Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i digital samhandling i bygge- og anleggsprosjekter

Søknadsfrist 02.04.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM) er det fra 1. september 2019 ledig en stilling som stipendiat som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Tilsettingen gjelder for 4 år.

Stillingen er tilknyttet institutt for bygg-, energi-, og materialteknologi (IBEM) ved UiT- Norges arktiske universitet i Alta. Vi tilbyr forkurs for ingeniørutdanning, 1.året av alle ingeniørretninger som gis av IVT-fakultetet samt treårig bachelorstudie i byggfag med delvis nettstøtte.

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå, og vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet har aktivitet i Narvik, Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 36 tilsatte og ca 400 studenter

Stillingens forskningsområde

Stillingen er knyttet til etableringen av Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) som åpner offisielt i april 2019. ViA er et laboratorium som legger til rette for digital og visuell samhandling mellom ulike aktører i en byggeprosess gjennom blant annet å kunne framstille 3D-modeller av bygg i skala 1:1. Senteret legger også til rette for samarbeid mellom utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv, og vil inngå som en sentral fasilitet ved IBEM-Alta der bygningsinformasjonsmodellering (BIM) nå er etablert som en del av bachelorutdanningen i bygg- og anleggsfag.

Det er for tiden en rivende utvikling innen BIM i Norge så vel som internasjonalt og det er derfor en rekke tematiske områder som arbeidet kan rettes mot som for eksempel (men ikke begrenset av):

digital representasjon av bygg og byggelementer, standardisering av digitale representasjoner og faser/steg i byggeprosesser/ beslutningsprosesser, metodikk ved bruk av 3D-fasiliteter med sammensatte brukergrupper, automatisering av sammenlikninger opp mot kravspesifikasjon, økt læring og mer aktive læringsformer ved ulike former for digitalisering og simulering.

Søker bes utarbeide en 3-5 siders prosjektskisse rundt et foreslått ph.d-prosjekt. Prosjektskissen bør inneholde bakgrunn og kunnskapsstatus, problemstilling, mulig metodisk tilnærming, prosjektets relevans og aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektskisse regnes som et obligatorisk vedlegg. Ph.d-prosjektet må være godt forankret i utvikling og bruk av BIM innen bygg/anleggsrelevante problemstillinger.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves mastergrad i ingeniørfag eventuelt annen relevant mastergrad som gir grunnlag for opptak på IVT-fakultetets ph.d-program. Gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal normalt være B eller bedre. Søker må beherske engelsk og et skandinavisk språk på tilfredsstillende muntlig og skriftlig nivå.

Personlig egnethet tillegges vekt.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i BIM-relaterte emner, men avhengig av kompetanse og behov kan det være aktuelt å undervise i andre emner.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Stipendiat er en utdanningsstilling der fullført forskerutdanning fram til doktorgrad er målet. Opptak til IVT-fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på sidene til IVT-fakultetet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Slik søker du

Søknaden din må inneholde:

 • søknadsbrev
 • forslag til prosjektbeskrivelse
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av
  • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • diploma supplement for avlagte grader
  • dokumentasjon for engelskkunnskaper
  • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • Forfatter(e), arbeidets tittel
  • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et annet skandinavisk språk. Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, prosjektbeskrivelsen og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen