Ledig stilling ved Diku

Stilling ledig som nasjonal ekspert i Europakommisjonen, Brussel

Søknadsfrist: 26.05.2019

Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet, Enhet E3: VET, Apprenticeships and Adult Learning.

Engasjementet er på 2 år med mulighet for ett års forlengelse, som er ønsket engasjementstid. I spesielle tilfeller kan engasjementet bli ytterligere forlenget. Arbeidsstedet er Brussel. Tiltredelse 1.september 2019.

Enheten har ansvaret for å hjelpe medlemslandene med politikkutvikling og iverksettelse av tiltak for å oppnå målene knyttet til utdanning i Europe 2020 og Education and Training 2020, med et spesielt ansvar for fag- og yrkesopplæring, lærlinger og voksenopplæring knyttet opp mot New Skills Agenda for Europe og Renewed European Agenda for Adult Learning.

Oppgaver

Den nasjonale eksperten skal bidra til å følge opp implementeringen av enhetens arbeidsprogram, bl.a. utvikle og drifte et European Apprenticeship Support System samt utvikle analyse og politikkutforming gjennom instrumentene European Alliance for Apprenticeships og European Framework for Quality and Effective Apprenticeships. Videre innebærer noen av arbeidsoppgavene organisering av European Vocational Skills Week for å bidra til å høyne fag- og yrkesopplæringens status i Europa. Medarbeideren skal også bidra med analyser, taleskriving og internasjonalisering med vekt på mobilitet og konkurranse innen VET. Arbeidsoppgavene er rettet inn mot felt som fag- og yrkesopplæring, fagskoler, arbeidsmarkedstilpasning og kompetansepolitikk.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning på masternivå
 • For å kvalifisere som søker må du ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, og ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse
 • Det kreves gode kunnskaper om EU generelt og EUs arbeid innen området utdanning, fag- og yrkesopplæring og voksenopplæring
 • Det kreves meget gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innen utdanning er ønskelig
 • Kunnskaper i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra statlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Tilpasningsdyktig, fleksibel, initiativrik
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

Det tilbys en interessant og utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Det må påberegnes lange arbeidsdager med høyt tempo.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter avtale iht Statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg iht «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten». Pensjonstilskudd på 2 % til Statens pensjonskasse. Lønn og tillegg betales av norske myndigheter. Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Nyttige websider

EFTA-sekretariatet:

http://www.efta.int/eea/efta-national-experts

EU-delegasjonen:

http://www.eu-norge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/eksperter/htm

Søknad og CV

Søknad, kort motivasjonsbrev og Europass CV skal skrives på engelsk. Følg linken øverst til høyre (Jobbnorge)

Opplysninger om Europass CV finner du her:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nb/cv/compose.

Oppføring på offentlig søkerliste

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge, jf. offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon kontakt:

 • Lene Oftedal i Kunnskapsdepartementet, tlf. 93 00 33 62, eller
 • Grethe Isdahl ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning,tlf. 41 63 95 59

Om nasjonal ekspert ordningen

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter tilEuropakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år. For å kvalifisere som søker må kandidaten ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Søk på stillingen