Stilling:

Førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist 11. desember 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i markedsføring.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Ringerike.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes må kunne være faglig leder for bachelor- og eller masterprogrammet ved Handelshøyskolen. Aktuelle områder innenfor stillingen er:

 • Merkeledelse
 • Markedskommunikasjon
 • Forbrukeratferd
 • Markedsanalyse, statistikk og modellering
 • Produktutvikling, innovasjon og strategi
 • Internasjonal markedsføring
 • E-handel og digital markedsføring

Den som tilsettes forventes å være faglig pådriver innen ett eller flere av de ovennevnte områdene, og samtidig bidra til utvikling av nasjonalt og internasjonalt nettverk. Vedkommende vil få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning på strategiske områder i universi­tetets nettverk av forskere.

Undervisning, veiledning og forskning innenfor de områdene som er nevnt ovenfor vil ligge innenfor stillingen. Undervisningen er fortrinnsvis tiltenkt universitetets bachelor-, master- og PhD-program ved Campus Ringerike. Det må påregnes enkelte oppgaver på øvrige enheter ved USN etter behov. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter, etc. må det også påregnes noe reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Det kreves bred og solid bakgrunn og forskningskompetanse innen markedsføring. Stillings­innehaveren må kunne dokumentere høy kompetanse innen ett eller flere forskningsområder. Det kreves at søkerne er forskningsaktiv per i dag.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte FoU-arbeider og betydelig praktisk erfaring fra ovennevnte fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillings­evne på norsk og engelsk.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) lønnes: NOK 534 100 – 731 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan dekan Hans Anton Stubberud ved Handelshøyskolen kontaktes på mobil 900 66 401.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre; ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
 3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen