LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i Energi og samfunn ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 10.02.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling somdoktorgradsstipendiat i Energi og samfunn, tilknyttet Institutt for Global Utvikling ogSamfunnsplanlegging, for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid.

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging er et tverrfaglig kollegium med for tiden14 fast ansatte i vitenskapelige stillinger, 10 stipendiater og to postdoktorer. Fagstabenbestår av forskere med undervisnings- og forskningserfaring blant annet innenfattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør,rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk,sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, stedsutviklingog deltakelsesprosesser.

Stillingen vil særlig knyttes til forskningsgruppen URPLAN. Forskningsgruppen har ettverrfaglig perspektiv på by- og regionalplanlegging med utgangspunkt i samfunnsgeografi, planlegging og miljøforvaltningskompetanse. Vi har lang historikk innenfor forskning påbyutvikling, urbanisme, stedsutvikling, bygdeutvikling, regionaliseringsprosesser,miljøforvaltning og planleggingsprosesser.

Stillingen vil også samarbeide tett med forskningsrådsprosjektet WINDPLAN

Arbeidsoppgaver

Denne ph.d.-stilling skal utforske energi og samfunnsrelasjoner som er et voksendeforskningsfelt innen geografi, politikk, planlegging og utviklingsstudier. Globaleklimautfordringer, økende energibehov og argumenter om energisikkerhet har satt fornybarenergiomstilling på den politiske agenda på alle nivåer, også i Norge. Slike teknologiskeoverganger fremmer imidlertid også politiske, økonomiske, sosiokulturelle og økologiskekonflikter fra lokalsamfunn til geopolitiske organisasjoner. Bærekraftige og rettferdigeenergiomstillinger er dermed ikke bare et spørsmål om teknologisk evne og økonomiskgjennomførbarhet, det er også et spørsmål om sosiokulturelle forståelser og idealer, samtpolitiske økonomiske strukturer for eierskap og distribusjon. Legitim energiomstillinghandler derfor om å forstå hvordan energiomstilling påvirkes av de samfunnsøkonomiskestrukturer og fordeling av goder og ulemper knyttet til energiproduksjon og forbruk. Norgehar lang tradisjon for vannkraft og har i de senere år økt utbygging av vindkraft. Det skapernye muligheter, men også nye konflikter.

Prosjektet skal utforske norsk fornybar kraftutvikling og undersøke offentlige og politiskeoppfatninger og sosiale forestillinger om energifremtider i forhold til de økonomiskestrukturelle forholdene (eierskap, distribusjonssystemer, etc.). Prosjektet kan dermed bidratil å utvikle perspektiver på sammenhenger mellom energirettferdighet, (alternative) eierskapsstrukturer, og den sosio-politiske legitimitet for fremtidig fornybar energi i lyset avNorges historiske energiutvikling.Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendigprosjektskisse

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift omansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent ogspesialkandidat.Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vilbli tilknyttet en av fakultetets forskningsgrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjonom fakultetets forskningsgrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelig ellersosio-teknisk felt, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. påmaster/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er ogsåvelkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherskenorsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det vil legges vekt på søkerens utdannelsesmessige eller praksis relasjon til tema innen energi og omstilling.
 • Erfaring med kvalitative metoder og dokumentanalyser vil vektlegges

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunnearbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 491200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassenog gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn,alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelderfor stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillingerved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etternærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på denoffentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skaloffentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål ogattester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal

presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale,fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.

All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.02.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm, mobil 91575770, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Laura Tolnov Clausen, telefon 38 14 18 17, mobil 940 79 366, epost [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Anna Færavaag, telefon 38 14 24 14, mobil 974 29 492, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS