Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Seksjonsleder - Forskning mattrygghet og dyrehelse

Søknadsfrist: 15.08.2019

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon forskning mattrygghet og dyrehelse, er det ledig en fast stilling som seksjonsleder.

Seksjon forskning mattrygghet og dyrehelse hører til Avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og har stor prosjektportefølje, både når det gjelder forskning og oppdrag innen seksjonens arbeidsområder. Det er også tillagt noe forvaltningsstøtteoppgaver og beredskapsoppgaver til seksjonens ansatte. Seksjonen har for tiden 27 ansatte.

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjonsleder har ansvar for strategisk, faglig, økonomisk, personal og administrativ ledelse av seksjonens virksomhet. Seksjonsleder skal være en pådriver, også på strategisk nivå, for å øke Veterinærinstituttets forsknings- og oppdragsaktivitet. Lederen skal tilrettelegge og har ansvar for den faglige aktiviteten, utvikle strategier og målsetninger for seksjonens faglige arbeid, og sørge for at seksjonen til enhver tid har relevant kompetanse og bemanning til å ivareta oppgavene. Seksjonsleder er en del av Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe, rapporterer i linje til avdelingsdirektør, og skal arbeide for god samhandling i hele organisasjonen.

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET BAKGRUNN

Det søkes etter en leder med veterinær-, eller annen relevant biologisk utdanning med sterk motivasjon for lederoppgaver. Det kreves gode lederegenskaper, og det er en fordel med ledelseserfaring, inkludert ledelse av større forskningsprosjekter og/eller forskere. Det kreves forskningserfaring med doktorgrad innen relevant fagområde.

Kjennskap til Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag og rolle er en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Vi søker etter en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende person med vilje til endringsledelse. Personlig egnethet, motivasjon, initiativ, handlekraft, og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes som seksjonsleder i kode 1211 etter Statens regulativ avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid og et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Merete Hofshagen.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen