Ledig stilling ved AHO

Universitetslektor innen Arkitektur

Søknadsfrist: 20.04.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser en 50 % åremålsstilling (4 år) som Universitetslektor på masterkurset The Achitectural Project (TAP).

TAP er et masterkurs innenfor bygningsprosjetering. Kurset har som hovedmål å frembringe arkitekturprosjekter der det arbeides aktivt med rammene for utvikling av arkitektonisk form. Kurset tilbyr prosjekteringsoppgaver i liten til mellomstor skala og det utarbeides nytt program for hvert kurs.

Arbeidsoppgaver

Planlegging av kursinnhold og ekskursjoner vil inngå i arbeidsoppgavene. Undervisningen foregår i form av veiledning på salen, plenumsgjennomganger og faglige innspill i forelesninger og diskusjoner. Den aktuelle kandidaten må stille høye krav både til sitt eget og studentenes arbeid, ha en velutviklet kritisk sans og være komfortabel med å formulere og formidle konstruktive og utfordrende prosjektfaglige analyser. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Stillingen vil primært knyttes opp mot masterkurset The Architectural Project, men AHO/Instituttet står fritt til interne omdisponeringer ved behov.

Kvalifikasjoner

Søker blir vurdert med henblikk på kompetanse som Universitetslektor. Det vesentligste elementet i kompetansekravet er søkerens arkitektfaglige arbeid og posisjon i forhold til arkitekturundervisning.

Søker bør kunne dokumentere:

 • Master eller diplom innenfor arkitektur
 • Minimum 7 års relevant arbeidserfaring fra praksis
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av undervisning og veiledning innen universitets- og høgskoler på masternivå.
 • Internasjonalt faglig nettverk
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø
 • Evne til nytekning og innovasjon

Vi tilbyr

 • Et stimulerende og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor, kr. 523.200,- til 655.400,- For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det vil bli lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Stillingene er åremål på fire år. Tiltredelse etter avtale (Tentativt sommeren 2020).

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via portalen jobbnorge.no. Dokumenter som må vedlegges er:

 • Søknadsbrev (maks en A4 side)
 • Kort beskrivelse av pedagogisk intensjon og oversikt over undervisningserfaring (maks to A4 sider)
 • Kort beskrivelse av arkitektfaglig ståsted og redegjørelse for 3 arkitekturarbeider som bekrefter dette (maks seks A4 sider)
 • Relevante attester og vitnemål
 • CV

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Søknadsfrist: 20.04.20