Nytt om navn

Jarle Aarstad

08. desember 2016

Jarle Aarstad ved Senter for nyskaping HiB har fått opprykk til professor.

Aarstad har doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse og har vært ansatt ved Høgskolen i Bergen siden 2005; først ved Institutt for økonomisk-administrative fag, og de senere årene ved Senter for nyskaping. 
Han har publisert i en rekke internasjonalt anerkjente tidsskrifter og har deltatt i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Aarstads forskning retter seg primært mot fagområdene innovasjon og entreprenørskap i en regional kontekst.

 – Jeg er glad for å få professorkompetanse, men aller mest setter jeg pris på at forskningen vår begynner å bli lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Uten gode samarbeidspartnere hadde dette aldri vært mulig, forteller Aarstad. Foto: Mauricio Pavez


Marit Skivenes

05. desember 2016

Professor Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Foto: Paul-Erik Lillholm Rosenholm

Les mer her


Mari Bjerck

30. november 2016

Mari Bjerck (36) har i høst begynt som forsker 2 i Østlandsforskning. Hun var inntil nylig ansatt som stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og skal i starten av 2017 disputere på avhandlingen "Apparal at work: Work uniforms and women in male dominated occupations" ved Copenhagen Business School, Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse. Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og skisserer nye veier for forskning og praksis på dette området. Den er basert på et Forskningsrådsstøttet innovasjonsprosjekt (BIA) i samarbeid med Helly Hansen og Forsvarets logistikkorganisasjon. Les mer om det her.

Bjerck har også en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. I Østlandsforskning skal hun  blant annet  jobbe med Horizon2020-prosjektet Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA). 


Reidun Renstrøm

28. november 2016

Utdanningsprisen til Reidun Renstrøm. (Foto: Walter Norman Wehus)

Engasjement, formidlingsevne og metodisk utviklingsarbeid er nøkkelord for Reidun Renstrøm – og for prisutvalget da de tildelte fysikk-førsteamanuensisen UiAs Utdanningspris for 2016.

Les mer her


William Gilje Gjedrem

24. november 2016

Disputerer om atferdsøkonomi 29.11.2016

Stipendiat William Gilje Gjedrem fra Handelshøgskolen ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Feedback and Performance Experiments in Behavioral Economics"

Les mer her


Kristoffer Herland Hellton

22. november 2016

1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA ved Norsk Regnesentral.

Kristoffer Hellton er sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. Han disputerte med sin doktorgradsavhandling i biostatistikk ved Avd for biostatistikk, UiO, i februar 2015 om utfordringer ved prinsipalkomponent-analyse knyttet til målefeil og konsistens i høy-dimensjonale data, samt en ny klusteringsmetode basert på integrasjon av ulike genetiske datatyper.

Les mer her


Kristin Danielsen

17. november 2016

På NordForsks styremøte 6. oktober i Oslo ble Kristin Danielsen, internasjonal direktør ved Norges forskningsråd, utnevnt til ny styreleder i NordForsk.

Kristin Danielsen har mange års fartstid fra Norges forskningsråd hvor hun fra 2012 har hatt stillingen som internasjonal direktør, etter 10 år som programkoordinator og avdelingsdirektør. 

Hun har sittet som medlem i NordForsks styre i flere år og tar over som styreleder etter Marja Makarow.

Eva Björck, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, fortsetter som nestleder.

Andre styremedlemmer som har kommet til i 2016 er islandske Ragnhildur Helgadóttir, Riitta Maijala fra Finlands Akademi, og Vidar Leif Haanes fra Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS).

Les mer her


Petter Andreas Kongsgården

16. november 2016

Petter Andreas Kongsgården er kåret til Årets nettlærer 2016 av Fleksibel utdanning Norge (FuN) . Han underviser på det nettbaserte studieprogrammet ved HSN, der han har ansvar for pedagogikk.

Petter har hovedfag i pedagogikk og er nå i gang med sitt doktorgradsstudium. Tidligere var han lærer i ungdomsskolen og videregående skole, rektor ved en ungdomsskole, og han har også vært forsker og direktør ved Telemarksforsking-Notodden.

Forskningsprosjektene hans knyttet til doktorgradsarbeidet, har dreid seg om bruk av teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring både i grunnskole og videregående opplæring.

Les mer her


Elin Borrebæk

15. november 2016

Elin Borrebæk ansatt som ny digital direktør ved BI.
Borrebæk (40) kommer fra stillingen som direktør for porteføljestyring og prosjektutvikling ved Telenor, og tiltrer arbeidet som digital direktør ved BI 1. februar 2017.
Les mer her


Klaus Høiland

08. november 2016

Fredag 4. November fikk Klaus Høiland Bonnevieprisen (UiO) for sin livslange innsats for å formidle forskning.
Under Norsk Biologforenings årlige konferanse, denne gangen i samarbeid med Sabima, ble Bonnevieprisen delt ut. Det er 6. Gangen prisen deles ut, og kriteriet er ifølge foreningens nettsider at prisen gis til "... en person, en organisasjon, en informasjonskanal eller et spesielt initiativ, som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole". Foto: Elina Melteig
Les mer her


HSN vant Erasmus-pris

07. november 2016

Årets Erasmus+ -pris til HSN. F.v: Heidi Tovsrud Knutsen (leder for Seksjon for internasjonalisering ved HSN), Gro Tjore (assisterende direktør ved SIU) og rektor Petter Aasen.

Prisen ble delt ut under det årlige Erasmus-seminaret til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), som samler deltakere fra hele landet.  HSN er vertskap for årets seminar som foregår ved campus Kongsberg 3. og 4. november. 

Prisen ble opprettet i fjor for å fremheve dem som gjør det godt innen EUs Erasmus-program (NTNU fikk den i fjor).  

- Vi vil gjøre litt stas på institusjoner som har tatt store skritt i riktig retning, forteller Vidar Pedersen, avdelingsdirektør for høyere utdanning i SIU.

Les mer her


Frode Thuen

04. november 2016

Professor Frode Thuen er tildelt Formidlingsprisen 2016 ved Høgskolen i Bergen.

Han får prisen for å ha utmerket seg med levende og nyskapende forskningsformidling av høy kvalitet til et brett publikum gjennom en årrekke, heter det i juryens begrunnelse.

Forskningsformidlingen har både dekt et brett fagfelt innen psykologi og spesialisert kunnskap fra forskning og klinisk erfaring innen familie og samliv. Foto: Lisbeth A. Heilund.

Les mer her


Nina Goga

03. november 2016

Professor Nina Goga er tildelt FoU-prisen ved Høgskolen i Bergen. Ho får prisen for forskinga si som plasserer henne internasjonalt som ein av Nordens og fagfeltets fremste barnebokforskarar.

Prisvinnaren har ei fleirfagleg orientering mot forskingsfeltet og er særleg oppteken av feltets berøringspunkt mellom allmenn litteraturvitskap, danningsteori og kunstfagdidaktiske problemstillingar.

Goga si forsking er nært knytt til undervisnings- og utdanningsoppåver ved høgskulen og juryen anerkjenner henne for hennar forskingsbaserte undervisningsmåte. Foto: Lisbeth A. Heilund

Les mer her


Karina Aase

01. november 2016

Lyse forskningspris for 2015 til Karina Aase, UiS

Karina Aase (UiS) har vært sentral i oppbyggingen av forskermiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS. Forskningsprisen deler hun med forskergruppen.

Karina Aase er professor ved institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Sammen med forskergruppen «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» markerte hun seg både med høy vitenskapelig publisering og med stor suksess med eksternt finansierte prosjekter i 2015.

Les mer her


Amir Sasson

31. oktober 2016

Professor Amir Sasson (BI) er tilsatt som direktør for eksternfinansiert forskning og innovasjon. Rollen er en fireårig faglig åremålsstilling som rapporterer til prorektor for forskning og fagressurser.
-Ekstern finansiering utover studieavgifter vil få større betydning for BIs totale økonomi i årene fremover, sier rektor Inge Jan Henjesand.
I den nye stillingen vil Sasson arbeide med forskning og utdanningsaktiviteter som kan etablere BI som en enda mer relevant og viktig kompetanseaktør inn mot ulike satsningsområder. Dette gjelder både næringslivet, myndighetenes næringspolitiske satsninger, og modernisering av offentlig sektor. For å få til dette vil han jobbe tett sammen med de respektive fagmiljøene.

Les mer her


Tor Espen Aspaas

27. oktober 2016

Pianist og professor i akkompagnement Tor Espen Aspaas er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for musikk- og kulturformidling. Dekorasjonen ble overrakt i Storstuggu på Røros tirsdag 25. oktober.

Tor Espen Aspaas (f. 1971) er en av de mest profilerte pianistene og musikkformidlerne i sin generasjon av norske musikere. Han ble i 2001 ansatt som førsteamanuensis i klaver akkompagnement og i 2006 professor ved Norges musikkhøgskole hvor han nå ved siden av undervisning og veiledning gjør et forskningsprosjekt på improvisasjonens plass i Beethovens kreative prosesser og verker.

I 1996 mottok han sitt solistdiplom ved NMH og debuterte i Oslo året etter med strålende kritikker. Han er tildelt en rekke priser og utmerkelser (blant de nyligste kan nevnes De Unges Lindemanpris 2004, Levinprisen 2005, Pianist Nils Larsens legat 2012) og har vært solist med flere internasjonale symfoniorkestre i tillegg til samtlige norske.

Les mer her


Dag Ofstad

25. oktober 2016

Dag Ofstad disputerer 28. oktober 2016 for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Studiens bakgrunnstema er pedagogisk entreprenørskap.

For omlag 20 år siden hadde den daværende regjering som hovedmål å bygge opp entreprenørskaps - og ressursforståelse hos ungdom, slik at flere kunne tilegne seg kompetanse for å være med på å skape nye arbeidsplasser. Entreprenørskap skulle også være utgangspunkt for å styrke ungdoms handlingskompetanse når de skulle delta som aktive, konstruktive, skapende lokalsamfunnsaktører.
I dag passer det å spørre om hva som har skjedd. Hver eneste dag finner vi i ulike klasserom, unge mennesker som ikke finner seg til rette i den norske skolen. Forskning viser at nesten en tredjedel av elevene i videregående skole som begynte sine læringsløp i 2008, ikke har fullført utdanningen og bestått 5 år senere.

Les mer her.


Aksel Hagen og Randi Bredvold

24. oktober 2016

Førsteamanuensis Aksel Hagen er konstituert som dekan, og førsteamanuensis Randi Bredvold som prodekan i 50 prosent stilling ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap med virkning fra 1. januar 2017. Dekanatet er konstituert av rektor for ett år.

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier.

Bildet viser fra venstre prodekan Randi Bredvold, rektor Kathrine Skretting og dekan Aksel Hagen.

Les mer her


Aslak Wigdahl Bergersen og Solveig Engebretsen

18. oktober 2016

13. oktober 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Solveig Engebretsen (Matematisk institutt) og Aslak Wigdahl Bergersen (Institutt for informatikk). Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.
Les mer her


Olina Kollbotn

17. oktober 2016

Olina Kollbotn disputerer for graden PhD i sosialt arbeid med avhandlinga er "Handlingsrom og læringsmoglegheiter. Ein studie av vilkår for læring og kunnskapsutvikling ved sosialkontor og sjukeheim."

Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

12. oktober 2016

Seniorforsker Cristina de Brito Beirão Guerreiro ved NILU disputerte 21.09.2016 for ph.d.-graden ved Det Tekniske Universitetet i Gdansk, Polen, med avhandlingen «A novel combination of methods for air quality management support with focus on particulate matter».

I sin avhandling identifiserer Guerreiro husholdningsforbrenning som en hovedutslippssektor for primær-svevestøv (PM) og benzo(a)pyren (BaP). Forbrenning i husholdninger er også av økende betydning for konsentrasjoner av svevestøv og BaP i Europa. Modellsimuleringer kombinert med måledata viser videre at de avtalte utslippsreduksjonene i den reviderte Gøteborgprotokollen ikke vil være tilstrekkelig til å oppnå samsvar med svevestøvstandardene i Europa i 2020. Dermed bør ytterligere europeiske tiltak vurderes.

Les mer her:

http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/806/Svevestv-leder-til-helseskader.aspx


Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv og Ingrid Aarnes

11. oktober 2016

Norsk Regnesentral fortsetter å styrke staben. SAND fått på plass tre nye forskere; Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv og Ingrid Aarnes.
Les mer her.


Pierre Lison og Olav Nikolai Breivik.

10. oktober 2016

Norsk Regnesentral fortsetter å styrke staben.To nye forskere har begynt ved forskningsavdelingen SAMBA; Pierre Lison og Olav Nikolai Breivik.

Les mer her


Siri Wiig

06. oktober 2016

12 millioner til prosjekt om sikkerhet i helsetjenesten

Professor Siri Wiig ved Institutt for helsefag ved UiS får 12 millioner fra Norsk Forskningsråd. Hennes prosjekt skal styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet i primærhelsetjenesten. (Foto: Asbjørn Jensen)

Les mer på UiS sine sider


Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz

04. oktober 2016

Klimaforskerne Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz ved NINA hedres av Forskningsrådet med pris for deres forskning på hvordan endringer i klimaet påvirker dyr og planter i nord.

Prisen for fremragende forskning ble tildelt Ims og Yoccoz under Forskningens festaften 28. september i Oslo, og prisvinnerne mottar 1 million kroner for videre forskning.

Ims og Yoccoz er ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og er samtidig ansatt som vitenskapelige rådgivere i NINA. Foto: Sindre Mekjan/Forskningsrådet.

Les mer på NINA


Galina Goncharenko

28. september 2016

Galina Goncharenko disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 5. oktober 2016 med avhandlingen «Essays on Financial Accountability of Human Rights Organizations».

Les mer her på NHH sine sider.


Bernt Jørgen Stray

22. september 2016

Bernt Jørgen Stray er tilbudt stilling som personal- og organisasjonsdirektør ved UiA.

Stray er utdannet jurist og har de siste 8 årene arbeidet som leder og advokat i henholdsvis NHO Mat og Drikke og Norsk Industri. Han har også erfaring fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke), Nærings- og Handelsdepartementet, samt Sivilombudsmannen og Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma.

De siste årene har han arbeidet som leder, forhandlingsleder og rådgiver innen HR-feltet i samarbeid med et stort antall komplekse og mangfoldige virksomheter, med gode resultater.

Les mer på UiA


Kari Bø

20. september 2016

Kari Bø, rektor og professor ved Norges idrettshøgskole, har fått en internasjonal pris for sitt mangeårige forsknings- og formidlingsarbeid på bekkenbunnsproblemer og inkontinens hos kvinner.

«The International Continence Society Lifetime Achievement Award» deles ut av International Continence Society (ICS). Prisen ble delt ut på den årlige ICS-kongressen i Tokyo hvor Kari Bø også er invitert som foredragsholder om effekt av bekkenbunnstrening på underlivsprolaps i forhold til kirurgi. ICS er en stor multidisiplinær internasjonal organisasjon bestående av blant annet urologer, gynekologer, neurologer, biomekanikere, fysioterapeuter, jordmødre og sykepleiere.

Les mer her


Rune Waagbø

14. september 2016

NIFES-veteran blir ny forskningsdirektør.

Siden 1986 har Rune Waagbø vært hovedfagsstudent, doktorgradsstipendiat, forsker og forskningssjef ved NIFES. Nå blir han ny forskningsdirektør for fiskeernæring.

56 år gamle Waagbø har vært hos NIFES hele sin yrkeskarriere. Han har hovedfaget og doktorgraden sin fra Universitetet i Bergen, men har vært tilknyttet NIFES siden han var hovedfagsstudent i 1986. Etter det har Waagbø jobbet både som bioingeniør, forsker, og siden 2011 som forskningssjef ved instituttet.

Les mer her


Selda Ekiz

12. september 2016

Universitetet i Bergen har utnevnt Selda Ekiz til ny æresalumn. Kunngjøringen foregikk under Alumnusdagen 2016, og Selda Ekiz var tilstede da rektor Dag Rune Olsen utnevnte henne til UiBs tredje æresalumn.

- Selda Ekiz har gjort en ekstraordinær innsats som vitenskapsformidler, og er en særdeles god ambassadør for Universitetet i Bergen. Gjennom sin formidling har hun bidratt på en fremragende måte til å vekke nysgjerrigheten for vitenskap, særlig hos de unge, sa rektor Dag Rune Olsen da han delte ut prisen. Foto: Thor Brødreskif.

Les mer her på uib.no


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn