Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist 31.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet (JurFak), er det ledig fast stilling som fakultetsdirektør.

Det juridiske fakultet har 15 ansatte i administrative stillinger, ca 60 ansatte i vitenskapelige stillinger, og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative serviceenheter. Disse er pr nå Stabs- og forskningsseksjon og studieseksjon, men dette kan bli justert i tråd med øvrig organisering ved UiT.

Fakultet driver forskning, undervisning og formidling i rettsvitenskap og er ett av tre læresteder i Norge hvor graden master i rettsvitenskap kan tas. I tillegg har fakultetet studieprogrammene Master of Laws in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law og Ph.d.-program i rettsvitenskap.

Innenfor flere rettsvitenskapelige fagområder har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge. Undervisningstilbudene har unike særtrekk, og scorer svært høyt på studentundersøkelser knyttet til studiekvalitet. Fakultetet har videre meget gode resultater med tanke på publisering og formidling. Fakultetet styres ut fra målsetningene i strategien Rettssikkerhet og kompetanse Strategi 2018-2022. Fakultetet samarbeider tett med de to andre juridiske fakultetene i landet ved UiO og UiB.

Det juridiske fakultet står ovenfor en rekke spennende utfordringer fremover, og stillingen som fakultetsdirektør vil være sentral i den videre utviklingen og for å lykkes med å innfri både interne og eksterne forventninger og målsettinger ved fakultetet i årene framover.

Sentrale ansvarsområder

Fakultetsdirektøren er en del av strategiske ledelsen ved fakultetet, og har dekan som nærmeste overordnede. Dekan og fakultetsdirektør skal etablere en hensiktsmessig arbeidsinndeling, og fakultetsdirektøren er stedfortreder for dekan i administrative saker.

Fakultetsdirektøren har ansvar for at administrative og tekniske funksjoner ved fakultetet har høy kvalitet og utføres effektivt, i overenstemmelse med gjeldede lover, forskrifter og regelverk, og innenfor økonomiske rammer fastsatt av fakultetsstyre/dekan

Fakultetsdirektøren skal iverksette vedtak som er relevante for det administrative/tekniske virksomhetsområdet som blir gjort av fakultetsstyret eller av annen overordnet myndighet.

Fakultetsdirektøren skal påse at det er etablert gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved fakultetet og mellom fakultetet og fellesadministrasjonen.

Fakultetsdirektøren skal videreutvikle fakultetets service- og støttetilbud til studenter og ansatte.

Fakultetsdirektøren skal sammen med dekan påse at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig i forhold til helse, miljø, sikkerhet og velferd, og i samsvar med regelverk på området.

Fakultetsdirektøren skal påse at fakultetets ressurser og eiendom forvaltes i samsvar med bestemmelser om økonomi- og formuesforvaltning, forutsetninger for budsjett-tildelinger, og i samsvar med styrevedtak.

Fakultetsdirektøren skal bidra til utvikling av den samlede administrasjon ved universitetet, delta i universitetsdirektørens ledergruppe og etablere et godt samarbeid med øvrige fakulteter og enheter.

Innholdet i stillingen vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer. Det er utarbeidet en felles instruks for fakultetsdirektører ved UiT.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Vi søker en synlig, samlende og resultatorientert leder som evner å se muligheter i en kompleks kompetanseorganisasjon, hvor det faglige engasjementet og den faglig identiteten er sterk. Du må kunne arbeide strategisk for å må målene i UiT og JurFak sine strategier og samtidig være handlingsdyktig og løsningsorientert i den daglige drift.

Det kreves høyere grads relevant utdanning fra universitet eller høgskole, og gode dokumenterte lederegenskaper. Det kreves ledererfaring med personalansvar. Ledererfaring fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil bli vektlagt. Kjennskap til rettsvitenskap og rettsvitenskapelige utdanninger er en fordel.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må ha gode evner til kommunikasjon, samarbeid og det å skape et godt samarbeidsklima med kompetente og motiverte ansatte. Trygghet i lederrollen, gjennomføringsevne, integritet, synlighet og engasjement er viktige kvalifikasjoner og egenskaper.

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Dyktige og engasjerte medarbeidere
  • Interessante og utviklende oppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er lønnet etter statens regulativ kode 1060 avdelingsdirektør. Det trekkes pliktig 2 % innskudd av brutto lønn til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen