Stilling:

Prosjektleder for kommunikasjon med unge voksne i Mor- og barnstudien

Søknadsfrist: 02.01.2019

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle når det gjelder kunnskap om befolkningens sykdom og helse. Instituttet forvalter en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, store helseundersøkelser og biologisk materiale, som brukes for å fremskaffe ny kunnskap for bedre helse nasjonalt og internasjonalt.

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), er vår største helseundersøkelse. Den er unik i verdenssammenheng med sine totalt 270.000 deltakere, og både mødre, fedre og barn er med. MoBa startet rekruttering av gravide kvinner i 1999 og avsluttet rekrutteringen i 2008. I forbindelse med svangerskapet, fødselen og oppvekstårene har mødrene svart på spørreskjema om barna. I ungdomsalderen startet vi å henvende oss til ungdommen selv, og nå ved 18-årsårs alder er vi over i en ny fase av MoBa hvor vi skal samle inn samtykker til fortsatt deltakelse fra 18-åringene.

Til å planlegge og sette i gang dette arbeidet søker vi nå en engasjert og dedikert prosjektleder. Stillingen ligger i område for helsedata og digitalisering, og er 2-årig.

MoBa er en fantastisk nasjonal kunnskapskilde, og det å motivere ungdom som har fylt 18 år til videre deltakelse i MoBa er viktig for å opprettholde kvaliteten i helseundersøkelsen og forskningsmulighetene den gir. En svært viktig del av stillingen vil bestå i å utarbeide gode planer og kommunikasjonstiltak for å unngå å miste deltakere når de fyller 18 år basert på kunnskap om målgruppen og effektiv kommunikasjon med denne. Arbeidet vil også bestå i å innhente og koordinere bistand til planlegging og gjennomføring av relevante og effektive kampanjevirkemidler, og å innhente relevante juridiske avklaringer slik at hensyn til personvern og samtykke ivaretas på en god måte.

Stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med spennende og varierte oppgaver av samfunnsmessig betydning i krysningsfeltet mellom kommunikasjon, organisasjon, IT og juss/personvern.

Totalt er rundt 30 årsverk involvert i forvaltning og drift av MoBa, fordelt på mange avdelinger. Prosjektet krever særlig tett samarbeid med datainnsamlingsgruppen, MoBa administrasjon og saksbehandling, samt kommunikasjonsavdelingen og fagrådet for MoBa.

Arbeidsoppgaver

· Lede og koordinere oppgaver i prosjektet MoBa 18-åringer

· Lede arbeidet med å utforme samtykke og informasjonsmateriell

· Sørge for god forankring i relevante fagmiljøer ved Folkehelseinstituttet

· Lage planer for kommunikasjon og forankring av endringer

· Lage en plan for overføring av oppgaver til drift etter prosjektperioden

Kvalifikasjoner

· Utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis master. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

· Erfaring fra å lede komplekse prosjekter

· Erfaring fra kommunikasjonsarbeid

· Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

· Forståelse for digitalisering og teknologi

· Utdannelse, kurs eller sertifisering innen prosjektledelse vil bli vektlagt

· Erfaring med å kommunisere med ungdom som målgruppe gjennom ulike kanaler er ønskelig

Personlige egenskaper

· Evne til å sette deg inn i nye fagområder og se behov på tvers av ulike interessenter

· En god relasjonsbygger, som kan bygge tillit hos mennesker fra ulike miljøer

· Kommuniserer lett med andre

· Fleksibel – kan arbeide i et stort komplekst prosjekt hvor planer endrer seg

· Selvgående og initiativrik

· Strukturert, pragmatisk og med god gjennomføringsevne

· Analytisk med evne til å abstrahere, tenke helhetlig og være løsningsorientert

Vi tilbyr

· Et engasjert fagmiljø med stort samfunnsansvar som er opptatt av å få frem kunnskap om befolkningens helse og trivsel

· Et institutt som er genuint opptatt av å ha et høyt kvalifisert og kompetent fagmiljø

· Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter

· Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor instituttet

· Stilling som prosjektleder, lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring, i henhold til statens regulativ

· Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

· Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

· Arbeidssted Oslo eller Bergen

· Det må påregnes noe reisevirksomhet mellom Oslo og Bergen

Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering.

Ref. nr.: 1866 HD

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

  • Gun Peggy Knudsen (Områdedirektør), (+47) 90615251
  • Christina Rolfheim-Bye (Kommunikasjonsdirektør), +47 40 20 40 21