LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk

Søknadsfrist: 09.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1-3 100% stillinger som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, for en periode på tre år, eventuelt 75% over fire år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har ca. 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst, mastergrad i utøvende musikk, master i kunstfag og bachelorgrad i utøvende musikk, i tillegg til årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i fakultetets forskningsplattform Kunst i kontekst. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten er tatt opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst (KiK). For nærmere opplysninger se studieplan for ph.d.-program i kunstfag, informasjon om KiK-ph.d.-spesialisering, Utfyllende regler for ph.d-program for kunstfag og Forskrift for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder.

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater, vitenskapelig avhandling i form av monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling), og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Stillingene skal relateres til lærerutdanningen – prosjekter innen barnehagelærerutdanning vil bli prioritert – og til fakutetets forskningsplattform Kunst i kontekst (KiK). I KiK forskes det på fagområdene musikk, teater og visuelle fag gjennom forskjellige tverrfaglige og tverrestetiske perspektiver. Formålet er å forstå og analysere kunsten og musikken i kontekst, altså i relasjon til komplekse samfunnsmessige, kulturelle, didaktiske og historiske sammenhenger. Forskningsplattformen er ment å være en møteplass mellom kunstneriske og vitenskapelige innganger til forskning og utviklingsarbeid.

Det er ønskelig at doktorgradsprosjektet bidrar til ny innsikt innen ett av de to følgende områder:

- Barns estetiske opplevelser i egen lek og i møtet med musikk.

- Samspillet mellom musikk, lek og didaktikk, og da gjerne musikk forstått som skapende, teoretisk, didaktisk eller sosial og relasjonell praksis. Prosjektets forskningsarena bør være lærerutdanning og kunne gjennomføres regionalt.

Det vil være ønskelig at søkeren klargjør hvordan prosjektet anvender begreper om musikk og utdanning i relasjon til nyere teoretiske, didaktiske og estetiske felt. Teoretisk og metodologisk er KiK åpen for ulike tilganger, også slike som samtidskunst og post-humanistisk og ny-materialistisk estetisk teori representerer.

Prosjektet skal knyttes til en av KiK-forskningsgruppene: Kunst og konflikt, Edu-REMP: Reconfiguring Early Music Performance in Education, Kunst og sosiale relasjoner eller Kunst og barn & unge. Søkerne kan i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst en av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon her. Videre oppfordres det til å søke opptak ved en av de nasjonale forskerskolene for lærerutdanningene.

Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Søkerne må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen fagfeltet musikk. Andre nærliggende fagfelt kan vurderes i særlige tilfeller, ut fra prosjektets relevans og bidrag til musikkpedagogisk forskning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4 fjerde ledd.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant tema i masteroppgaven og/eller annen FoU-arbeid
 • Relevant erfaring/praksis

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet, systematisk, konsentrert og selvstendig.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, masteroppgaven, oppnådde eksamensresultater samt eventuelt tidligere publiserte arbeider og relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 7 sider inkludert referanseliste. Den skal presentere forskningsfeltet som ph.d-prosjektet bidrar til, presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, materiale, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en fremdriftsplan innenfor den gitte rammen, budsjett og opplysninger om nødvendig infrastruktur.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må registreres/lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 7 sider inkludert referanseliste
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave (fulltekst)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner og ev. kunstneriske arbeider
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner (inntil 5) (i tillegg til masteroppgaven)
 • Dokumentasjon av inntil 5 musikalsk-kunstneriske arbeid og/eller utviklingsarbeider
 • Vitnemål med karakterutskrift for all utdanning utover videregående skole til og med bachelorgrad
 • Vitnemål med karakterutskrift for høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Dersom søkeren har en tverrestetisk master, må fordypning innen fagfeltet dokumenteres
 • Eventuelle attester
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig (flytende).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 09.10.22.

Digitalt søkerseminar: Det tilbys et digitalt søkerseminar 22. august kl. 9.00. For påmelding til søkerseminaret, send e-post til [email protected] innen 15. august.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Birte Myhrstad, tlf. +47 38 13 14 70, mobil +47 977 46 220, e-post [email protected]
 • Professor Anne Haugland Balsnes, ph.d.-programleder, tlf. +47 3814 1218, mobil +47 481 87 108, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Tone Elisabeth Furre, tlf. +47 3814 1965, mobil +47 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS