Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Avdelingsingeniør / overingeniør

Søknadsfrist: 24.05.2019

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for høyrisikoagens og patologi, er det fra 1. juni 2019, ledig inntil 8 stillinger, minimum 2 faste, 2-3 vikariater og noen på engasjement, som avdelingsingeniør / overingeniør.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon for høyrisikoagens og patologi arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Det er for tida ca. 30 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingene er innplassert ved Avdeling for analyser og diagnostikk. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte arbeid på våre laboratorier for TSE-diagnostikk og histopatologi. Ingeniørene vil få opplæring i ulike metoder og teknikker, og kan bli involvert i seksjonens forsknings-, diagnostikk- og beredskapsarbeid. Enheten har også ansvar for andre oppgaver, og samarbeid med andre medarbeidere innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig. Det kan være behov for å utføre arbeidsoppgaver ved andre seksjoner i perioder.

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

Det søkes etter personer med utdanning som bioingeniør, eller annen relevant biofaglig utdannelse. Praktisk erfaring med relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde og personlige egnethet (evne til å jobbe raskt, effektivt og nøyaktig) vil tillegges stor vekt. Fleksibilitet og tverrfaglig kompetanse vil vektlegges.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

Evne og vilje til selvstendig og systematisk arbeid i forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidsoppgavene, gode samarbeidsegenskaper samt erfaring med digitalisering, automatisering og robotisering av laboratoriearbeid og diagnostiske metoder, vil også bli tillagt vekt.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør i kode 1085, LR 22, i lønnstrinn 45 -55 (kr 409 100 – 480 600), eller som overingeniør i kode 1087, i ltr 55 – 63 (for tiden kr 480 600 – 555 100), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid og et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Seksjonsleder Kristian Hoel på tlf.: 991 54263

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist 24. mai 2019

Referansenr: 07/19

Send søknad

Kontaktpersoner:

  • Kristian Hoel, tlf: 99154263