Nytt om navn

Pål Midtlien Danielsen

08. april 2015

Pål Midtlien Danielsen er ansatt som ny leder for Innovasjonsavdelingen på NILU, med oppstart 1. juni 2015.
Danielsen kommer til NILU – Norsk institutt for luftforskning fra Kjeller Innovasjon, der han startet i 2008. Han har i hele perioden jobbet tett med NILU, særlig i forbindelse med ulike verifiseringsprosjekter. Før det jobbet han med produktutvikling og finansiering av norske SMB-er hos Teknologisk Institutt.
Danielsen har en mastergrad i innovasjon fra Aalborg Universitet.
(Foto: Kjeller Innovasjon)


Siri Wiig

07. april 2015

Professor Siri Wiig ved UiS er medlem av utvalget som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 27. mars.
Sikkerhetsutvalget skal ledes av spesialrådgiver Kim Traavik. Sikkerhetsmiljøet og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er representert med professor Siri Wiig.
Les mer her: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/uis-professor-i-nasjonalt-sikkerhetsutvalg-article92840-8108.html


Bjørg Kristin Selvik, Ole-Gunnar Søgnen Eva Haukeland Fredriksen

05. april 2015

Nyvald rektor og to nye dekanar ved HiB.
Sittande rektor Ole-Gunnar Søgnen hadde ingen motkandidatar, og vart attvald saman med prorektor Bjørg Kristin Selvik. I tillegg har høgskulestyret tilsett dekanane Monica Wammen Nordtvedt og Asle Holthe, ved høvesvis Avdeling for helse og sosialfag (AHS) og Avdeling for lærarutdanning (AL).
 
Professor Monica Wammen Nortvedt jobbar i dag som prodekan for forsking ved AHS og som senterleiar ved Senter for kunnskapsbasert praksis. Ho tok hovudfag i helsefag ved Universitetet i Bergen i 1996 og doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2001. I 2003 utvikla ho i samarbeid med Gro Jamtvedt ved Nasjonalt Kunnskapssenter vidareutdanninga  "Å arbeide og undervise kunnskapsbasert". I 2008 fekk ho etablert mastergrad i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved HiB.
 
Asle Holthe har lærarutdanning, hovudfag i ernæring, helse og miljøfag og doktorgrad i helsefremmande arbeid. Han er i dag førsteamanuensis i mat og helse ved Avdeling for lærerutdanning. Forskinga hans har i særlig grad vore sentrert om mat og måltid i barnehage og skule, fagdidaktikk og implementeringsforsking. Foto: HiB


Jose Bianco Nascimento Moreira

01. april 2015

Nasjonalforeningen for folkehelsens stipendiat Jose Bianco Nascimento Moreira ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU, forsvarer i dag sin doktorgradsavhandling Therapeutic Targeting of Cardiac PI3K-AKT Signaling. Hjerte – og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i de fleste land i den vestlige verden. En sunn livsstil har god forebyggende effekt, men det trengs også bedre legemidler. Jose har forsket på proteinet Pi3 som kan beskytte like bra mot alvorlige hjerteskader, som det regelmessig trening gjør. Motivasjonen hans har vært å lære mer om hvordan proteinet virker, og på den måten bidra til utviklingen av nye og mer effektive medisiner.
Les mer: http://www.ntnu.edu/employees/jose.moreira


Oran R. Young

27. mars 2015

Statsviter Oran R. Young er stolt over å ha blitt utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet – og han ønsker at det skal sette permanente spor i nord.
– Å bli æresdoktor er en enorm anerkjennelse av arbeidet mitt. Jeg er veldig stolt i dag, sier den amerikanske forskningspioneren. I år er det 50 år siden æresdoktoren avla sin egen doktorgrad i statsvitenskap, og de siste 30 årene har han forsket på samarbeid i Arktis. Han har vært rådgiver, pådriver og premissleverandør for at Arktisk Råd har fått en viktig rolle som det eneste regionale samarbeidsorganet som omfatter alle de åtte arktiske landene: De fem nordiske landene, USA, Canada og Russland. Foto: Stig Brøndbo
Les mer her: http://uit.no/aktuelt2/artikkel?p_document_id=412902&p_dim=


Edda Johansen

26. mars 2015

Edda Johansen er tildelt prestisjetung pris fra Journal of Wound Care på bakgrunn av sin forskning på trykksår.
Tidsskriftet Journal of Wound Care (JWC) deler hvert år ut en rekke priser for de mest betydningsfulle forskningsbidragene innen de ulike feltene av sårbehandling.
Målet med JWC Awards er å sammenligne og forbedre standarder innenfor sårbehandling samt markere de store bidragene som sykepleiere, leger, forskere og akademikere gir til utvikling av forskning og praksis til såromsorgsfeltet.
Les mer her: http://www.hbv.no/aktuelt/vant-jwc-pris-article141625-6683.html


Åshild Auglænd Johnsen

26. mars 2015

Åshild Auglænd Johnsen som er stipendiat ved Handelshøgskolen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, disputerer torsdag 26. mars med avhandlingen «Essay om samarbeid og fordeling».
Sammen med veileder professor Ola Kvaløy har Johnsen studert tillit og samarbeid ved bruk av kontrollerte eksperimenter. I ett arbeid finner hun at samarbeid styrkes når det er basert på tillit og gjensidighet. I et annet arbeid finner Johnsen at samarbeid styrkes når det går utover en uskyldig tredjepart.
Temaet for to andre arbeider i avhandlingen er utvikling og fordeling i Kina.
Måling av vekst, fordeling og fattigdom krever gode og detaljerte data, som ofte ikke finnes. I en studie sammen med Ingvild Almås bruker Auglænd Johnsen kinesiske husholdningers forbruk til å estimere levekostnader for kinesiske provinser – mange på størrelse med europeiske land.
Les mer her: http://www.uis.no/forskning/nytt-fra-forskningen/doktorgrad-om-samarbeid-og-fordeling-article92752-8389.html


Eyjólfur Kjalar Emilsson

25. mars 2015

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtok på sitt styremøte 12. mars 2015 å tildele Fylkesakerprisen til Eyjólfur Kjalar Emilsson ved Universitetet i Oslo.
Han mottar prisen "for forskinga hans innanfor antikkens filosofi."
I priskomiteens begrunnelse heter det bl.a.: "Forskinga hans på Platon og den platonske filosofiske tradisjonen ligg på eit høgt internasjonalt nivå. Han har òg gjeve tilskott til ny forståing av den hellenistiske tradisjonen og av Plotins filosofi. Arbeida hans om antikkens filosofi har vekt internasjonal merksemd og har fått positive meldingar i dei viktigaste fagtidsskrifta i verda."
Les mer her: http://www.dnva.no/nyheter/vis.html?tid=63458


Jacob Hølen

24. mars 2015

Jacob Hølen, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), er nytt styremedlem i den europeiske nettverksorganisasjonen for forskningsetiske komiteer (EUREC).
EUREC favner alle europeiske forskningsetiske komiteer som arbeider med medisinsk og helserelatert forskning som involverer mennesker, humant materiale eller helseopplysninger.
Organisasjonen skal blant annet fremme samarbeid mellom nasjonale forskningsetiske komiteer og harmonisere de forskningsetiske systemene i Europa.
Representanter fra 25 land deltar i EUREC, som mottar finansiering fra EU-kommisjonen. Hølen har vært med på møter i EUREC fra 2010 og ble valgt til styremedlem på generalforsamlingen 10. mars. Foto: Trond Isaksen
Les mer her: https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2015/skal-vare-med-og-styre-eurec/


Sverre Håkon Bagge

23. mars 2015

Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.
Gad Rausings pris deles hvert år ut til en fremstående nordisk forsker innen humanistisk og samfunnsvitenskapelig vitenskap. Prisen, som er på en million svenske kroner, blir delt ut den 20. mars av Kong Carl Gustaf i Rikssalen på det svenske slottet i Stockholm. Foto: Jens Ådnanes
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/86827/middelalderforsker-f%c3%a5r-prestisjetung-nordisk-pris


Knut Aastveit

20. mars 2015

Tidligere professor på Norges landbrukshøgskole Knut Aastveit fikk siste års PLANTEARVEN-pris på et seminar om norsk planteforedling og frøavl på Vitenparken på Ås torsdag 12. mars. Seminaret understreket Aastveits store betydning for forskning innen genetikk og planteforedling gjennom flere tiår.
Knut Aastveit betydde svært mye for forskning innen genetikk og foredling og for praktisk planteforedling fra 1970-tallet og utover. 1970-tallet var en god periode for norsk landbruk og for landbruksforskning, og Knut Aastveit tok initiativ og var svært toneangivende da foredlingsprogram for grovfôr og korn, og senere Bioteknologiprogrammet, ble satt i gang.
Les mer her: http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/pris_til_den_strategiske_byggmester_knut_aastveit


Jonas Kindberg

19. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.
Kindberg har en mastergrad i miljøvitenskap og en doktorgrad i økologi fra Sveriges Lantbruksuniversitet, og bor i dag litt sør for Stockholm sammen med familien. Med seg til Rovdatas hovedkontor i Trondheim tar han blant annet med seg god kjennskap til overvåkingsmetoder og ulike aktører både på norsk og svensk side av grensen. Foto Fredrik Widemo
Les mer her: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3783?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev


Jarle Bauck Hamar

18. mars 2015

Jarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.
Jarle har en mastergrad innen kommunikasjonsteknologi fra NTNU Trondheim, med signalbehandling som hovedretning. Han fortsatte på NTNU med en PhD innen automatisk talegjenkjenning, hvor hans hovedfokus var å forbedre de "hidden Markov"-modellene som er brukt i en storvokabular automatisk talegjenkjenner.
Før han flyttet til Oslo, var han to år hos Aptomar, hvor han arbeidet med deres system for oljesølovervåkning og automatisk oljesøldeteksjon.
Ved NR er hani jordobservasjons-gruppen og vil hovedsakelig jobbe med fjernanalyse, oljesøldeteksjon, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.


Jesper Werdelin Simonsen

17. mars 2015

NordForsks styre har besluttet å etablere et program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Divisjonsdirektør Jesper Werdelin Simonsen i Norges forskningsråd er utnevnt til leder av programkomiteen.
Nordisk program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden
Medfinansiører i programmet så langt er Norges forskningsråd, Forte i Sverige, og Ministeriet for utdanning, forskning og kultur i Island. Flere finansieringsinstitusjoner i de nordiske landene vurderer å delta i programmet. Foto: Norges forskningsråd
Les mer her: http://www.nordforsk.org/no/news/nordisk-program-om-likestilling-innen-forskning-og-innovasjon-i-norden


Inghild Aldal Jørgenvåg

13. mars 2015

Inghild Aldal Jørgenvåg (39) er tilsatt som kontorleder ved Trøndelag Forskning og Utvikling. Hun tiltrer 1. juni 2015.
Jørgenvåg kommer fra stilling som kvalitetsleder i Nortura SA, Steinkjer, med ansvar for fabrikkens kvalitetssystem og laboratorium. Hun er en del av Norturas ledergruppe.
Tidligere har hun arbeidet 12 år som prosjektleder i Animalia, et fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.
Jørgenvåg er utdannet næringsmiddelkandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 1999.
Les mer her: http://www.tfou.no/default.asp?id=2003


Marina Warner

12. mars 2015

Marina Warner får Holbergprisen 2015 for sitt arbeid med å analysere hvordan eventyr og myter reflekterer sin samtid.
Vinneren av Holbergprisen 2015 ble offentliggjort torsdag 12. mars. Prisen betegnes som ”nobelprisen” innen samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, og gis til forskere som på en avgjørende måte har påvirket internasjonal forskning.
Årets vinner er den britiske forskeren, forfatteren og kritikeren Marina Warner. Hun får prisen for sitt arbeid med å analysere hvordan eventyr og myter omformes og forandres for å forhandle med vår samtid. Foto: Dan Welldon
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/86862/holbergprisen-til-britisk-eventyrkritiker


Anne Husebekk

11. mars 2015

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk overtok i dag som leder for Framsenteret. Det er 21 institusjoner som utgjør Framsenteret i dag. Den viktigste saken for Husebekk blir å jobbe for å realisere neste byggetrinn av Framsenteret.
Leder velges av sentermøtet, det øverste organet i Framsenteret. Anne Husebekk overtar nå etter Jan-Gunnar Winther.
Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, har vært leder av Polarmiljøsenteret siden 2007 og Framsenteret som ble offisielt åpnet 29. september 2010. Ledervervet er viktig i arbeidet med strategien innenfor forskning, forvaltning og formidling.
«Jan-Gunnar Winther har gjort en kjempeinnsats for utviklingen av Framsenteret. I dag framstår senteret som en suksess.» Det har vært en krevende jobb som han har løst på en utmerket måte, sa Husebekk etter at hun var enstemmig valgt tirsdag».
Akkurat som sin forgjenger er Husebekk helt klar på hva som er hennes viktigste jobb i tiden framover; sikre start av neste byggetrinn av Framsenteret.
Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning og består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Senteret har base i Tromsø.
(Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret)


Terje Rein Hansen

10. mars 2015

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Terje Rein Hansen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige innsats.
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Stupet på NHH mandag 16. mars 2015. Rektor Frøystein Gjesdal inviterer alle til åpen mottakelse i Stupet kl. 14.15 i anledning overrekkelsen.
Les mer her: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2015/mars/terje-rein-hans/


Trond Markestad

09. mars 2015

Trond Markestad ved UiB er professoren som fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen. Nå får han Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
– Det er den enkleste forskningen jeg har gjort, men det er den som har hatt størst konsekvens, sier Trond Markestad. Han er professor II ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen.
Fredag 6. mars ble han tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling, blant annet for arbeidet sitt med krybbedød. Basert på forskningen sin gikk Markestad på starten av 1990-tallet ut med anbefaling om at nyfødte burde sove på ryggen, ikke på magen. Foto: Thor Brødreskift.
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/86774/barnelege-f%C3%A5r-formidlingspris


Kjetil Klette Bøhler

06. mars 2015

Kjetil Bøhler er tilsett som forskar i Seksjon for helse- og velferdsforsking ved NOVA.
Bøhler er tilsett i ei ettårig forskarstilling på prosjektet DISCIT: ”Making Persons with Disabilities Active Citizens” som er finansiert av EU sitt 7. rammeprogram for forsking og utvikling (2013-16).
Han forsvarte sin doktorgrad i tverrfagleg musikkvitskap oktober 2013, og avhandlinga handlar om korleis cubansk populærmusikk utfordrar eller held oppe revolusjonære verdiar i et post-sosialistisk Cuba. Bøhler har tidligare jobba som forskar og førelesar ved Universitet i Oslo, Institutt for Musikkvitskap, og som assisterande senterleiar og førelesar for norske bachelorstudentar via eit studieutvekslingsprosjekt på Cuba i samarbeid med Høgskulen i Nord-Trøndelag.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kjetil-Klette-Boehler-ny-forskar-paa-NOVA


Hilde Afdal

05. mars 2015

Sammen med ni andre håndplukkede av regjeringen, skal førsteamanuensis ved HiØ Hilde Afdal utrede ny femårig lærerutdanning.
Utvalget som regjerningen har satt sammen, ble offentliggjort av statssekretær Bjørn Haugstad under et møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning i slutten av februar.
- Vi skal levere en forskrift med struktur og innhold på ny grunnskolelærerutdanning innen 1.november. Om grunnskolelærerutdanning 5-10 skal falle bort er en del av det arbeidet vi skal sette i gang. Det blir et veldig spennende arbeid å være med i, og som pedagog er jeg selvfølgelig opptatt av pedagogikkens og profesjonskunnskapens plass i nye masterutdanninger, sier Hilde Afdal ved HiØ.
Les mer her: http://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=3988&module=news&newscat=aktuelt


Alvhild Hedstein

04. mars 2015

Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Hedstein kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Kyst og miljøavdelingen. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Miljømerking Norge (Svanemerket), og har hatt flere stillinger i miljøforvaltningen og i Bellona. Hedstein har også bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet for Lars Sponheim. Hun har styreerfaring fra ulike organisasjoner som konsernstyret i Norgesgruppen og Regnskogsfondet og har sittet i to offentlige utvalg, hhv. Lavutslippsutvalget og Miljøgiftutvalget.
Hedstein er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) på Ås, Studieretning Naturforvaltning, naturvern og ressursøkonomi.
NIBIO er resultat av fusjon mellom Skog og landskap. Bioforsk og NILF
Foto: Olav Heggø


Andreas Hejnol

03. mars 2015

Andreas H. Hejnol har forsket på evolusjon ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi (Sars) i en årrekke. Nå har han mottatt EU-stipend på 17 millioner kroner (2 millioner euro) for å rekonstruere deler av evolusjonen.
Han er dermed den andre UiB-forskeren som i løpet av kort tid mottar et såkalt Consolidator Grant fra det Europeiske forskningsrådet (ERC).
Hejnol leder forskningsgruppen Comparative Developmental Biology of Animals ved Sars-senteret, som i flere år var en avdeling ved Uni Research AS før det ble en del av Universitetet i Bergen (UiB) fra 1. januar 2015.
Les mer: http://www.uib.no/aktuelt/85949/eu-millioner-til-evolusjonsbiolog


Kristin Joachimsen

02. mars 2015

Kristin Joachimsen blir ny professor i Det gamle testamentet på Det teologiske Menighetsfakultet.
Joachimsen kommer fra en stilling ved institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun ser frem til å begynne i jobben ved MF fra 1. mai 2015.
- MF er attraktiv som en stor, mangfoldig og ambisiøs utdannings-og forskningsinstitusjon. Jeg synes det er flott at MF har stadig flere fag representert i virksomheten sin, ikke minst fordi jeg selv jobber tverrfaglig. På MF er det mange dyktige folk både innenfor min egen disiplin, Det gamle testamentet, og ellers. Og så er MF kjent for å ha et godt arbeidsmiljø og et godt bibliotek.
Les mer her: http://www.mf.no/nyhet/ny-professor-ved-mf


Dag Jørund Lønning

27. februar 2015

Dag Jørund Lønning er Årets Landbruksbloggar 2014
HLB sin rektor er kåra til Årets Landbruksbloggar 2014. Kåringa skjedde på landbrukskonferansen Mat og Landbruk 2015.
Dag Jørund Lønning er stemt fram av avisa Nationen sine lesarar, og dei mange tusen som les landbruksbloggen via Norsk Landbrukssamvirke.
Les mer: http://www.hlb.no/om-hlb/nyhetsarkiv/316-dag-jorund-lonning-er-arets-landbruksbloggar-2014


Christopher Kjølberg

26. februar 2015

Masterstudent Christopher Kjølberg kunne slippe jubelen løs for et stipend på kr. 30 000,- da Rådet for anvendt medievitenskap offentliggjorde tildelingen av stipendmidler til anvendt medieforskning tidligere i februar.
Kjølberg var en av tre masterstudenter som mottok stipendmidler for å skrive masteroppgave, for hans del på Master i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Les mer: http://hil.no/hjem/nyheter/stipend_for_aa_skrive_om_filmsensur


Ingvil Hellstrand

25. februar 2015

Ingvil Hellstrand forsvarer avhandlingen "Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction."
Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand (UiS) disputerer fredag 27. februar klokken 12.00.
I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen, med spesifikt fokus på science fiction. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-posthumane-verdensgjoeringer-i-science-fiction-article92151-9617.html


Trond Mohn

24. februar 2015

Trond Mohn, Laila Stien og Oran R. Young er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i 2015. Alle har takket ja og sier de er beæret.
En forkjemper for arktiske områder, en stor bidragsyter for nordnorsk og samisk litteratur, samt en person som har bidratt med betydelige midler til norsk forskning har takket ja til å bli æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet.
– Æresdoktoratene gis til personer som på en eller annen måte har betydd noe spesielt i forskning, utdanning og samfunnsliv. Universitetsstyret har valgt tre gode kandidater som hver på sin måte gjør en innsats av betydning for kunnskap og kompetanse i nord, sier rektor Anne Husebekk. Foto: Stig Brøndbo
Les mer her: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=406660&p_dim=88205


Jozef M. Pacyna

23. februar 2015

Jozef Pacyna, forskningsdirektør for NILU, ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.
The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.
Les mer her: http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/681/Nytt-medlem-i-European-Academy-of-Sciences-and-Arts--NILUs-Jozef-M-Pacyna.aspx


Sindre M. Dyrstad

20. februar 2015

Sindre M. Dyrstad er tildelt personlig opprykk til professor og blir dermed den første professoren i idrettsvitenskap ved UiS.
Idrettsstudiene ved UiS har vært i sterk vekst de siste 10 årene og det er stor søkning til studiene.
Idettsforskerne ved UiS er også ofte sitert i både nasjonale og regionale medier.
Dyrstads  forskningsfelt er fysisk aktivitet og helse (helseeffekter og livsstil), treningslære (treningsprinsipper, prestasjon og energiomsetning) samt kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form.
Les mer her: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/opprykk-til-professor-sindre-m-dyrstad-article91899-8108.html