Nytt om navn

Morten Holmboe

10. februar 2016

«Hvorfor straffer vi?» Dette er et grunnleggende spørsmål i doktorgradsavhandlingen som Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, skal forsvare den 12. februar. I avhandlingen trekker han linjen fra «hvorfor» til «hvordan»: Hva motiverer valget mellom ubetinget fengsel og mildere reaksjoner? I tillegg ser han på hva som er sivilrettslige konsekvenser av reaksjonsvalget. En hovedkonklusjon er at bruken av «allmennprevensjonen» som rettesnor for straffutmålingen er problematisk når valget av reaksjon ofte er verdimessig begrunnet.

Les mer på uio.no


Finn-Eirik Johansen

09. februar 2016

Professor Finn-Eirik Johansen (50) leder i dag Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han kommer til å takke ja til tilbudet om å bli direktør for UiO:Livsvitenskap.

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby han stillingen.

Johansen tar fatt på direktørjobben allerede 15. februar. I første omgang skal han jobbe med livsvitenskapssatsingen én dag i uka, deretter i femti prosent stilling til ny leder er på plass ved Institutt for biovitenskap.

Les mer på uio.no


Wenke Gulbrandsen

07. februar 2016

Cand. psychol Wenke Gulbrandsen vil den 15. februar forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen har tittelen: Forskning på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd - veien så langt, og veien videre.

Gulbrandsen har undersøkt om obligatorisk skilsmissemekling bidrar til enighet hos foreldre som har store konflikter om fordeling av barneomsorgen. 

Hun har fulgt samtaler, og utfallet av dem, hos et representativt utvalg av 154 foreldrepar i mekling. En slik omfattende studie av meklingsprosessen har ikke blitt utført tidligere, heller ikke internasjonalt.

Les mer på uio.no


Heidi Grundetjern

04. februar 2016

Ph.d.-stipendiat Grundetjern har dybdeintervjuet kvinnelige narkodealere i Norge om hvordan de klarer seg i en beintøff bransje. Forskningsartikkelen hennes er kåret til den beste på sitt felt i 2015.

Det er Forskningsrådet som hvert år deler ut en pris til beste forskningsartikkel innen rusmiddel og/ eller psykisk- helse-feltet. 100 000 kroner vil bli utdelt til Grundetjern.

- Jeg er veldig glad for prisen, og setter pris på at den gis til et bidrag som baserer seg på kvalitativ forskning og kjønnsforskning. Forskningen på kvinners rolle i narkohandelen er begrenset, derfor er jeg spesielt glad for at dette arbeidet har blitt lagt merke til, sier Heidi Grundetjern.

Les mer på uio.no


Arne Sørvig

03. februar 2016

Sørvig har avlagt doktorgrad om sjømatindustrien ved Universitetet i Stavanger. Den kan bli nyttig for at norsk laksenæring skal gjøre det enda bedre på internasjonale matmarkeder.

Avhandlingen omhandler verdikjeder og leveransekjeder i oppdrettsnæringen, i hovedsak laks. Den består av fire artikler, som tar for seg ulike problemstillinger innenfor dette temaet.

Avhandlingen har tittelen «Essays in Aquaculture Economics and Marketing».


Nils-Henrik von der Fehr

02. februar 2016

Fra 1. januar tok Nils-Henrik von der Fehr over som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) etter Fanny Duckert.

Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO og har vært ansatt som professor ved Økonomisk institutt. Siden 2008 ledet han instituttet. Hans forskning har særlig dreiet seg om energi og miljø, samt offentlig regulering av markeder.

Les mer på uio.no


Kathleen Jennings

01. februar 2016

Onsdag den 10. februar vil M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingen har tittelen: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Den undersøker samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo og hvilken virkning dette har for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.

Les mer på uio.no


Maria Hernandez Carretero

28. januar 2016

MPhil i Peace and Conflict Transformation Studies Maria Hernandez Carretero vil den 29. januar forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Tittelen på avhandlingen er: Why do people migrate? Possibilities and challenges for migration policy.

Avhandlingen viser blant annet hvordan penger tjent i utlandet gir migranter muligheten til å overholde forpliktelser overfor andre, samt å bedre egne og familiens boforhold og status i hjemlandet.

Les mer på uio.no


Kjartan Leer-Salvesen

27. januar 2016

Leer-Salvesen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder 19. februar 2016 med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt».

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1-001, Campus Kristiansand. Dekan Jacques Koreman leder disputasen.

Les mer uia.no


Henning Øien

26. januar 2016

Øien er samfunnsøkonom og tilsatt som forsker II på NOVA. Dit kommer han fra en stipendiatstilling ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo. I avhandlingen skrev han om finansiering og organisering av omsorgstjenesten. I løpet av stipendiatperioden var han også engasjert som prosjektmedarbeider ved NOVA hvor han forsket på kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.

Øien er tilsatt Seksjon for helse- og velferdsforskning. 


Hanne Cecilie Hougen

25. januar 2016

Hougen er tilsatt som seniorrådgiver ved Seksjon for ungdomsforsking på NOVA. Hun er ansatt som sekretariatsleder for Ungdata.

Hun er sosiolog og kommer til NOVA fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Hun har tidligere vært tilknyttet Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, Statistisk sentralbyrå (SSB) - Seksjon for intervjuundersøkelser og Seksjon for helsestatistikk. Hun har også tidligere jobbet ved NOVA - i 1997-2000 i Ungdomsforskningsgruppa og i 2009 i Barnevernsgruppa.

Hougen har først og fremst jobbet med kunnskaps- og dokumentasjonsarbeid, og med spørreskjemaundersøkelser. Hun har lang erfaring som prosjektleder og prosjektkoordinator fra sitt arbeid i SSB og LDO.


Tanja Storsul

22. januar 2016

Et samlet styre ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har vedtatt å tilby stillingen som instituttdirektør til professor Tanja Storsul (45), som har takket ja. Storsul kommer fra rollen som professor og instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Tanja Storsul er dr. polit. i medievitenskap (2002) samt cand. polit. i statsvitenskap (1997). Medieteknologiens påvirkning på samfunnet, mediepolitikken som føres og mediebransjen generelt har vært områder Storsul har forsket på i mange år.

Les mer på samfunnsforskning.no


Solveig Irene Nordtømme

21. januar 2016

Mandag 25. Januar skal førstelektor Solveig Irene Nordtømme forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Avhandlingen har tittelen: På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet.

Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og materialer påvirker smårollingenes lek og læring.

– Nordtømme retter søkelyset mot to aspekter ved utdanningsfeltet som lenge har vært sterkt underrepresentert i fagdiskusjonene: leken som en egen, sentral kategori samt feltet rom og materialitet, , sier professor Thomas Moser, som leder programstyret for PEDRES.

Les mer på usn.no


Geir Harald Samuelsen

20. januar 2016

Torsdag 21. januar avslutter billedkunstneren Samuelsen sitt stipendiatprosjekt med disputas (viva voce) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).

Prosjektet til Samuelsen heter «Letthetens bilder». Det er gjennomført som en del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjektet består av kunstneriske undersøkelser i skjæringspunkter mellom maleriets- og fjellklatringens spesialiserte ferdigheter og erfaringer.

Arbeidet er utført ved NTNU Institutt for billedkunst – Kunstakademiet i Trondheim med Maaretta Jaukkuri som veileder.

Les mer på ntnu.no


Nina Johannesen

19. januar 2016

Johannesen disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 22. januar 2016.

Hun har forsket på barns medvirkning i barnehager og forsvarer avhandlingen «Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster fra Emmanuel Levinas».

Barn i norske barnehager har en lovfestet rett til medvirkning. Nina Johannesen har forsket på hvordan denne medvirkningen skjer.

Forskningsarbeidet utfordrer den tradisjonelle forståelsen av de yngste barna i barnehagen hvor barnet først og fremt ses som en mottaker av den voksnes omsorg og opplæring.

Nina Johannesen er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold og har hovedfag i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Les mer på uis.no


Martin Jullum

17. januar 2016

Den 1. desember begynte Jullum som forsker i forskningsavdelingen Statistisk Analyse, Mønstergjenkjenning og Bildeanalyse (SAMBA) ved Norsk Regnesentral.

Jullum leverte i desember 2015 sin doktorgradsavhandling i statistikk ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Senteret for forskningsdrevet innovasjon Statistics for Innovation. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet ny metodikk for å velge mellom parametriske og ikke-parametriske statistiske modeller, samt et metodisk rammeverk for Bayesiansk geofysisk inversjon


Silvija Seres

15. januar 2016

Kavlifondet har valgt inn Seres som nytt styremedlem i Kavlifondet.  Hun erstatter Reidar Lorentzen som gikk ut av styret ved aldersgrensen i desember 2014 etter å ha vært medlem siden 2000 og gjort en uvurderlig innsats for fondet og Kavlikonsernet.

Seres er uavhengig investor, styremedlem og rådgiver for ulike selskaper. Hun sitter for tiden bl.a. i styrene for Nordea, Enoro Holding, Syncron, Academedia og flere forskningsinstitusjoner, slik som Simula Research Lab og Sintef IKT. Seres har tidligere jobbet som forsker og fellow i Oxford og DEC SRC, direktør for produktmarkedsføring i Fast Search & Transfer og direktør for forretningsstyring i Microsoft. Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford og en MBA fra INSEAD.


Anders Løland

13. januar 2016

Løland er utnevnt til ny assisterende forskningssjef ved avdelingen Statistisk Analyse, Mønstergjenkjenning og Bildeanalyse (SAMBA) ved Norsk regnesentral (NR).

Anders har vært ansatt på NR siden 2001 og har vært en sentral forsker og prosjektleder i lang tid. Som ass. forskningssjef vil Anders spesielt ha ansvar for helhetlig kompetanseutvikling og individuell oppfølging av denne blant statistikerne i SAMBA.

SAMBA har med dette styrket sin ledelse og har nå to ass. forskningssjefer.

Les mer på nr.no


Bjart Johannes Holtsmark

12. januar 2016

Den 14. og 15. januar disputerer Holtsmark for dr.philos-graden ved Universitetet i Oslo. Holtsmark er Cand.Oecon og arbeider ved Statistisk sentralbyrå.

Tittelen på avhandlingen er: «Seven essays on policies and international cooperation to abate emissions of greenhouse gases»

Avhandlingen stiller spørsmål ved hvorvidt bioenergi basert på tømmer fra norsk skog skal betraktes som et klimanøytralt produkt.

Bruk av tømmer til å lage biodrivstoff vil nemlig øke mengden CO2 i atmosfæren i overskuelig fremtid og dermed forsterke klimaendringene. Dette er to sentrale funn

i Holtmarks doktoravhandling.

Les mer på uio.no


Jens Uwe Korten

11. januar 2016

Korten er tilsatt som prorektor ved Høgskolen i Lillehammer i en fire-årig åremålsstilling fra nyttår 2016. Korten har tidligere vært valgt prorektor fra 2007 til 2015. Prorektor er fast stedfortreder for rektor og vil ha det faglige lederansvaret for høgskolens samlede utdanningsvirksomhet etter delegasjon fra rektor.

Korten er født og oppvokst i Tyskland. Han er utdannet som musikklærer ved Hamar lærerhøgskole (1987), har studert fjernsynsregi i Lillehammer (1989), tysk-mellomfag og hovedfag i medievitensskap ved Universitetet i Oslo (cand. phil.)


Sindre Bangstad

08. januar 2016

Bangstad er ny forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Sammen med Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss fyller Bangstad stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg.

Bangstad har kompetanse på islam, tros- og livssynsfrihet, hatytringer, ekstremisme og sekularisme. Han har en omfattende publikasjonsliste og har blant annet skrevet engelskspråklige bøker om islam i sekulære samfunn og om det ideologiske tankegodset til Anders Behring Breivik. Doktorgraden er basert på feltarbeid i Sør-Afrika. Han har tidligere hatt stilling som postdoc ved Sosialantropologisk institutt og vært tilknyttet Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han går inn i en fast Forsker II stilling ved KIFO.

Les mer på kifo.no


Silje Mørup Ormhaug

07. januar 2016

Den 14. januar vil Cand. psychol Silje Mørup Ormhaug forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittelen på er: The therapeutic alliance in the treatment of traumatized youth: Relationship to outcome and dropout across rater perspectives and therapeutic interventions.

I sin doktorgrad ser psykologspesialist Silje Mørup Ormhaug på hva som bidrar til en vellykket behandling av traumatiserte barn og unge.

Les mer på uio.no


Heidi Ormstad

06. januar 2016

Professor Heidi Ormstad ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for sykepleievitenskap har vært førsteforfatter ved studien om en ny biomarkør som kan avsløre akutt hjerneslag. Den ble publisert i Journal of Molecular Neuroscience, 30. september 2015.

Hun sier til hbv.no at veien frem til en eventuell blodprøve som kan bekrefte akutt iskemisk hjerneslag er lang, men at det er håp om at denne studien kanskje kan være et første skritt på veien.

- Det er imidlertid behov for flere studier der denne markøren måles hos et mye større antall hjerneslagpasienter, og der man også sammenligner iskemisk hjerneslagspasienter med pasienter med hjerneblødning, og kanskje også andre sykdommer som kan likne på iskemisk hjerneslag.  Å differensiere mellom iskemisk hjerneslag og hjerneblødning er meget viktig i forhold til å kunne gi riktig behandling, sier professor Ormstad.

Les mer på hbv.no


Olav Fure

05. januar 2016

Fure ser fram til å slutte som ukependler når han tiltrer i stilling som daglig leder ved Møreforsking Volda ved Høgskolen i Volda. Fure er i dag tilsatt som kommunalsjef for oppvekst i Gloppen kommune, men fra 1. mars 2016 begynner han i sin nye stilling. Da vil han også være 100 prosent tilstede i Volda.

– Eg har vekependla i sju og eit halvt år no og budd på hybel på Sandane. Det skal bli godt å kunne å gå til jobb og ete middag med kona i vekedagane igjen. Eg trivst godt i jobben i Gloppen kommune, men det skal bli kjekt å både bu og arbeide i Volda, seier Fure.

Les mer på hivolda.no


Sverre Herstad

04. januar 2016

Professor Sverre Herstad skal holde sin tiltredelsesforelesning tirsdag 12. januar ved om tema innovasjon i næringslivet. Herstad ble ansatt som professor på Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer fra november 2015, med tilknytning til Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT).

Herstad har hovedfag i økonomisk geografi og doktorgrad fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

Les mer på hil.no


Øystein Djupedal

02. januar 2016

Djupedal er engasjert som ny seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Den tidligere stortingspolitikeren, statsråden og fylkesmannen skal primært arbeide med kommunikasjon og samfunnskontakt ved universitetet.

- Jeg synes det er veldig spennende å få bruke min erfaring og kompetanse til å videreutvikle Universitetet i Agder. Det var veldig gledelig å få forespørselen fra universitetets ledelse, og dette er et arbeid jeg virkelig ser frem til å starte med, sier Øystein Djupedal.

Les mer på uia.no


Kevin Thomas

29. desember 2015

Dr. Kevin Thomas er ny forskningssjef i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), med ansvar for å utvikle NIVAs strategiske satsing på Rent hav og vann og et giftfritt samfunn. Thomas har vært ansvarlig for at NIVAs økotoksikologiske laboratorium følger GLP (god laboratoriepraksis) og har en grundig og omfattende forståelse av REACH - regelverket for registrering, evaluering, autorisering, og restriksjoner av kjemikalier.

Thomas har dr. grad innen geokjemi knyttet til olje- og miljøproblematikk og er forskningsleder ved seksjon for økotoksikologi.

Les mer på niva.no


Nikolai Friberg

25. desember 2015

Dr. Nikolai Friberg er ny forskningssjef i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), med ansvar for å utvikle NIVAs strategiske satsing på Robust biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.

Friberg har mer enn 20 års forskningserfaring innen ferskvannsøkologi og kommer fra stillingen som forskningsleder ved seksjon for ferskvannsøkologi i NIVA og avdelingsleder for NIVA Danmark.

Les mer på niva.no


Gunhild Regland Farstad

21. desember 2015

Cand.polit i sosialantropologi Gunhild Regland Farstad vil den 8. januar 2016 forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Tittel på avhandlingen er: Familie- og arbeidsliv i et nordisk perspektiv.

Temaet for denne avhandlingen er involvert farskap i en nordisk velferdsstatskontekst.

Les mer på uio.no


Ellen Vea Rosnes

18. desember 2015

Vea Rosnes disputerte for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 4. desember 2015.

Hun forsvarte avhandlingen «Mission, Colonisation and Literacy. The Norwegian Mission’s Literacy Work in Colonial and Independent Madagascar».

Hun har forsket på lese- og skrivepraksiser som norsk misjon la til rette for. Hun diskuterer i avhandlingen også hva som var målet med å lære gassiske barn og ungdom å lese og skrive.

Vea Rosnes er utdannet cand. polit, fra Universitetet i Oslo med hovedfag i samfunnsgeografi. Hun arbeider som universitetslektor ved Misjonshøgskolen.

Les mer på uis.no.


Nytt om navn

Kristin T. Ravndal

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Les om flere navn