Stilling:

Doktorgradsstipendiat i eldreomsorg

Søknadsfrist 16. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i eldreomsorg for en periode på tre år, evt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Stipendiaten vil være tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør og Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Beskrivelse av stillingen

Stipendiaten vil i dette forskningsprosjektet studere et tema knyttet til rusmiddelbruk og rusmiddelavhengighet, inklusivt bruk av legemidler, blant eldre mennesker som bor hjemme. Rusmiddelbruk i denne gruppen har økt betydelig de siste årene, uten at dette får nevneverdig oppmerksomhet blant helsepersonell eller vektlegges i forskningsstudier. Samtidig vet man at konsekvensene av et høyt rusmiddelbruk blant eldre kan ha alvorlige konsekvenser.

Aktuell tematikk er problemstillinger/utfordringer knyttet til det å identifisere og å iverksette effektive tiltak overfor personer som har, eller er i ferd med å utvikle, et rusmiddelproblem. Dette inkluderer blant annet utvikling av metoder og verktøy for å identifisere/kartlegge rusmiddelbruk/ rusmiddelavhengighet i forhold til eldre som er berørt av denne problematikken, og hvordan problematikken kan følges opp.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en betenkning for stillingen. Denne betenkning skal danne grunnlag for prosjektbeskrivelsen, og kan fås ved henvendelse til Bjørg Dale, [email protected] eller Hans Inge Sævareid, [email protected]

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, datamateriale, fremdriftsplan og tenkt forskningsmetode. Det er viktig at prosjektskissen også redegjør for forskningsfeltet heri tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes må ha mastergrad innen relevant helsefag, og fortrinnsvis ha sluttført denne i løpet av de siste 7 år. Det stilles krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, tidligere forsknings- og utviklingsarbeider og publikasjoner, samt kvaliteten på og relevansen av prosjektplanen. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Personlig egnethet og samarbeidsevner samt relevant praksis ift prosjektet vil også bli tillagt vekt i totalvurderingen av kvalifiserte søkere. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og ha gode kunnskaper i både skriftlig og muntlig engelsk.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av her.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap kan fås ved henvendelse til professor Åshild Slettebø tlf. 37233787 / e-post [email protected] eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66 / e-post [email protected]

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr:

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449.400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • sammendrag på ca 1-2 sider av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelsen på maksimum 10 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 16. oktober 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Hjemmeside: www.uia.no

Søk stillingen