LEDIG STILLING VED SINTEF

Research scientist / Senior research scientist – Materials physics

Deadline: 30.09.2021

SINTEF

SINTEF is one of Europe's largest research organisations, with multidisciplinary expertise in the fields of technology, the natural sciences and the social sciences. SINTEF is an independent foundation and has conducted contract research and development projects for the private and public sectors since 1950. SINTEF has 2000 employees from 75 countries and annual revenues of three billion Norwegian kroner.

Vision: Technology for a better society.

SINTEF Industry is a contract-based institute delivering research-based solutions and services that generate wealth for its clients both in Norway and overseas. On the basis of our multidisciplinary knowledge and advanced laboratories, we develop, in close collaboration with our clients and partners, technology and cross-disciplinary solutions within a wide range of technical and market segments.

(Norsk tekst under)

Do you want to contribute to "technology for a better society"?

We are looking for a new colleague in Trondheim to strengthen our team within atomistic modelling of solid materials and data driven material science.

Who we are:

The Research group Materials Physics is working primarily with experimental tools for materials characterisation on the atomic to microstructural scale together with numerical tools and modelling. We carry out projects within several domains such as physical metallurgy, structural materials, functional materials, and materials for sustainable energy. A large part of our work is performed using the Norwegian national infrastructures for high performance computing (www.sigma2.no), transmission electron microscopy (https://nortem.no ), surface analysis (www.nicesurface.no) and nanotechnology (https://www.ntnu.edu/nano/nanolab).

The group is part of the department Materials and Nanotechnology in SINTEF Industry. Nanotechnology and advanced materials will have a significant impact on solving the grand challenges of our global society and create new business opportunities for existing and new industries. The department develops generic material knowledge on a high international level for a broad market. We assist our customers in developing new or improved products with strong competence within structural and functional materials and multi material combinations. Through combination with other relevant competencies in SINTEF we contribute to the development of sustainable value chains in context of a circular economy.

Your tasks will be, among others, the following:

 • Atomistic and electronic scale modelling using tools such as VASP as well as development of framework to run jobs and analyse models.
 • Software development for meso- and multiscale modelling of microstructure.
 • Software development to improve methods for digital representation of materials linked to the work of the European Materials Modelling Council (EMMC).
 • Research project generation, development, and management.

You will be part of project teams on various projects and will be collaborating with customers from both Norwegian and international industry, other research organisations and colleagues from other parts of SINTEF.

The following qualifications are essential for the position:

 • PhD or equivalent research experience from physics, materials science, chemistry, or nanotechnology with clear contributions to atomistic modelling and method development.
 • Experience with density functional theory software, preferably VASP.
 • Experience in software development within a structured programming environment.
 • An interest in working with structural metals, especially aluminium.

In addition, the following qualifications will be valued:

 • Documented experience with interoperability of materials modelling and strategies, for instance the one developed by the European Materials Modelling Council (EMMC).
 • Experience with functional materials and a drive to develop projects within this area.

We are looking for you who:

 • Are truly enthusiastic about computational materials science.
 • Are creative and have a lot of ideas. Are oriented towards opportunities and solutions and can thereby solve advanced challenges.
 • Take initiative.
 • Have excellent analytical skills and approach problems systematically.
 • Excitingly approach new challenges to further develop your own professional competence base.
 • Work independently as well as in a team, and can build and maintain professional networks
 • Have good communication skills and a good grasp of written and spoken Norwegian and English. Are willing to learn Norwegian through the courses offered if you do not speak a Scandinavian language.

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic, and motivating working environment.
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative.
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry.
 • Collaboration with academic staff and students at universities and colleges.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, social benefits, good pension, and insurance schemes.

Start: As soon as possible.

Workplace: Trondheim, Norway.

Welcome to SINTEF as who you are, and who you want to become!

For further information, contact Acting Research Manager Inga Gudem Ringdalen, [email protected], Phone: (+47) 996 93 138.

Forsker/Senioforsker – Materialfysikk

Vil du bidra til "teknologi for et bedre samfunn"?

Vi søker en ny kollega i Trondheim for å styrke teamet vårt innen atomistisk modellering av faste materialer og datadrevet materialvitenskap.

Hvem vi er:

Forskningsgruppen Materialfysikk jobber hovedsakelig med eksperimentelle verktøy for materialkarakterisering på atom til mikrostrukturell skala sammen med numeriske verktøy og modellering. Vi utfører prosjekter innen flere domener som fysisk metallurgi, konstruksjonsmaterialer, funksjonelle materialer og materialer for bærekraftig energi. En stor del av arbeidet vårt utføres ved hjelp av den norske nasjonale infrastrukturen for high performance computing (www.sigma2.no ), transmisjonselektronmikroskopi (https://nortem.no), overflateanalyse (www.nicesurface.no) og nanoteknologi (https://www.ntnu.edu/nano/nanolab).

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og Nanoteknologi i SINTEF Industri. Nanoteknologi og avanserte materialer vil ha en betydelig innvirkning på å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn og skape nye forretningsmuligheter for eksisterende og nye næringer. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi hjelper våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter med sterk kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer og kombinasjoner av flere materialer. Sammen med andre relevante kompetanser i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i sammenheng med en sirkulær økonomi.

Dine oppgaver vil blant annet være følgende:

 • Atomistisk og elektronisk skala modellering ved hjelp av verktøy som VASP samt utvikling av rammeverk for å kjøre jobber og analysere modeller.
 • Programvareutvikling for meso- og multiskala modellering av mikrostruktur.
 • Programvareutvikling for å forbedre metoder for digital representasjon av materialer knyttet til arbeidet til European Materials Modeling Council (EMMC).
 • Generering, utvikling og ledelse av forskningsprosjekter.
 • Du vil inngå i prosjektteam på ulike prosjekter og samarbeide med kunder fra både norsk og internasjonal industri, andre forskningsorganisasjoner og kolleger fra andre deler av SINTEF.

Følgende kvalifikasjoner er spesielt viktig for stillingen:

 • Doktorgrad eller tilsvarende forskningserfaring fra fysikk, materialvitenskap, kjemi eller nanoteknologi med klare bidrag til atomistisk modellering og metodeutvikling.
 • Erfaring med tetthet funksjonell teori programvare, gjerne VASP.
 • Erfaring med programvareutvikling i et strukturert programmeringsmiljø.
 • En interesse for å jobbe med strukturelle materialer, spesielt aluminium.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner bli satt pris på:

 • Dokumentert erfaring med interoperabilitet av materialmodellering og strategier, for eksempel den som er utviklet av European Materials Modeling Council (EMMC).
 • Erfaring med funksjonelle materialer og en drivkraft for å utvikle prosjekter innen dette området.

Vi leter etter deg som:

 • Er virkelig begeistret for beregningsmateriellvitenskap.
 • Er kreativ og har mange ideer. Er orientert mot muligheter og løsninger og kan derved løse avanserte utfordringer.
 • Tar initiativ.
 • Har gode analytiske ferdigheter og tilnærming til problemer systematisk.
 • Påtar deg spennende nye utfordringer for å videreutvikle din egen faglige kompetanse.
 • Jobber godt både selvstendig og i team, og kan bygge og vedlikeholde profesjonelle nettverk
 • Har gode kommunikasjonsevner og god forståelse for skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Er villig til å lære norsk gjennom kursene som tilbys hvis du ikke allerede snakker et skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et internasjonalt anerkjent, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ.
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien.
 • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, sosiale ytelser, god pensjon og forsikringsordninger.

Start: Så snart som mulig.

Arbeidsplass: Trondheim, Norge.

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

For ytterligere informasjon, kontakt fungerende forskningsleder Inga Gudem Ringdalen, [email protected], Telefon: (+47) 996 93 138.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS