Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i e-helse

Søknadsfrist: 16.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. I tillegg har fakultetet tre forskningssentra: Senter for e-helse og Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv som er to av universitetets toppforskningssentre og Senter for omsorgsforskning, sør som er et av fem nasjonale sentre.

Denne stillingen er tilknyttet Senter for e-helse. Senter for e-helse er et tverrfakultært senter med forskere fra fakultetene Helse- og idrettsvitenskap, Samfunnsvitenskap, Teknologi- og realfag, Handelshøyskolen samt Humaniora og pedagogikk. Senteret er samlokalisert med I4Helse som er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg på universitetets campus i Grimstad:

I tillegg vil stillingen være tilknyttet forskningsgruppen HEIFA (Helse og livskvalitet i et familieperspektiv) og prosjektet Godt begynt . Prosjektet Godt begynt har som mål å fremme barn og unges helse gjennom nye digitale løsninger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

En stor andel barn og unge har helse- og levekårsutfordringer. Problemer starter ofte tidlig i livet, og helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en nøkkelrolle i å identifisere barn i risiko, og gi koordinerte kunnskapsbaserte tiltak. Som en del av Godt begynt skal nye teknologiløsninger legge til rette for at barn-, foreldre- og lærerrapportert informasjon om barnets utvikling, helse og livskvalitet anvendes som beslutningsstøtte både i ordinære løp og ved særlige tiltak overfor barn og unge og deres familier.

Kandidaten skal studere hvordan digitale verktøy for beslutningsstøtte erfares for helsepersonell og brukere, og hvordan helsedata kan anvendes for å bidra til bærekraftig helse og levekår for alle barn, og bærekraftig ressursbruk i tjenesten.

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse som skal følge søknaden. Prosjektskissen skal ta utgangspunkt i en betenkning for ph.d.-stillingen som kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Thomas Westergren ([email protected]) eller professor Elin Thygesen ([email protected]). Prosjektskissen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusiv litteraturliste, og den skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap. Det forventes en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha utdanning på mastergradsnivå innen helse- og sosialfag eller helse- og sosialinformatikk. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på personlig egnethet, oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet i helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap kan fås ved henvendelse til:

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaringer fra/god kjennskap til temaområder knyttet til levekår og barns helse
 • Erfaring fra/god kjennskap til temaområder knyttet til e-helse
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Publikasjonsliste
 • Prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 16. oktober 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen