Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorforsker og FME - koordinator INCLUDE

Søknadsfrist: 02.09.2019

Vil du bli en del av INCLUDE, et nytt, samfunnsvitenskapelig forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for utvikling og miljø (SUM) er først og fremst en tverrfaglig forskningsinstitusjon, men tilbyr også PhD-kurs og et internasjonalt masterprogram: Development, Environment and Cultural Change.

SUMs forskning er for tiden sentrert rundt følgende tematiske områder: Bærekraftig utvikling og 2030-agendaen; global helse; rurale endringer; bærekraftig forbruk og energi; Kultur og etikk; mat og bærekraft; styresett for bærekraftig utvikling.
Forskningen ved SUM er organisert i åtte aktive forskergrupper.

Vi har en forskerskole som er åpen for stipendiater med miljø- og utviklingsinteresse, og er vertskap for flere nettverk og satsninger.Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Norges forskningsråd har tildelt UiO, med partnere, støtte til opprettelsen av et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) for en periode på åtte år. INCLUDE står for INCLUsive Decarbonisation and Energy transition og vil fokusere på ulike sektorer og aktører involvert i energiomstillingen: energisystemer i endring (fra regulering til sluttbruk), steder i endring (inkludert mobililitet) og kommunenes rolle som endringsaktør. Senteret har 7 forskningspartnere og mer enn 20 partnere blant offentlige etater, private bedrifter, og frivillige organisasjoner. INCLUDE legger opp sitt arbeid ut fra en samskapningsmodell der kunnskap produseres gjennom dialog mellom forskere og brukerpartnere fra det ‘virkelige liv’. Basert på kunnskapen som genereres, skal INCLUDE også teste ut – og måle resultatene av – lovende løsninger for sosialt inkluderende og rettferdig energiomstilling.

INCLUDE ledes av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO og vil være i drift fra 1. januar 2020.

SUM utlyser med dette en 100% stilling som forsker/seniorforsker og FME-koordinator. Prosjektet har en varighet på fem år, med muligheter for videreføring i nye tre år gitt fortsatt finansiering fra Forskningsrådet. Den som ansettes på prosjektet, forventes å kunne igangsette og drive forskning av høy kvalitet på kommuners omstilling til lavutslippssamfunnet. Vedkommende vil også inneha rollen som FME-koordinator for INCLUDE, med ansvar for koordinering av aktiviteter, kontakt med brukerpartnere og rapportering i samarbeid med senterleder og økonomi- og kommunikasjonsavdelingen ved SUM. Søker forventes også å bidra til utvikling av nye søknader og utdanningstilbud og drive utadrettet virksomhet.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 50% forskning og 50% FME-koordinator.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må:

 • Ha solid vitenskapelig kompetanse på seniorforskernivå innen feltet norske kommuners arbeid med omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette inkluderer kjennskap til hvordan omstillingsprosesser kan tilrettelegges gjennom samskapningsmodeller, der forskere og andre aktører, inkludert private, kommersielle og offentlige aktører, bidrar med kunnskap. Fordi INCLUDE legger vekt på koplinger mellom regulering og praksis samt at vi ønsker å oppnå samarbeid på tvers av senterets tematiske områder, er det en fordel om søker også har forskningserfaring fra disse områdene.
 • Ha solid erfaring med forskningsledelse, prosjektrapportering og vise god evne til å innhente ekstern finansiering.
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper er også en forutsetning.

Personlige egenskaper

Stillingen involverer tett samarbeid med et stort antall partnere, og vedkommende vil arbeide i SUMs tverrfaglige miljø. Det legges stor vekt på personlig egnethet i form av gode samarbeidsevner og motivasjon til å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet til å delta i utformingen og driften av INCLUDE samt å bidra til innovativ forskning på hvordan norske kommuner kan realisere sosialt inkluderende energiomstilling.
 • Lønn fra kr 704 900 til kr 934 800 avhengig av søkers kvalifikasjoner og kompetanse, i stilling som forsker SKO1183.
 • Varierte oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø, med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (norsk/skandinavisk) med kort redegjørelse av relevant bakgrunn og forskningsinteresser i INCLUDE
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Liste med 1-2 referanser (navn, tittel, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem JobbNorge.

Søkere som blir innstilt på grunnlag av den skriftlige bedømmelsen, vil bli invitert til intervju. I forbindelse med intervju, kan søkere bli bedt om å fremvise vitnemål og attester.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli tatt hensyn til vitenskapelige kvalifikasjoner innen nevnte temaområder og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Erfaring fra forskningsledelse, brukerinvolvering i forskning, språkkunnskaper (norsk/skandinavisk og engelsk) vil bli tillagt vekt.

Vitenskapelige kvalifikasjoner og prosjektledererfaring som involverer brukere tillegges tilnærmet lik vekt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om innholdet i stillingen:

For spørsmål angående søknadsprosessen:

Søk på stillingen