Stilling:

Professor i reiselivsledelse

Søknadsfrist 23. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetetforbiovitenskap,fiskeriogøkonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor i reiselivsledelse. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen ved UiT i Alta.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til assisterende instituttleder Jørund Greibrokk, tlf. 784 50461, e-post [email protected] eller instituttleder Nina Prebensen, tlf. 776 46766, epost [email protected]

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Arbeidsområdet vil omfatte forskning, akademisk utvikling, undervisning og publisering. Undervisning og veiledning vil i hovedsak være på master og PhD nivå, men også bidrag på bachelornivå vil forekomme.

Handelshøgskolen er spesielt interessert i søkere med bakgrunn i en eller flere av følgende fagbakgrunner: opplevelsesøkonomi, reiselivsledelse, sosiologi, Østasiatisk konsum og kultur med fokus på forretnings- og destinasjonsutvikling.

Asiatisk turisme vokser i arktiske områder og er i tiltakende grad et viktig marked for næringslivet i Nord-Norge. Vi ønsker en person som kan ta en rolle som forskningsmentor innenfor dette området.

Undervisning og veiledning vil i hovedsak være på master og PhD nivå, men også bidrag på bachelor.

Kvalifikasjonskrav

For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet innenfor fagfeltet ledelse eller sosiologi knyttet til turisme enn det som kreves til doktorgrad. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag har utarbeidet veiledende retningslinjer for professorkompetanse, og disse kan lastes ned her. Det er krav til dokumenterte kvalifikasjoner som viser faglig bredde/dybde som vitenskapelig arbeid, pedagogisk virksomhet, ledelse og deltaking i forskningsprosjekt og utviklingsarbeid.

Krav til undervisningskompetanse

Søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren ansettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år. Les mer om pedagogisk mappe her og UHRs krav til undervisningskompetanse som UiT har sluttet seg til.

Det vil legges vekt på personlig egnethet.

Språk

Søkeren må beherske engelsk og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. På grunn av undervisningsplikt vil kompetanse (forståelse) innen skandinavisk språk være fordelaktig.

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. RetningslinjeneforfordelingavFoU-termin.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Lønn

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Kjønnskvotering

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Send inn søknad via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • attesterte kopier av vitnemål og attester
  • dokumentasjon av engelskkunnskaper
  • oversikt over pedagogiske kvalifikasjoner
  • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Informasjon

Mer informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer finnes her.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studiegjeld til Statens lånekasse med maks. kr 25 000 pr år.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen