Stilling:

Førsteamanuensis i filosofi

Søknadsfrist 7. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, med hovedtilhørighet til Senter for filosofi, Lillehammer.

Senteret tilbyr undervisning til mange av Høgskolen i Innlandets fakulteter. På bachelornivå undervises det i Examen philosophicum, Examen facultatum, kulturfilosofi og etikk. På master- og ph.d.- nivå innen vitenskapsfilosofi og etikk. Det er for tiden 7 heltidsansatte ved senteret.

Det er ledig inntil 2 faste stillinger, 100 %. Tiltredelse så snart som mulig.

Som førsteamanuensis i filosofi forventes du å forske innen filosofi, delta i undervisning på alle gradsnivåer og utføre administrative oppgaver i henhold til senterets behov.Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

 • PhD eller tilsvarende akademisk kvalifikasjon innen filosofi
 • Spesialiseringsområde (AOS): åpent
 • Kompetanseområde (AOC): Det er ønskelig med kompetanse innen et eller flere av følgende områder: Vitenskapsfilosofi, praktisk filosofi (bredt forstått), filosofihistorie, sinnsfilosofi.
 • Internasjonale fagfellevurderte publikasjoner
 • Erfaring med og evne til å utvikle internasjonale faglige nettverk
 • Evne og forutsetninger til å undervise på alle relevante gradsnivåer, inkludert Examen Philosophicum og Examen Facultatum
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Muntlig og skriftlig beherskelse av et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som har interesse for, og ferdigheter, innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Vi ser gjerne at du har interesse og motivasjon for faglig og administrativ ledelse. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Søknader vil vurderes først av en sorteringskomitè, og så av en sakkyndig komitè med ett internt og to eksterne medlemmer. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 5 arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden, i form av en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

 • Senterleder Anstein Gregersen, Tel: 612 880 82 , Mob: 417 67 158, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen