Nytt om navn

Miguel Angel Luzuriaga Moreno

08. januar 2015

Miguel Angel Luzuriaga Moreno forsvarer sin doktorgradsavhandling i økonomi. Avhandlingen har tittelen «Tillit, risikotaking, og sosiale preferanser».
Er folk mer eller mindre risikovillige, eller tillitsfulle, hvis det er andres penger som står på spill?
Ved hjelp av kontrollerte eksperimenter undersøker Miguel Luzuriaga hvordan folk tar økonomiske beslutninger på vegne av andre. Han studerer spesielt situasjoner hvor enten tillit eller risiko er involvert.
Luzuriaga viser at det er vanskeligere å gjennomføre profitable tillitsbaserte transaksjoner hvis tillitsbeslutningen er delegert. Grunnen er at det er vanskeligere å gjengjelde positive tillitsfulle handlinger dersom gjengjeldelsen ikke kommer beslutningstaker direkte til gode.
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-tillit-og-risikovilje-article90909-9617.html


Janicke Rasmussen

06. januar 2015

Janicke Rasmussen er ansatt som deans for Master of Science og Executive ved BI.
Stillingen som dean er en fireårs åremålsstilling med ansvar for å evaluere og videreutvikle programmene, lede undervisningsutvalget for fagområdet, og sikre at kursene oppfyller interne og eksterne kvalitetskrav.
Rasmussen har sin doktorgrad fra Cass Business School og er i dag førsteamanuensis på institutt for regnskap, revisjon og jus.
Les mer her: https://www.bi.no/om-bi/Nyheter-fra-BI/nyhetsarkiv-2014/nye-deaner-ved-bi/


Anne Lise Fimreite

05. januar 2015

Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, vart oppnemnt til  hovudstyret i Forskingsrådet, og ikkje minst til å leia styret i Divisjon for vitskap.
Vitskapsdivisjonen si hovedoppgåve er å bidra til utvikling av den grunnleggjande forskinga innanfor alle fag og disiplinar, og til utvikling av tverr- og fleirfagleg forsking.
Divisjonen skal stimulera til fagleg fornying og ny vitskapleg erkjenning og arbeide for bedre rammevilkår for norsk forskning. Vitskapsdivisjonen har eit særskilt strategisk ansvar for universitets-, høgskule- og instituttsektoren.
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/84579/prorektor-vert-styreleiar-i-divisjon-vitskap


Atle Hauge

30. desember 2014

Atle Hauge (43) fra Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Hauge har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i kulturgeografi fra Uppsala Universitet. Han har også vært postdoktor ved University og Toronto.
Hauge har vært ansatt i Østlandsforsking siden 2004 og har her blant annet forsket på innovasjon i sportsindustien, regional utvikling, brukerdrevet innovasjon og attraksjon og bolyst. Han er også en av forskerne bak et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer, som nylig ble etablert på HiL. Samfunnsgeografen skal fortsette i en 20-prosents stilling i Østlandsforskning.


Christoph Merschbrock

19. desember 2014

Førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Institutt for bygg- og energiteknikk har skrevet «Årets artikkel 2014» i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.
Det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet IJeC ( International Journal of e-Collaboration) har kåret den vitenskapelige artikkelen «How is Building Information Modeling Influenced by Project Complexity?: A Cross-Case Analysis of e-Collaboration Performance in Building Construction» til beste artikkel publisert i IJeC i 2014 .
Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Bjørn Erik Munkvold fra Universitetet i Agder (UiA).
I den vitenskapelige artikkelen ser Merschbrock og Munkvold på digital samhandling ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i to norske byggeprosjekter.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-fikk-pris-for-aarets-beste-artikkel


Tone Lindheim

03. desember 2014

Tone Lindheim er i dag tilsett av styret på Universitetet i Oslo som ny direktør for Naturhistorisk museum( NHM). Lindheim har bakgrunn som  professor i landskapsplanlegging ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU),  ho er landskapsarkitekt og dagleg leiar i Bjørbekk & Lindheim.
NHM er Noregs største naturvitskaplege samling med over sju millionar objekt i samlinga, og museet har forsking på  eit høgt internasjonalt nivå og formidling til breie grupper.
- Med Tone Lindheim får NHM ein sterk leiar som vil løfte museet i ein svært viktig periode. Museet har eit stort potensiale og er ein nasjonal ressurs. NHM har store prosjekter med å modernisere utdaterte bygg og arbeider for å realisere det nye veksthuset som er under planlegging, seier rektor Ole Petter Ottersen.
Lindheim har lang erfaring frå store prosjekt og med å leia store tverrfaglige grupper, ved sidan av sitt vitskaplege arbeid.