Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i HR-arbeid i praksis

Søknadsfrist: 18.11.2019

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdet Human Resources (HR)-arbeid i praksis. Stillingen er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon, og arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er AACSB akkreditert og har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. UiA Handelshøyskolen tilbyr studier på alle nivå innen økonomi og ledelse, og har et eget bachelorprogram i rettsvitenskap. Det tilstrebes forskning på et høyt internasjonalt nivå og det er etablert flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale nærings -og arbeidsliv.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon (IAI) er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Instituttet tilbyr for tiden et årsstudium i HR, samt HR som spesialisering i tredjeåret i bachelorgradene Markedsføring og ledelse og Økonomi og administrasjon. Instituttet tilbyr også studier på masternivå innen innovasjon og kunnskapsutvikling og industriell økonomi og teknologiledelse. Det forskes innen områder som arbeidsliv, innovasjon, kunnskapsledelse, og industriell økonomi, med utstrakt formidling av denne forskningen (https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/institutt-for-arbeidsliv-og-innovasjon).

Arbeidsoppgaver

HR og arbeidsliv er et av satsingsområdene ved fakultetet. Institutt for arbeidsliv og innovasjon søker en motivert kollega som kan styrke vår undervisning innen praktisk HR- arbeid. Vi ønsker en kandidat som kan bidra til å videreutvikle undervisningstilbudet innen et eller flere av følgende områder:

 • bemanning og rekruttering
 • lønnspolitikk og -forhandlinger
 • håndtering og veiledning i «vanskelige» saker, herunder konflikter på arbeidsplassen, varslingssaker, personalsaker, rusproblematikk, o.l.

IAI har et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner. Stillingen vil inngå i en faggruppe med hovedfokus på HR og arbeidsliv. Vi forventer at den rette kandidaten bidrar til utvikling av programmet gjennom undervisning, erfaring fra praksis og/eller forskningskompetanse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • erfaring fra praktisk HR-arbeid eller ledererfaring med personalansvar
 • utdanning på masternivå eller høyere
 • kunnskap fra området, og kunne undervise, i ett eller flere av temaene nevnt over
 • god kjennskap til norsk arbeidsliv med tilhørende reguleringer

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast stilling, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Praksiserfaring vil særlig vektlegges ved vurdering av kandidatene.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning

Personlige egenskaper

 • samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • evne til å skape refleksjon blant studenter i undervisningen
 • gjennomføringsevne
 • evne til å arbeide selvstendig og i gruppe

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis og kode 1198 førstelektor, kr 605 500 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 552 800 – 605 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen. Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk; benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med oppsummering på inntil to sider av erfaring fra arbeidslivet med relevans for stillingen
 • attester og vitnemål
 • en oppsummering av eventuell undervisningserfaring, undervisningsfilosofi og -tilnærming og publiseringsliste
 • dokumentasjon på relevant praktisk-pedagogisk kompetanse (dersom dette foreligger)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.11.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver, personal, Anna Cecilie Eye Færavaag, telefon 38 14 24 14, e-post [email protected]

Søk stillingen