Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i karriereveiledning

Søknadsfrist 25.03.2019

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det i perioden 01.08.2019 til 31.12.2020 ledig midlertidig stilling førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i karriereveiledning.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært være knyttet til master i karriereveiledning, forskjellige etter- og videreutdanninger innenfor karriereveiledning og faget Utdanningsvalg i grunnskolelærerutdanningen, men oppgaver knyttet til andre studier kan også være aktuelt.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning, veiledning og studentoppfølging
 • Arbeid med studiekvalitet i faget og profesjonsutdanningene
 • Utviklingsarbeid som er knyttet til praksisfeltet og utdanningene
 • Administrative oppgaver knyttet til studiene og egen stilling

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter en kollega som har doktorgrad, førstelektorkompetanse eller mastergrad/hovedfag i karriereveiledning. Det kan også være aktuelt med annen relevant faglig bakgrunn, som f.eks. psykologi, pedagogikk, rådgivingsvitenskap, veiledning el.l. forutsatt arbeidserfaring fra karriereveiledning.

For å komplettere faggruppen ser vi nå etter en kandidat som kan undervise bl.a. i temaer som karriereteorier, samfunnsvitenskapelige og historiske utviklingslinjer på arbeid og utdanning, inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv, karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv, karriereveiledning i lys av nasjonal og internasjonal politikkutforming og samfunnsutvikling.

Søkeren må ha kjennskap til karriereveiledning i en norsk kontekst. Erfaring med karriereveiledning og fra samarbeid med aktører på det norske karriere­veilednings­feltet vil vektlegges ved tilsetting.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets og høgskolepedagogikk.

For tilsetting som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): NOK 430 100 – 600 200 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan Anne Holm-Nordhagen, tlf. 31 00 99 94 ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen