LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.12.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, for en periode på tre år, evt fire år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet ved Universitetet i Agder har fire institutter: Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Doktorgradsstipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppene SEP-HEP (Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet) og PASTA (Fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet). I tillegg har vi forskningsgruppen PAHLS (Physical Activity and Health across the LifeSpan).

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen er knyttet opp mot et predefinert, tverrfaglig forskningsprosjekt med søkelys på utdanning av kvinnelige og mannlige topptrenere som arbeider med kvinnelige idrettsutøvere på et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt prestasjonsnivå. Tidligere forskning har vist at denne tematikken har blitt viet svært lite oppmerksomhet, og da spesielt utvikling og optimalisering av en topptrenerutdanning som har til hensikt å utvikle kvinnelige toppidrettsutøveres konkurransefortrinn i internasjonale mesterskap (f.eks. EM, VM og OL). Den aktuelle stipendiaten vil benytte seg av en Multiphase Optimization Strategy (MOST; Collins, 2018) til å utvikle, gjennomføre og evaluere trenerutdanningen. Hovedfokuset til den aktuelle stipendiaten vil være å ta utgangspunkt i kvinners biologiske, psykologiske og sosiale utviklingskarakteristikker, slik at innholdet i trenerutdanningen utvikles i et holistisk perspektiv. Det vil også være viktig å ta høyde for eventuelle kulturelle forskjeller mellom idrettsgrener (f.eks. lagidrett vs. individuell idrett). I tillegg forventes det at den aktuelle stipendiaten har god kunnskap om forskning på kvinner og prestasjon, samt kjennskap til relevant trenerutdanningslitteratur. Stipendiaten forventes å drive selvstendig forskning innen rammene for prosjektet. Den som tilsettes i stillingen vil få et tverrfaglig veiledningsteam fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

Hovedfag/mastergrad i idrettsvitenskap med oppgave/prosjekt relevant for stillingen. Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskning på toppidrettstrenere og/eller -utøvere.
 • Kunnskap om nyere tverrfaglig idrettsvitenskapelig forskning knyttet til kvinnelige utøvere.
 • Kjennskap til implementeringsforskning.
 • Erfaring med bruk av elektroniske spørreskjema.
 • Kunnskap om multivariate analyser
 • Erfaring med gjennomføring av individuelle- og fokusgruppeintervjuer.
 • Kunnskap om kvalitative analysemetoder (f.eks. narrativ analyse).
 • Leder-, trener- og/eller utøvererfaring fra toppidrett.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Faglig engasjement
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærminger
 • Gode norskkunnskaper, eventuelt beherske et annet nordisk språk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 491 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en (kvinnelige søkere vil prioriteres dersom søkere er like godt kvalifisert).

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • Sammendrag på ca. 1-2 sider fra/av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt opptil tre publikasjoner som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum ti sider, inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan. Ta eventuelt kontakt med enten Monica Klungland Torstveit eller Bård Erlend Solstad for å få tilsendt en kortfattet prosjektskisse som kan danne grunnlag for søkers egen prosjektbeskrivelse.
 • Attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.12.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskissen til det predefinerte, tverrfaglige forskningsprosjektet:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver HR Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS