Stilling:

Fakultetsdirektør - Fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist 09.12.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, Internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv

Vi har ledig en spennende lederstilling.

Om stillingen

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig stilling som fakultetsdirektør, arbeidssted Bodø. Fakultetsdirektør vil samarbeide tett med dekan.

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at fakultet oppnår sine mål.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til fakultetets dekan.

Fakultetet representerer et dynamisk miljø med mange engasjerte ansatte og studenter. Vi kan tilby en god arbeidsplass i et spennende forsknings- og utdanningsmiljø i vekst.

Arbeidsoppgaver

Som fakultetsdirektør ved Fakultet for samfunnsvitenskap er du leder av fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon.

Du skal lede videreutviklingen av fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser og systemer i overensstemmelse med lover, forskrifter, regelverk og øvrige beslutninger fra overordnet nivå.

Det forventes at du skal bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i fakultetsadministrasjonen, mellom administrasjonen og vitenskapelig stab i fakultetet, og med øvrige enheter ved Nord Universitet. Fakultetets HMS-arbeid er også lagt til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en engasjert og resultatorientert leder som sammen med dekan skal bidra til å styrke og videreutvikle fakultetet i henhold til Kunnskapsdepartementets, universitetets og fakultetets strategiske mål. Relevant ledererfaring med gode resultater fra større institusjoner, fortrinnsvis universitets- og høgskolesektoren, vektlegges. Det samme gjør faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring og evnen til strategisk ledelse.

Søkere må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og dokumenterbar erfaring innen ledelse, fortrinnsvis fra kompetanseorganisasjoner. Erfaring fra, og kunnskap om, universitets- og høgskolesektoren og samfunnsvitenskap, vil være en fordel.

Fakultetet har ambisjoner om å øke sin internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid. Dette krever at søkere bør beherske engelsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi søker en positiv, engasjert og løsningsorientert person som ønsker å bidra i den videre utviklingen av fakultetet. Stillingen forutsetter en tydelig og utadvendt lederstil, og god rolleforståelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, studenter, FoU-institusjoner og næringsliv.

Vi kan tilby

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1060 avdelingsdirektør, fra NOK 802.600,- til 922.300,- i året.Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.12.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071848

Søk på stillingen

fnokode:1234