LEDIG STILLING VED ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (AHO)

Universitetslektor - Arkitektur

Søknadsfrist: 26.11.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Om stillingen

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser en 50 % åremålsstilling (4år) som Universitetslektor innen Arkitektur.

Arbeidsoppgaver

AHO søker engasjert og dyktig Arkitekt som er godt orientert innenfor hele fagfeltet, og med gode evner til kommunikasjon og formidling. Erfaring fra relevant og aktuell praksis er en forutsetning. Grunnundervisningen foregår på norsk.

AHO har en treårig grunnundervisning der studentene skal utvikle evnen til å arbeide med arkitektur og gi grunnleggende profesjonskunnskaper som samtidig forbereder for AHOs masterundervisning. Stillingen er tenkt knyttet til arkitekturundervisningen i andreåret, ved Institutt for Arkitektur, men kan som alle stillinger omdisponeres til andre deler av Instituttet. Det overordnede målet for undervisningen i andreåret, er å gi studentene et robust konseptuelt og praktisk grunnlag for arkitekturprosjektering, og å utvikle evnen til syntese og konkretisering av arkitekturprosjekter.

Andreåret samarbeider tett med AHO`s Ingeniørlærere innen teknologifeltet i arkitektur, og har betydelig arkitektfaglig lærerkompetanse relatert til konstruksjon, bygningsteknologi og arkitekturprosjektering. Andreåret utvikler til dels større urbane boligprosjekter og offentlige bygg.

I stillingene inngår, foruten undervisning, også ulike administrative oppgaver, men primært ikke kursledelse.

Vi tilbyr

- -Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo

- -Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR 25, ltr 60-70 (NOK kr. 532 300,- til 640 200,-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Stillingene er åremål på fire år.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Stillingen er tenkt å tilføre eksisterende lærekrefter ytterligere bredde og mangfold. Utdanning utenfor AHO vil kunne anses positivt. I denne tilsettingen ser AHO spesielt etter evne til utviklingsarbeid av arkitektoniske ideer med henblikk på arkitekturfagets kunstneriske grunnlag. Dette i tillegg til erfaring med å diskutere, formidle og undervise innen slikt utviklingsarbeid.

For å binde stillingen sammen, med øvrig kursfokus i andreåret, ser vi etter en erfaren kandidat som gjerne også har erfaring i bygningsprosjektering, og byggeerfaring gjennom utførende praksis.

Høyt arkitektonisk kunnskapsnivå er nødvendig og overbyggende for de nevnte delaspektene. Søkere forventes å kunne gi bidrag til diskusjoner rundt kursets innhold og profil.

Det vesentligste elementet i kompetansekravet er søkerens egen skapende og utøvende arkitektkompetanse, både teoretisk og praktisk.

- Master eller diplom innenfor arkitektur

- Dokumentert utviklingsarbeid på høyt nivå, og med en fordypning som er relevant for fagområdet; Arkitekturutvikling i krysningsfeltet mellom ideutvikling og fysisk bygging.

- Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning på universitets og høgskolenivå.

- Evne til nytenkning og innovasjon

- Relevant praksiserfaring

- Gode samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø

- God muntlig og skriftlig formidlingsevne

- Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Søkere blir vurdert med henblikk på kompetanse som Universitetslektor og AHO forbeholder seg retten til å vektlegge faglig komplementering av eksisterende lærerteam og eventuell utjevning av kjønnsbalanse.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk via portalen Jobbnorge.no. Dokumenter som må vedlegges er:

- Søknadsbrev (maks en A4side)

- Kort beskrivelse av pedagogisk holdning (maks en A4-side)

- Maksimum 3 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen

- Relevante attester og vitnemål

- CV

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS