Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat innen tematikken folkehelse, livsmestring og psykisk helse i skolen

Søknadsfrist: 30.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen tematikken Folkehelse, livsmestring og psykisk helse i skolen, for en periode på tre år. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Dialogiske praksiser.

Arbeidsoppgaver

Det er vedtatt at folkehelse og livsmestring er ett av tre nye flerfaglige tema som gjennom nytt læreplanverk skal innføres i skolen. Skolen er et viktig og avgjørende sted for barn og unges liv der de kan utvikle seg i samspill med andre innenfor det felleskap som skolen kan tilby. Innføring av folkehelse og livsmestring kan derfor ha et viktig helsefremmende potensial. Samtidig åpnes det for et kanskje til dels spenningsfylt mangfold av ulike ideer om hvordan dette skal gjennomføres, hvilke faglige perspektiv som skal legges til grunn og hvilke profesjoner (og institusjoner) som her blir viktige premissleverandører for innholdet. På den ene siden fremmes det ønske om psykisk helse som eget fag og et ønske om økt psykologisk kompetanse i skolen, mens andre mener at livsmestring og psykisk helse hele tiden har vært en del av skolen, og at livsmestringsfaget snarere er å gjøre eksplisitt det som hele tiden har vært implisitt i pedagogikk og utdanning. I dette kan det oppstå et spenningsforhold mellom ulike faglige perspektiv og profesjoner. PhD prosjektet skal utforske innføring av livsmestringsfaget både med fokus på de positive muligheter dette gir, men også med et kritisk blikk.

Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en tematisk betenkning for PhD stillingen, og denne betenkingen utdyper den tematiske rammen ytterligere. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Både mal for prosjektskisse og betenkningen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Tore Dag Bøe ([email protected]) eller instituttleder Siri Haugland ([email protected])

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller sosiologi. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/ god kjennskap til temaområdene skole, psykisk helse, pedagogikk, ungdom, folkehelse
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30.08.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen