnreflektivitet (backscatter) og vannkolonnedata, og i tillegg seismikk, videodata, bunnprøver, og en stor mengde annen informasjon. Vi samler inn data på egne tokt, og mottar store mengder eksterne data i MAREANO, Marine grunnkart i kystsonen og mange andre prosjekter.

NGU har et sterkt søkelys på digitale arbeidsmetoder, databaser, og presentasjon av data og tolkinger på Internett. NGU sine data er fritt tilgjengelige i form av kart og databaser på www.ngu.no, og flere andre plattformer som for eksempel www.mareano.no.

Som Forsker i Maringeologi vil hovedoppgaven være tolkning og sammenstilling av maringeologiske kart i kystnære kartleggingsprosjekter og i MAREANO (www.mareano.no). Du vil arbeide tett sammen med andre geologer og forskere, både ved NGU og utenfor NGU. Det forventes gode kunnskaper i GIS/ArcGis, erfaring med prosessering og tolkning av multistråledata og seismikk, samt kartproduksjon. Andre arbeidsoppgaver vil være deltagelse på tokt, systematisering av data i databaser, presentasjon av resultater på faglige møter, publisering av prosjektresultater i rapporter og fagtidsskrifter, og popularisering av forskningsresultater.

For å lykkes i rollen må du være systematisk, analytisk og ha evne til å arbeide både selvstendig og innenfor tverrfaglige grupper. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk og evne til å formidle tekniske forhold på en forståelig måte er nødvendig. Du vil arbeide tett opp mot fylker og kommuner, der kommunikasjonsspråket, både skriftlig og muntlig, er norsk.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for arbeid med konfidensielle dybde- og bunnreflektivitetsdata.

NGU kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling. Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Send søknad med CV, omtale av forskingsinteresser, vitnemål og navn og e-postadresse til tre referansepersoner innen 30. april 2021. Ønsket tiltredelse er august 2021.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte:

  • Reidulv Bøe, seksjonsleder for maringeologi, på telefon 990 91 737 eller på epost [email protected]

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4373009172

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS