Nytt om navn

Trine Eker Christoffersen

08. november 2017

– I kraft av «Forskningsløftet» på Høgskolen i Østfold som ble annonsert av rektor Hans Blom for drøyt et år siden, tror jeg dette blir en viktig stilling for høgskolen i tiden fremover, sier Trine Eker Christoffersen, som fra 1. november er høgskolens nye forskningsdirektør.

Trine Eker Christoffersen har vært konstituert forskningsdirektør fra 1. august i år. Nå har hun takket ja til stillingen som fast forskningsdirektør. 

– Som forskningsdirektør skal jeg lede forskningsadministrativ enhet som i samarbeid med biblioteket skal støtte skolens forskere. Jeg gleder meg til å videreføre det forskningsadministrative arbeidet i lag med  dyktige medarbeidere, sier hun. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Les mer her


Arne Flåøyen

06. november 2017

Arne Flåøyen har takket ja til stillingen som direktør i NordForsk og tiltrer 1. januar 2018.

Flåøyen legger bak seg 20 år i Veterinærinstituttet, hvor han er avdelingsdirektør for fiskehelse. Han er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, og dr.scient. og dr.med.vet. I tillegg er han Master of management fra Handelshøyskolen BI. Flåøyen satt fra 2011 til 2015 i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap. Foto: Kurt Gaasø.

Les mer her


Hege Michelsen

30. oktober 2017

Hege Michelsen får jobben som dekan ved fakultetet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, ved Høgskolen i Innlandet

Michelsen har vært dekan ved Avdeling for TV-fag på høgskolen i Lillehammer siden 2010, og omtales som en dyktig og erfaren leder.

Rektor Kathrine Skretting er godt fornøyd med tilsettingen av Michelsen og ser frem til å jobbe sammen med henne i den nye høgskolen (foto: Erik Sutterud).


Anne Grete Johansen

26. oktober 2017

Anne Grete Johansen er ansatt som ny direktør ved Polaria.

54-åringen har ledet Ungt Entreprenørskap Troms de siste åtte årene, og har mange år bak seg i reiselivet. Nå skal hun lede stiftelsen i en tid da bygget ved siden av Framsenteret er til salgs og skal utvides for 80 millioner kroner. 

Anne Grete Johansen, som overtar jobben etter Geir Stokke, har økonomisk bakgrunn og en master i strategi og ledelse.

Les mer her


Nichole Elgueta Silva

17. oktober 2017

UiA styrker norsk forskningsadministrasjon. Nichole Elgueta Silva skal sørge for at forskningsadministrativt personale i hele Norge har tilgang til gode kurs og kompetanseheving.

Det finnes en rekke kurs som er tilgjengelige for forskningsadministrativt personale ved norske universiteter og høyskoler. Disse kan omfatte alt fra EU-rådgivning til prosjektarbeid og søknadsstrategi.   

Gjennom Norges forskningsråd og Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) har Universitetet i Agder (UiA) nå fått ansvar for et kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrativt personale i Norge. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Les mer her


Pål Einar Dietrichs

10. oktober 2017

Høgskoledirektør Pål E. Dietrichs vil fra årsskifte starte i stillingen som høgskolelektor ved det nye fakultetet, Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og ledelse. 

Det har lenge vært klart at Dietrichs nåværende stilling ikke vil være del av den nye organisasjonen som trer i kraft fra 1 januar 2018.  Dietrichs vil første halvår 2018 arbeide for å søke opptak til doktorgradsstudier ved fakultetets doktorgradsprogram INTOP med start høsten 2018.

Les mer her


Maria Terese Creighton

09. oktober 2017

Maria Terese Creighton (44) har avlagt doktorgrad i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om visse enzymers rolle i plantevekst.

Creighton har sett nærmere på en gruppe enzymer som kalles protein-fosfataser. Disse enzymene bidrar i å regulere aktiviteten til en rekke proteiner i cellene hos blant annet mennesker, planter og dyr.

Doktorgradsarbeidet dreide seg om to av disse protein-fosfatasene, PP2A og PP4, i planten Arabidopsis thaliana (vårskrinneblom).

Det ble sett spesielt på hvordan disse fosfatasene blir regulert, og hvilken betydning de har for planters utvikling.

Doktoravhandlingen utvider eksisterende kunnskap om fosfatase-aktivitet og reguleringen av disse, og vil også vil kunne gi bedre innsikt angående reguleringen av planters vekst og utvikling.


Karolina Dmitrow-Devold

06. oktober 2017

Stipendiat Karolina Dmitrow-Devold disputerer for sin doktorgrad på HINN Lillehammer 13. oktober om norske jenters erfaringer med deltakelse i det største bloggsamfunnet.

Tittel på avhandlingen er "Norwegian Girls in Mainstream Blogging. Performed Blogging Selves, Experienced Digital Competences, Gendered Discourses".

Les mer her


Thomas Willebrand og Stine Grønvold

02. oktober 2017

Thomas Willebrand og Stine Grønvold er tilsatt som nye prorektorer ved Høgskolen i Innlandet. 

Høgskolestyret behandlet i møte 28. september tilsettingene av prorektor forskning og prorektor utdanning.

Tomas Willebrand tilsettes i åremålsstilling som prorektor forskning for perioden 01.01.18 – 31.12.21.

Stine Grønvold tilsettes i åremålsstilling som prorektor utdanning for perioden 01.01.2018 – 31.12.21.


Tor Arne Haugen

29. september 2017

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag utdelt for tolvte gong, og gjekk til professor Tor Arne Haugen. Han er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje.

Haugen fekk prisen under opninga av Forskingsdagane 2017 i biblioteket ved høgskulen fredag. Styret ved Høgskulen i Volda (HVO) har sidan 2006 delt ut FoU-prisen for å heidre framifrå forskings- og utviklingsarbeid, og det var dei som peikte ut Haugen, som er professor ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL).

Les mer her


Geir Bergstrøm

27. september 2017

Geir Bergstrøm disputerte 13. september 2017 for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarte avhandlinga «Yeuen at Cavmbrigg' - A Study of the Medieval English Documents of Cambridge».

Hovudmåla har vært å undersøka språkbruken i Cambridge mellom tidleg fjortenhundretal og 1547 og kva for rolle språksamfunnet i byen kan ha spelt i utviklinga av standard engelsk.

Avhandlinga er del av eit større forskingsprosjekt, «The Language and Geography of Middle English Documentary Texts» (MELD), og bygger på tekstar Bergstrøm sjølv har samla, «A Corpus of Cambridge Documents» (CCD).   

Eit av funna er at skriftspråket i Cambridge er forskjelleg ifrå elles i regionen. Det kan tyda på at skriftspråket utvikla seg i eit anna tempo og retning i bymiljøet rundt universitetet enn kva som var tilfelle i dei meir rurale områda elles i East Midlands og East Anglia.

Funna elles viser at Cambridge lå langt framme i utviklinga mot eit standard skriftspråk. Det er relativt færre forskjellege stavingar i tekstane ifrå Cambridge enn elles i England. Sjølv om hovudvarianten ikkje alltid er den som endte opp i standarden, tyder dette på at språksamfunnet i Cambridge spelte ei rolle i utviklinga mot eit standard skriftspråk. 


Katrine V. Løken

15. september 2017

NHH-professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved CELE, gleder seg over anerkjennelsen, både av tidligere forskning og det nye prosjektet innen feltet economics of crime; økonomi og kriminalitet.

– Det er veldig gøy at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. Det blir spennende å starte på prosjektet. Dette vil åpne dørene for mer forskning på økonomi og kriminalitet i Norge, sier NHHs ferske professor. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Morten Lapin

12. september 2017

Morten Lapin disputerer fredag 15. september for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hans avhandling har tittelen «Klinisk relevans av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor DNA i pasienter med avansert bukspyttkjertelkreft».

I sitt doktorgradsarbeid har Lapin studert påvisning av sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller, såkalte «væskebiopsier». Han har undersøkt om slike påvisninger i blod hos pasienter med langt framskredet bukspyttkjertelkreft kan brukes som markører for behandlingsrespons og videre utvikling av kreftsykdommen. Dette vil i så fall muliggjøre mer skreddersydd behandling og oppfølging for hver enkelt pasient.

Resultatene fra arbeidet viser at påvisning av både sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller gir informasjon om forventet utfall av sykdommen for pasienter med langtkommen bukspyttkjertelkreft. Overvåking av nivået av sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller over tid synes også å korrespondere bra med sykdomsutviklingen.

Analyse av væskebiopsier kan i fremtiden muligens benyttes til å forutse respons på behandling, muliggjøre tidligere bytte av behandling for å forlenge overlevelsen hos pasientene, samt skåne pasientene for overbehandling.

Disputasen foregår på Stavanger Universitetssjukehus 15. september.


Ole Arve Misund

04. september 2017

Norsk Polarinstitutt sin nye direktør, Ole Arve Misund, er nå på plass. Godt samarbeid og gode løsninger når det nye isgående forskningsfartøyet skal i drift fra neste år og videreutvikling av forskningen i Ny-Ålesund blir noen av de prioriterte oppgavene i tida fremover. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Les mer her


Michael Bretthauer

31. august 2017

Professor Michael Bretthauer i Klinisk Effektforskning ved UiO blir den første Europa-redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Tidsskriftet regnes som en av «de fem store» innen generelle medisinske tidsskrift. Bretthauer skal styrke Annals satsing på europeisk forskning. Foto: Silje Røysen Salvador

Les mer her


Aslaug Fodstad Gourvennec

22. august 2017

Fredag 1. september disputerer Aslaug Fodstad Gourvennec for sin doktorgradsavhandling ved UiS. Hun har studert høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis i videregående skole. I avhandlingen argumenterer hun for å forstå elever som en del av en større litteraturfaglig praksis.

Les mer her


Åse Helene Bakkevig Dagsland

21. august 2017

Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. august 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.

Formålet med avhandlingen er å bidra til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen. Bakkevig har utforsket deres oppfatninger av bransjen og arbeid i denne, valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger og erfaringer/opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Les mer her


Kjetil Fretheim

14. august 2017

Kjetil Fretheim tiltrådte som prorektor ved Det teologiske menighetsfakultet 1. august.

Fretheim tar dermed over for studiedekan Atle O. Søvik og forskningsdekan Jan-Olav Henriksen.

- Jeg gleder meg til å være med på å utvikle MF videre. Det handler om å stadig utvikle relevant forskning og undervisning som løfter fram de viktige spørsmålene i vår tid, sier Fretheim.

Les mer her


Katrine Vellesen Løken

14. august 2017

Katrine Vellesen Løken er ansatt som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Foto: Odd Mehus

Fra august er Løken professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og går inn som en av forskerne i senteret FAIR, som i vår fikk status som Senter for fremragende forskning.

– Jeg valgte forskningsmiljøet ved NHH fordi de har en spennende satsning på forskningstemaer som jeg er interessert i, gjennom det nye FAIR-senteret. Det er et voldsomt engasjement og driv i forskningen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH om dagen, som jeg gleder meg til å ta del i og bidra til, sier NHHs nye professor, Katrine Vellesen Løken.

Les mer her


Kristin T. Ravndal

20. juli 2017

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Silje Molnes

13. juli 2017

Bruk av nanokrystaller for økt oljeutvinning

Krystallinsk nanocellulose kan brukes som et miljøvennlig tilsetningsstoff for å øke utvinningsgraden i sandsteinsreservoarer. Det går fram av avhandlingen til Silje Molnes (32), som forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger 15. juni.

Krystallinsk nanocellulose (CNC) blir utvunnet fra trevirke og er et miljøvennlig alternativ til eksisterende tilsetningsstoffer som allerede er i bruk i industrien. I studien har Molnes studert de fysiske og kjemiske egenskapene hos CNC, og hvordan disse påvirkes av de forskjellige forholdene som kan forekomme i et oljereservoar.

Les mer på www.uis.no


Bertil Tungodden og Malin Arve

27. juni 2017

Professor Bertil Tungodden er tildelt NHHs pris for fremragende forskning. Malin Arve får prisen for yngre forskere.

Tungodden er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og har i over ti år bygget opp en forskningsgruppe i atferdsøkonomi/eksperimentell økonomi, The Choice Lab. Forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse som et ledende senter innen sitt felt.

Malin Arve blir tildelt Ingvar Wedervangs pris for fremragende forskning til forskere under 40 år. Arve er postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Inge Jan Henjesand

20. juni 2017

Styret ved Handelshøyskolen BI har 20. juni besluttet å forlenge åremålet til Inge Jan Henjesand.
Styreleder ved BI, Knut Haanæs, forteller om en grundig prosess der Styret både har evaluert resultatoppnåelse fra første periode og vurdert BIs strategiske utfordringer framover.
– Jeg er glad for at Inge Jan Henjesand i dag har takket ja til å føre BI videre fram mot 2022. BI har under Inge Jans ledelse oppnådd svært gode resultater. Rektor har også igangsatt viktige utviklingsprosjekter som skal ruste oss for framtiden.

Les mer her


Ole Arve Misund

15. juni 2017

Norge mottok IOC-pris for sin kunnskap og kapasitet innen marin forskning. NIFES-direktør Ole Arve Misund tok imot prisen på vegne av Norge under FN sin havkonferanse i New York.

– Norge er den nasjonen i verden med høyest tetthet av marine forskere, og denne prisen er viktig fordi den slår fast at kunnskap og forskning er fundamentalt for å ha en bærekraftig marin forvaltning, sier Ole Arve Misund, direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Foto: Erik Olsen/Havforskningsinstituttet

Les mer her


Arne Olav Nygard

12. juni 2017

Disputas om blogging i undervisninga

15. juni disputerer Arne Olav Nygard for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Han forsvarar avhandlinga Digital Literacy Practices in Education. An Investigation of the Use of Blogs in a Norwegian High School. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Les mer her


Tor Arne Haugen

09. juni 2017

FoU-prisen for 2017 ved Høgskulen i Volda går til professor Tor Arne Haugen ved Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

I tildelinga la høgskulestyret vekt på at Haugen er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje. Han har ytt ein framifrå innsats for forskinga i Volda. Han har blitt professor, publiserer mykje, også internasjonalt og tek på seg mange verv. Han er såleis eit god førebilete for andre tilsette ved Høgskulen i Volda.

Les mer her


Britt Ann Kåstad Høiskar

08. juni 2017

Britt Ann Kåstad Høiskar er ansatt som forskningsdirektør ved NILUs avdeling for by og industri (INBY) fra 1. juni 2017.

Britt Ann begynte sin karriere ved NILU allerede som doktorgradsstipendiat i 1991. Etter fullført doktorgrad fortsatte hun som seniorforsker ved instituttet til hun i 2007 søkte seg til Norges forskningsråd, og senere til Astma- og allergiforbundet (NAAF). I 2014 hun kom tilbake til NILU som nestleder for avdeling for by og industri.

Les mer her


Tord Lien

07. juni 2017

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er sammen med professor Pontus Troberg og Aase Aamdal Lundgaard utnevnt til eksterne styremedlemmer ved Norges Handelshøyskole.

Kunnskapsdepartementet har utnevnt de eksterne styremedlemmene for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Les mer her


Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

30. mai 2017

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen blir ny prorektor ved Høgskolen i Østfold fra 1. august.

– Jeg ser frem til å starte opp og gleder meg til å bli kjent med flere medarbeidere ved HiØ. Jeg håper jeg kan bli en synlig prorektor og at jeg kan bidra med å øke motivasjon og muligheter blant annet knyttet til forskning. Det skjer svært mye interessant ved HiØ, og jeg tror vi kan få mye spennende til i samarbeidet med eksterne aktører, sier den påtroppende prorektoren, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Les mer her


Martin Risdal

19. mai 2017

Martin Risdal er ansatt som seniorforsker ved faggruppen Helseteknologi ved IRIS Energy. Han kommer fra prosjektlederstilling i Lyse, hvor han har jobbet med teknologi- og produktutvikling innen velferds- og smarthusteknologi siden 2012. Før det var han ansatt hos Roxar Flow Measurement AS hvor han jobbet med produktutvikling og sensorteknologi innen flerfase, trykk- og temperaturmåling for olje- og gassindustrien. Martin Risdal har en doktorgrad i signalbehandling fra UiS (2006).