Nytt om navn

Dennis Aske

21. januar 2015

Dennis Aske har klare ambisjoner om å ta vare på studentenes rettigheter i saker som angår studiene. Han er UiS nye studentombud og tiltrådte stillingen 1. januar.
Studenter med problemer knyttet til studiehverdagen som opplever at henvendelser til andre instanser på universitetet ikke fører fram, kan nå banke på døra til Dennis Aske i Kitty Kiellands hus. Han skal ta vare på studentenes rettigheter.  Foto: Asbjørn Jensen
Les mer: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/skal-soerge-for-studentenes-rettigheter-article91306-8108.html


Henrik O. Madsen

20. januar 2015

Forskningsrådets nye styreleder, Henrik O. Madsen, mener innovasjon i politikken blir avgjørende for å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn.
For perioden 2015-2018 er Henrik O. Madsen styreleder i Forskningsrådet. Til daglig er han administrerende direktør i DNV GL, der han har jobbet siden han flyttet til Norge i 1982. Den gangen flyttet han fra Danmark og til Oslo for å forske på konstruksjonssikkerhet. Trettifire år senere kom telefonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med spørsmålet om han ville lede Forskningsrådets hovedstyre.
Les mer her: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/_M_bli_enda_bedre_der_vi_er_gode/1254004542250/p1174467583739


Kristian Smeland Ytre-Hauge

19. januar 2015

Jobber for partikkelsenter i Bergen.
Kristian Smeland Ytre-Hauge har fått 8 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse for å kunne tilby skånsom strålebehandling for kreftpasienter i Bergen.
I dag blir norske kreftpasienter som får strålebehandling behandlet med såkalt fotonstråling, som også blir kalt for gammastråling eller høyenergetisk røntgenstråling.
 Om få år håper kreftbehandlere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus å kunne tilby partikkelterapi ved et nytt strålesenter. Partikkelterapi har nemlig vist seg å være mer effektiv og gi mindre skadelige bivirkninger enn dagens strålebehandling.
Les mer er: http://www.uib.no/aktuelt/84741/jobber-partikkelsenter-i-bergen


Ragnhild Hutchison og Maria Almli

15. januar 2015

HLB styrkar fagstaben med to nye medarbeidarar som er på plass frå 2015. Ragnhild Hutchison (t.v.) er utviklingsorientert historikar, medan Maria Almli er bygdeutviklingsforskar og kjend for sitt engasjement for friluftsliv. Maria Almli vil sitja på HLB sitt nye lokalkontor i Nordland.
HLB har hatt jamn vekst dei siste åra, først og fremst grunna ei tydeleg fagleg spissing rundt utviklingsretta forsking og formidling. Frå nyttår er fagstaben ytterlegare styrka.
Les mer: http://hlb.no/om-hlb/nyhetsarkiv/314-hlb-styrkar-fagstaben-og-opnar-regionkontor-i-nord


Torjan Bodvin

14. januar 2015

Formidlingsprisen vart delt ut under havforskingsdagane i Bergen i byrjinga av januar.
Torjan Bodvin deler konsekvent og raust av kunnskapen og forskinga si; slik når han ut til eit stadig større publikum. No er han heidra med Havforskingsinstituttet sin formidlingspris. 
Som dei to føregåande åra, gjekk også Formidlingsprisen 2014 sørover til Forskingsstasjonen Flødevigen i Arendal. Men medan dei tidlegare Flødevig-vinnarane har delt prisen med ein kollega, kunne Torjan Bodvin stå åleine på pallen.
Les mer: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/januar/i_ein_klasse_for_seg/nb-no


Rune Storvold

13. januar 2015

Seniorforsker ved Norut, Rune Storvold, er daglig leder i Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) som lanseres i Tromsø 6. januar. Senteret vil inneholde både utdanning, forskning og kommersielle operasjoner knyttet til bruk av droner til beredskap og miljøovervåkning i Arktis.
UiT Norges arktiske universitet, Lufttransport AS og Norut samarbeider om det nye senteret. Universitetet oppretter en ny 3-årig ingeniørutdanning med 20 studieplasser for RPAS-operatører, og Lufttransport går inn med sin erfaring med operasjoner i luften, beredskap og flysikkerhet. Norut har 10 års erfaring med bruk av ubemannede fly som verktøy for teknologiutvikling, datainnsamling og miljøovervåkning. 
ASUF har tilgang til tre godkjente testområder i Troms og på Svalbard, og ved oppstarten er 25 personer knyttet til senteret. 
Les mer her: http://norut.no/nb/news/nytt-arktisk-senter-ubemannede-fly


Runar Danielsen

12. januar 2015

Runar Danielsen (54) er ansatt som ny dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark.
Han er i dag sjef for medisinsk sykepleieavdeling ved Sykehuset i Vestfold. Det innebærer personalansvar for rundt 450 årsverk.
Til sammen har han nærmere 25 år bak seg i lederfunksjoner.
Les mer her: http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Nyhetsarkiv/2014/Ny-leder-for


Nina Sylvia Liland

12. januar 2015

Nina Sylvia Liland disputerte i dag 12 desember for PhD- graden ved Universitetet i Bergen/NIFES med avhandlingen: “Atlantic salmon (Salmo salar L.) sterol metabolism and metabolic health – impact of dietary lipids”.
Dette doktorgradsarbeidet har fokusert på hvordan mettet fett, de marine, langkjedede omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), kolesterol og plantesteroler i fôr påvirker laksens fettomsetning.
Les mer: http://nifes.no/doktorgrad-ikke-ett-fett-laksen/


Anne Karine Halse

09. januar 2015

Anne Karine Halse, ingeniør ved NILUs avdeling for miljøkjemi (MILK) forsvarte 16. desember sin doktorgradsavhandling ”Long-Range atmospheric transport and deposition of organic pollutants (POPs) in North Western Europe”.
Halses avhandling bidrar til å øke forståelsen rundt fordelingsmønstre av regulerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i luft, ved bruk av både passive og aktive luftprøvetakingsteknikker (AAS), samt anvendelse av en atmosfærisk transportmodell (FLEXPART). I tillegg omhandler avhandlingen feltstudier av langtransportpotensiale samt fordeling av enkelte «nyere» regulerte POPs, så som PeCB, endosulfaner og kortkjedede klorparafiner.
Les mer: http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/672/Ny-doktor-pa-NILU-Anne-Karine-Halse.aspx


Miguel Angel Luzuriaga Moreno

08. januar 2015

Miguel Angel Luzuriaga Moreno forsvarer sin doktorgradsavhandling i økonomi. Avhandlingen har tittelen «Tillit, risikotaking, og sosiale preferanser».
Er folk mer eller mindre risikovillige, eller tillitsfulle, hvis det er andres penger som står på spill?
Ved hjelp av kontrollerte eksperimenter undersøker Miguel Luzuriaga hvordan folk tar økonomiske beslutninger på vegne av andre. Han studerer spesielt situasjoner hvor enten tillit eller risiko er involvert.
Luzuriaga viser at det er vanskeligere å gjennomføre profitable tillitsbaserte transaksjoner hvis tillitsbeslutningen er delegert. Grunnen er at det er vanskeligere å gjengjelde positive tillitsfulle handlinger dersom gjengjeldelsen ikke kommer beslutningstaker direkte til gode.
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-tillit-og-risikovilje-article90909-9617.html


Janicke Rasmussen

06. januar 2015

Janicke Rasmussen er ansatt som deans for Master of Science og Executive ved BI.
Stillingen som dean er en fireårs åremålsstilling med ansvar for å evaluere og videreutvikle programmene, lede undervisningsutvalget for fagområdet, og sikre at kursene oppfyller interne og eksterne kvalitetskrav.
Rasmussen har sin doktorgrad fra Cass Business School og er i dag førsteamanuensis på institutt for regnskap, revisjon og jus.
Les mer her: https://www.bi.no/om-bi/Nyheter-fra-BI/nyhetsarkiv-2014/nye-deaner-ved-bi/


Anne Lise Fimreite

05. januar 2015

Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, vart oppnemnt til  hovudstyret i Forskingsrådet, og ikkje minst til å leia styret i Divisjon for vitskap.
Vitskapsdivisjonen si hovedoppgåve er å bidra til utvikling av den grunnleggjande forskinga innanfor alle fag og disiplinar, og til utvikling av tverr- og fleirfagleg forsking.
Divisjonen skal stimulera til fagleg fornying og ny vitskapleg erkjenning og arbeide for bedre rammevilkår for norsk forskning. Vitskapsdivisjonen har eit særskilt strategisk ansvar for universitets-, høgskule- og instituttsektoren.
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/84579/prorektor-vert-styreleiar-i-divisjon-vitskap


Atle Hauge

30. desember 2014

Atle Hauge (43) fra Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Hauge har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i kulturgeografi fra Uppsala Universitet. Han har også vært postdoktor ved University og Toronto.
Hauge har vært ansatt i Østlandsforsking siden 2004 og har her blant annet forsket på innovasjon i sportsindustien, regional utvikling, brukerdrevet innovasjon og attraksjon og bolyst. Han er også en av forskerne bak et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer, som nylig ble etablert på HiL. Samfunnsgeografen skal fortsette i en 20-prosents stilling i Østlandsforskning.


Christoph Merschbrock

19. desember 2014

Førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Institutt for bygg- og energiteknikk har skrevet «Årets artikkel 2014» i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.
Det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet IJeC ( International Journal of e-Collaboration) har kåret den vitenskapelige artikkelen «How is Building Information Modeling Influenced by Project Complexity?: A Cross-Case Analysis of e-Collaboration Performance in Building Construction» til beste artikkel publisert i IJeC i 2014 .
Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Bjørn Erik Munkvold fra Universitetet i Agder (UiA).
I den vitenskapelige artikkelen ser Merschbrock og Munkvold på digital samhandling ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i to norske byggeprosjekter.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-fikk-pris-for-aarets-beste-artikkel


Tone Lindheim

03. desember 2014

Tone Lindheim er i dag tilsett av styret på Universitetet i Oslo som ny direktør for Naturhistorisk museum( NHM). Lindheim har bakgrunn som  professor i landskapsplanlegging ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU),  ho er landskapsarkitekt og dagleg leiar i Bjørbekk & Lindheim.
NHM er Noregs største naturvitskaplege samling med over sju millionar objekt i samlinga, og museet har forsking på  eit høgt internasjonalt nivå og formidling til breie grupper.
- Med Tone Lindheim får NHM ein sterk leiar som vil løfte museet i ein svært viktig periode. Museet har eit stort potensiale og er ein nasjonal ressurs. NHM har store prosjekter med å modernisere utdaterte bygg og arbeider for å realisere det nye veksthuset som er under planlegging, seier rektor Ole Petter Ottersen.
Lindheim har lang erfaring frå store prosjekt og med å leia store tverrfaglige grupper, ved sidan av sitt vitskaplege arbeid.


Nytt om navn

Else Cathrine Rustad

Else Cathrine Rustad disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 8. desember 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses

Else Cathrine Rustad har med denne avhandlingen utforsket og beskrevet hvordan eldre pasienter, deres pårørende og sykepleiere fra to ulike helsetjenestenivå erfarer overføring av pasienten fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Doktorgradsprosjektet består av tre delstudier hvor det første utforsker eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning og kontinuitet i pleie og behandling i gjennom overføringsforløpet. Det andre delstudiet fokuserer på pårørendes erfaringer når deres eldre slektning blir overført fra sykehus til kommunal helsetjeneste. Siste delstudiet fokuserer på sykepleiere fra sykehus og kommunal helsetjeneste sine erfaringer med kontinuitet i pleie og behandling ved overføring av eldre pasienter fra sykehus til kommunal helsetjeneste. I tillegg blir sykepleieres forståelse av hva som kjennetegner et optimalt overføringsforløp løftet fram.

Les mer her


Les om flere navn