Stilling:

Utenlandslektor i norsk språk - Arkhangelsk, Sofia og Wien

Søknadsfrist 15. mars 2019

Diku

Ordningen med utenlandslektorer administreres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) på vegne av Kunnskapsdepartementet.


Utenlandslektorene er ansatt i engasjementstillinger ved en rekke universiteter i utlandet. Diku bistår i ansettelsesprosessen med å kvalitetssikre og anbefale kandidater, samt at vi yter en finansiell støtte til lektorene i perioden de arbeider ute.

Er du interessert i å undervise i norsk språk ved et utenlandsk universitet, har du nå muligheten.

Utenlandslektorat ved Det Nordlige Arktiske Føderale Universitet (NArFU), Arkhangelsk (Russland), Universitetet i Sofia (Bulgaria) og Universitetet i Wien/Bratislava (Østerrike/Slovakia) blir ledige fra 1. september 2019.

Utenlandslektorene er en viktig og attraktiv ressurs for lærestedene de arbeider ved. Selv om lærestedene ofte har egne lokalt ansatte norsklærere, bidrar utenlandslektorene til økt kvalitet på det norsktilbudet som institusjonene tilbyr, gjennom å undervise på morsmålsnivå, og som formidlere av norsk kultur generelt. Lektorene underviser vanligvis i norsk språk, og i noen tilfeller også litteratur og kultur, for studenter på ulike nivåer, og bidrar på denne måten til å profilere Norgeskunnskap i utlandet, som er en prioritet for norske myndigheter. Undervisningsplikten varierer fra 10 – 14 timer per uke. I tillegg til undervisning kan det være studierelaterte administrative oppgaver knyttet til stilingen.

Det er utarbeidet egne stillingsannonser for hver av de tre ledige stillingene, hvor man finner mer informasjon om arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår for hver enkelt stilling, samt kontaktinformasjon for ytterligere informasjon.

Det anbefales at man leser hver stillingsannonse nøye:

Stillingsannonse Utenlanslektorat ved NArFU, Arkhangelsk

Stillingsannonse Utenlandslektorat ved Universitetet i Sofia

Stillingsannonse Utenlandslektorat ved Universitetet i Wien/Bratislava

Stillingene er engasjementsstillinger på ett år med mulighet for forlengelse. Lektoren kan arbeide i stillingen i inntil fem år.

Stillingskrav

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag.

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk tillegges vekt.

Stillingsvilkår og bosituasjon

Lektoren mottar lønn fra arbeidsgiver (universitetet). Se stillingsannonsene for mer informasjon.

I tillegg yter Diku et kompensatorisk lønnstilskudd og ut- og hjemreisetilskudd etter nærmere satser. Det gis også et pendlertillegg for reisen mellom Wien og Bratislava. For søkere som medbringer familiemedlemmer kan Diku også yte forsørgertillegg i henhold til nærmere vilkår. For mer informasjon, se Dikus nettside knyttet til utenlandslektoratordningen (www.siu.no/utenlandslektorat).

Søknadsfrist og -skjema

Søknad til stillingen må være innsendt til Diku senest den 15. mars 2019. Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester sendes elektronisk via JobbNorge.no. Det gjøres oppmerksom på at all undervisningserfaring må dokumenteres.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende arbeidsgiver/arbeidssted, se den enkelte stillingsannonse for kontaktinformasjon. For spørsmål vedrørende søknad, vilkår m.v. kontakt seniorrådgiver Hege Fjeld på e-post [email protected].

Søk på stillingen