Nytt om navn

Ole Arve Misund

04. september 2017

Norsk Polarinstitutt sin nye direktør, Ole Arve Misund, er nå på plass. Godt samarbeid og gode løsninger når det nye isgående forskningsfartøyet skal i drift fra neste år og videreutvikling av forskningen i Ny-Ålesund blir noen av de prioriterte oppgavene i tida fremover. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Les mer her


Michael Bretthauer

31. august 2017

Professor Michael Bretthauer i Klinisk Effektforskning ved UiO blir den første Europa-redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Tidsskriftet regnes som en av «de fem store» innen generelle medisinske tidsskrift. Bretthauer skal styrke Annals satsing på europeisk forskning. Foto: Silje Røysen Salvador

Les mer her


Aslaug Fodstad Gourvennec

22. august 2017

Fredag 1. september disputerer Aslaug Fodstad Gourvennec for sin doktorgradsavhandling ved UiS. Hun har studert høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis i videregående skole. I avhandlingen argumenterer hun for å forstå elever som en del av en større litteraturfaglig praksis.

Les mer her


Åse Helene Bakkevig Dagsland

21. august 2017

Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. august 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.

Formålet med avhandlingen er å bidra til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen. Bakkevig har utforsket deres oppfatninger av bransjen og arbeid i denne, valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger og erfaringer/opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Les mer her


Kjetil Fretheim

14. august 2017

Kjetil Fretheim tiltrådte som prorektor ved Det teologiske menighetsfakultet 1. august.

Fretheim tar dermed over for studiedekan Atle O. Søvik og forskningsdekan Jan-Olav Henriksen.

- Jeg gleder meg til å være med på å utvikle MF videre. Det handler om å stadig utvikle relevant forskning og undervisning som løfter fram de viktige spørsmålene i vår tid, sier Fretheim.

Les mer her


Katrine Vellesen Løken

14. august 2017

Katrine Vellesen Løken er ansatt som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Foto: Odd Mehus

Fra august er Løken professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og går inn som en av forskerne i senteret FAIR, som i vår fikk status som Senter for fremragende forskning.

– Jeg valgte forskningsmiljøet ved NHH fordi de har en spennende satsning på forskningstemaer som jeg er interessert i, gjennom det nye FAIR-senteret. Det er et voldsomt engasjement og driv i forskningen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH om dagen, som jeg gleder meg til å ta del i og bidra til, sier NHHs nye professor, Katrine Vellesen Løken.

Les mer her


Kristin T. Ravndal

20. juli 2017

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Silje Molnes

13. juli 2017

Bruk av nanokrystaller for økt oljeutvinning

Krystallinsk nanocellulose kan brukes som et miljøvennlig tilsetningsstoff for å øke utvinningsgraden i sandsteinsreservoarer. Det går fram av avhandlingen til Silje Molnes (32), som forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger 15. juni.

Krystallinsk nanocellulose (CNC) blir utvunnet fra trevirke og er et miljøvennlig alternativ til eksisterende tilsetningsstoffer som allerede er i bruk i industrien. I studien har Molnes studert de fysiske og kjemiske egenskapene hos CNC, og hvordan disse påvirkes av de forskjellige forholdene som kan forekomme i et oljereservoar.

Les mer på www.uis.no


Bertil Tungodden og Malin Arve

27. juni 2017

Professor Bertil Tungodden er tildelt NHHs pris for fremragende forskning. Malin Arve får prisen for yngre forskere.

Tungodden er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og har i over ti år bygget opp en forskningsgruppe i atferdsøkonomi/eksperimentell økonomi, The Choice Lab. Forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse som et ledende senter innen sitt felt.

Malin Arve blir tildelt Ingvar Wedervangs pris for fremragende forskning til forskere under 40 år. Arve er postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Inge Jan Henjesand

20. juni 2017

Styret ved Handelshøyskolen BI har 20. juni besluttet å forlenge åremålet til Inge Jan Henjesand.
Styreleder ved BI, Knut Haanæs, forteller om en grundig prosess der Styret både har evaluert resultatoppnåelse fra første periode og vurdert BIs strategiske utfordringer framover.
– Jeg er glad for at Inge Jan Henjesand i dag har takket ja til å føre BI videre fram mot 2022. BI har under Inge Jans ledelse oppnådd svært gode resultater. Rektor har også igangsatt viktige utviklingsprosjekter som skal ruste oss for framtiden.

Les mer her


Ole Arve Misund

15. juni 2017

Norge mottok IOC-pris for sin kunnskap og kapasitet innen marin forskning. NIFES-direktør Ole Arve Misund tok imot prisen på vegne av Norge under FN sin havkonferanse i New York.

– Norge er den nasjonen i verden med høyest tetthet av marine forskere, og denne prisen er viktig fordi den slår fast at kunnskap og forskning er fundamentalt for å ha en bærekraftig marin forvaltning, sier Ole Arve Misund, direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Foto: Erik Olsen/Havforskningsinstituttet

Les mer her


Arne Olav Nygard

12. juni 2017

Disputas om blogging i undervisninga

15. juni disputerer Arne Olav Nygard for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Han forsvarar avhandlinga Digital Literacy Practices in Education. An Investigation of the Use of Blogs in a Norwegian High School. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Les mer her


Tor Arne Haugen

09. juni 2017

FoU-prisen for 2017 ved Høgskulen i Volda går til professor Tor Arne Haugen ved Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

I tildelinga la høgskulestyret vekt på at Haugen er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje. Han har ytt ein framifrå innsats for forskinga i Volda. Han har blitt professor, publiserer mykje, også internasjonalt og tek på seg mange verv. Han er såleis eit god førebilete for andre tilsette ved Høgskulen i Volda.

Les mer her


Britt Ann Kåstad Høiskar

08. juni 2017

Britt Ann Kåstad Høiskar er ansatt som forskningsdirektør ved NILUs avdeling for by og industri (INBY) fra 1. juni 2017.

Britt Ann begynte sin karriere ved NILU allerede som doktorgradsstipendiat i 1991. Etter fullført doktorgrad fortsatte hun som seniorforsker ved instituttet til hun i 2007 søkte seg til Norges forskningsråd, og senere til Astma- og allergiforbundet (NAAF). I 2014 hun kom tilbake til NILU som nestleder for avdeling for by og industri.

Les mer her


Tord Lien

07. juni 2017

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er sammen med professor Pontus Troberg og Aase Aamdal Lundgaard utnevnt til eksterne styremedlemmer ved Norges Handelshøyskole.

Kunnskapsdepartementet har utnevnt de eksterne styremedlemmene for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Les mer her


Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

30. mai 2017

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen blir ny prorektor ved Høgskolen i Østfold fra 1. august.

– Jeg ser frem til å starte opp og gleder meg til å bli kjent med flere medarbeidere ved HiØ. Jeg håper jeg kan bli en synlig prorektor og at jeg kan bidra med å øke motivasjon og muligheter blant annet knyttet til forskning. Det skjer svært mye interessant ved HiØ, og jeg tror vi kan få mye spennende til i samarbeidet med eksterne aktører, sier den påtroppende prorektoren, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Les mer her


Martin Risdal

19. mai 2017

Martin Risdal er ansatt som seniorforsker ved faggruppen Helseteknologi ved IRIS Energy. Han kommer fra prosjektlederstilling i Lyse, hvor han har jobbet med teknologi- og produktutvikling innen velferds- og smarthusteknologi siden 2012. Før det var han ansatt hos Roxar Flow Measurement AS hvor han jobbet med produktutvikling og sensorteknologi innen flerfase, trykk- og temperaturmåling for olje- og gassindustrien. Martin Risdal har en doktorgrad i signalbehandling fra UiS (2006).


Synnøve Nesse

11. mai 2017

Synnøve Nesse disputerer for doktorgraden ved NHH 24. mai 2017 med avhandlingen «When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Crises».

Les mer her


Bjørg Kristin Selvik, Liv Reidun Grimstvedt og Gro Anita Fonnes Flaten

25. april 2017

Bjørg Kristin Selvik, Liv Reidun Grimstvedt og Gro Anita Fonnes Flaten er tilsett som prorektorar for høvesvis utdanning, samhandling og forsking ved HVL.

Ei viktig brikke i leiarkabalen ved HVL er no på plass, etter at styret i dag har vedteke å tilsetta tre prorektorar. Til stillingane ligg det også eit særskilt nærregionsansvar, det vil blant anna seia at dei tre rektorane skal ha hovudarbeidsstad i den nærregionen dei har ansvar for. Bjørg Kristin Selvik får denne rolla for nærregion Sogn og Fjordane, Liv Reidun Grimstvedt for Stord/Haugesund, og Gro Anita Fonnes Flaten for Bergen.

Les mer her på HVL


Svein Stølen

21. april 2017

Svein Stølen valgt til ny rektor ved UiO.

Stølen ble valgt sammen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Viserektorer blir Per Morten Sandset, professor II ved Institutt for klinisk medisin og Åse Gornitzka, professor ved Institutt for statsvitenskap og tilknyttet Arena – senter for europaforskning.

Stølen og hans team tiltrer 1. august 2017. Ole Petter Ottersen sitter som UiOs rektor frem til samme dato, sammen med prorektor Ragnhild Hennum og viserektor Knut Fægri. Foto: © UiO/Anders Lien

Les mer her


Jostein Fet

18. april 2017

Jostein Fet (1924) er forskar, forfattar, kulturhistorikar, folkemusikar og tidlegare dosent og undervisningsleiar ved Høgskulen i Volda. Fet har levert ny innsikt i norsk kulturhistorie gjennom mange litteratursosiologiske forskingsarbeid. No er han utnemnd som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Dag Rune Olsen og Margareth Hagen

07. april 2017

Dag Rune Olsen og Margareth Hagen er valde til rektor og prorektor for perioden 2017 - 2021 ved Universitetet i Bergen.

- Det er veldig hyggeleg å få fornya tillit i ein jobb som eg har sett stor pris på i fire år. UiB er ein fantastisk institusjon som eg gler meg til å få leie dei neste åra, seier Dag Rune Olsen

Han har vore rektor ved UiB i perioden 2013 - 2017, er professor i biomedisinsk fysikk og tidlegare dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

1. august skal han ta fatt på sin andre periode saman med ny prorektor Margareth Hagen, og viserektorar Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. Det nye rektoratet blei valde utan motkandidatar. Foto: Reimers Atelier

Les mer her


Martin Vogt Juhler

06. april 2017

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7. april 2017. Han har sett på hvordan vi kan få bedre sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere.

Juhler har kombinert en japansk undervisningsmetode, «Lesson study», med et skjema kalt «Content representation» i to praksisgrupper i naturfag.

For å evaluere effekten sammenlignet han de to praksisgruppene med tilsvarende grupper som gjennomførte praksis på vanlig måte.

Resultatene tyder på at kombinasjonen av «Lesson Study» og skjemaet gjør at lærerstudentene bruker mindre tid på strategier for å komme gjennom det de har planlagt for timen og drift av klassen og i stedet fokuserer mer på elevene og deres læring.

Avhandlingen har tittelen «Educating Pre-service Science Teachers: Promoting PCK development through the use of Lesson Study combined  with Content Representation».

Martin Vogt Juhler er 33 år gammel og fra Sønderborg i Danmark. Han har en mastergrad i profesjonsrettet naturfag fra Høgskolen i Nesna, nå Nord universitet, Nesna.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Ole Arve Misund

05. april 2017

Ole Arve Misund (59 år) er utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt i statsråd. Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

Norsk Polarinstitutt er også kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Les mer her


Margaret Ljosnes Søvik

30. mars 2017

Margaret Ljosnes Søvik disputerer 7.april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ program in Norway».

Søviks avhandling fokuserer på instruktørenes opplæring av trenerne, og trenernes erfaringer med bruk av programmet. Studien bidrar med kunnskap om kompleksiteten ved implementering av program i idrettssektoren, som i stor grad er basert på frivillig innsats fra både trenere og klubbledelse. Foto: Linda Lemvik.

Les mer her


Kathrine Skretting

27. mars 2017

Høgskolestyret besluttet 24. mars å tilsette Kathrine Skretting i åremålsstilling som rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

-Med denne tilsettingen har vi fått en svært godt kvalifisert rektor. Skretting fremstår som en involverende og samarbeidsorientert leder, som har omsorg og respekt for sine medarbeidere, men som også kan fatte og stå ved beslutninger, sier styreleder Nesje Vestli.

Les mer her


Tore Hansen

24. mars 2017

Styret tilsatte 9. mars Tore Hansen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tore Hansen har fungert i stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV) siden 1. januar 2016, og har hatt det øverste ansvaret for fagområdene HMS, HR, kommunikasjon og økonomi.

- Jeg har mange dyktige kolleger i avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, og sammen tror jeg vi kan bidra til å utvikle organisasjonen vår ytterligere i tiden som kommer, sier Tore Hansen. Foto: Sonja Balci.

Les mer her


John Birks

21. mars 2017

Superstipend til John Birks

Professor emeritus John Birks ved Institutt for biologi får ERC Advanced Grant frå det europeiske forskingsrådet. Prosjektet han skal leie heiter Humans On Planet Earth - Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE). Foto: Jens Helleland Ådnanes, UiB

Professor emeritus Birks er tilknytt Institutt for biologi og Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Edith Roth Gjevjon

17. mars 2017

Edith Roth Gjevjon, PhD er ansatt som ny studieleder for bacheloravdelingen ved Lovisenberg diakonale høgskole

Edith Roth Gjevjon (47) er født i Ålesund, og er offentlig godkjent hjelpepleier og sykepleier. Hun har omfattende klinisk praksis fra kommunehelsetjenesten, og har arbeidet i hjemmesykepleien som hjelpepleier, sykepleier, leder og bestillerkonsulent.

Edith tiltrer etter påske i en deltidsstilling og trapper gradvis opp til full stilling fra august. Hun vil lede bacheloravdelingen sammen med studieleder Unni Jenssen og vi ønsker hjertelig velkommen til LDH. (foto: Sykepleien)


Katarzyna Julia Leikvoll

16. mars 2017

Katarzyna Julia  Leikvoll disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 17. mars 2017. Hun forsvarer en avhandling om hvordan prinsipper fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing.

Mange spilleelever synes det er vanskelig å lære å spille et instrument og strever med notene. Selv etter lang tids øving kan få åpne et notehefte og spille like flytende som de leser en bok.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn