Stilling:

Doktorgradsstipendiat innen tematikken "psykologisk forsvar og traumatisert seksualitet"

Søknadsfrist 1. mars 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse, og fagområdet sexologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Fakultetet har tre institutter; Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for psykososial helse.

Doktorgradsprosjektet

Dette doktorgradsprosjektet fokuserer på hvordan seksuelle overgrep kan utløse psykologiske forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, og hvordan dette kan påvirke seksuelle og sosiale relasjoner.

Seksuelle relasjoner er en kilde til bekreftelse, nytelse og trygghet, men de kan også være arena for selvklandring, og smertefulle opplevelser. Altfor ofte vil grenseoverskridende opplevelser, vold og seksuelle overgrep forstyrre evnen til å håndtere det ekstreme stresset og maktesløsheten slike erfaringer medfører. Traumatiserende opplevelser underminerer selvet og vår evne til å forutse og forstå verden. I en slik situasjon kan den som er traumatisert ikke lenger slippe unna konsekvensene av traumatiseringen, men psykologisk fortrenge, benekte og forsøke å slippe unna de overveldende opplevelsene og de kognitive, emosjonelle og atferdsmessige konsekvensene av den.

Dette PhD prosjektet vil bidra til å svare på følgende spørsmål: Når og hvordan vil psykologiske forsvarsstrategier tre i kraft etter en traumatiserende opplevelse? Hvilke forsvars- og mestringsstrategier blir brukt? Og ikke minst, hvordan kan vi på en bedre måte forstå forsvars- og mestringsstrategiene som påvirker utviklingen av både sosiale og intime relasjoner, og hva kan bidra til bedre mestring av slike trusler som har potensiale til å ødelegge våre relasjoner?

Prosjektet vil veiledes av professor Elsa Almås ([email protected]) og professor Nicolay Gausel ([email protected]), og eventuelle faglige spørsmål om prosjektet - kan rettes til dem.

Tilhørende beskrivelse av et mulig prosjekt

Det er utarbeidet en med utfyllende rammebeskrivelse av prosjektet, samt en mal for prosjektbeskrivelse som kan fås ved henvendelse. Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i disse dokumentene. Beskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider (Times Roman 12 pkt), inklusive litteraturliste, og skal presentere mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, datamateriale, fremdriftsplan og tenkt forskningsmetode. Beskrivelsen skal ha overskriften «Psykologisk forsvar og traumatisert seksualitet».

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes må fortrinnsvis ha utdanning på mastergradsnivå innen helse- og sosialfag, psykologi eller medisin. Søkere må også ha relevant klinisk praksis.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider, publiserte arbeider og vedlagte prosjektbeskrivelse. Relevant praksis innen sexologi, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Arbeidsspråket er norsk. Søkere må beherske både muntlig og skriftlig engelsk, og det er mulig å arbeide på engelsk både relatert til prosjektet og i PhD-programmet

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Åshild Slettebø tlf. 37233787 e-post [email protected], eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66/e-post [email protected]

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

Vi tilbyr:

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449 400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • sammendrag på ca. 1-2 sider av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester og/eller bekreftelse på arbeidsforhold.
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet (inntil 10), samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1.mars 2019.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen