Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i norsk

Søknadsfrist: 29.05.2019

Stillingens tilhørighet

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig vikariat i to år, med mulighet for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) med arbeidssted i Alta.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunns-vitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende utdanning.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen er i hovedsak tillagt undervisnings- og FoU-oppgaver på barnehagelærerutdanning og master i lærerutdanning 1.-7. trinn. Stillingen er knyttet til undervisning på bachelor- og masternivå i norskfaglige emner innen litteratur- og språkdidaktikk. Stillingen er knyttet spesielt til undervisning i begynneropplæring i lesing og skriving.

Det kan også bli aktuelt å undervise på instituttets øvrige studieprogram, herunder etter- og videreutdanning.

Stillingens forsknings- og utviklingsvirksomhet skal være profesjonsrettet mot norskfaget i grunnskolen. Instituttet søker å utvikle dette arbeidet i et tettere samarbeid med praksisfeltet og studentene.

Hvis søkeren har manglende kompetanse innen enkelte tema det skal undervises i kan det ved tilsetting gis utvidet tid til faglig oppdatering innen temaet.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Ved førstestillingskompetanse forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes i stillingen må ha kompetanse i norskdidaktikk, nordisk språk- eller litteraturvitenskap.

Kvalifikasjonskrav for stilling som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad,

eller

 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Kvalifikasjonskrav for stilling som førstelektor:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Kvalifikasjonskrav for stilling som universitetslektor:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, og
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe, jf. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Instituttet vil vektlegge personlig egnethet for stillingen, herunder arbeidskapasitet, samarbeidsevner og evne til å bidra positivt i et kollegialt miljø.

Kompetanse i begynneropplæring vil bli tillagt særlig vekt for stillingen.

Undervisningsspråket er norsk og søkeren må beherske/ha et ferdighetsnivå i norsk tilsvarende norsk som morsmål.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For spesielt godt kvalifiserte søkere med praksis fra norsk skole kan det vurderes konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Slik søker du

Sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen