Nytt om navn

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

22. februar 2016

Strandberg disputerer fredag 26. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på  avhandlingen er: “Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes”

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, der den som har diabetes selv må ta det daglige ansvaret for blodsukkerkontroll og behandling. Blodsukkeret påvirkes av mange faktorer. Kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale forhold, sykdommens innvirkning på hverdagslivet og blodsukkerregulering er viktig for helsepersonell i konsultasjoner med personer med type 1 diabetes.

Les mer på hib.no


Terje Tvedt

20. februar 2016

I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.

– Det er snakk om et omfattende prosjekt som skal søke å gi et nytt svar på et av de aller mest studerte spørsmålene i historien: Hvorfor oppsto den industrielle revolusjon i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og ikke i India, Kina eller Det osmanske riket, sier Tvedt.

ERC Advanced Grant tildeles forskere som er ledende på sitt felt og kan vise til fremragende resultater i løpet av de siste 10 årene.

Les mer på uib.no


Kjartan Leer-Salvesen

19. februar 2016

Leer-Salvesen disputerer fredag den 19. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt».

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det virkelige liv er mindre enn når prester og lærere blir presentert for hypotetiske problemstillinger. Prestene blir stumme og lærerne melder fra tjenestevei, og omgår dermed sin individuelle plikt til å melde fra.

Les mer på uia.no


Kim Magnus Bærum

17. februar 2016

Den 19. februar forsvarer Kim Magnus Bærum sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Tittelen for avhandlingen er: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections.

Bærum har gjennom sin studie forsket på klimaeffekter på forskjellige livshistorietrekk hos ørret over en klimagradient i Norge. Han viser at klimaendringer har en potensiell negativ effekt for vannlevende vekselvarme dyr som lever i tempererte områder, gjennom reduksjon i fiskens vekst og populasjonsstørrelse på grunn av økende og mer varierende temperatur.

Les mer på hihm.no


Edel Storelvmo

16. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har tilsatt Edel Storelvmo som viserektor for næringsliv og innovasjon. Storelvmo skal ha arbeidssted i Narvik.Storelvmo kommer fra stillinga som direktør for Futurum AS. Hun har tidligere vært blant annet direktør for NHO i Nordland (2007-2008) og rektor ved Høgskolen i Narvik (2000-2011).

– Dette er en spennende stilling som passer godt til den kompetansen jeg har som fagperson og de erfaringer jeg har gjort. Gode koblinger mellom akademia og nærings- og arbeidsliv har interessert og engasjert meg i lang tid. Nå får jeg muligheten til å jobbe med dette sammen med gode kolleger på UiT, sier Storelvmo. 

Les mer på uit.no


Hanne Haavind

15. februar 2016

H.M. Kongen har utnevnt professor i psykologi Hanne Haavind til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Haavind får utmerkelsen for sin innsats innen kjønnsforskningen. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Oslo Militære Samfunn onsdag 17. februar 2016 klokken 15.00. Haavind er i dag professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Les mer på Det Norske Kongehus


Trond Hammervoll

12. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å tilby Trond Hammervoll stillinga som viserektor med ansvar for regional utvikling innen offentlig sektor og velferd. Basen hans blir ved campus Harstad.

– Stillingen som viserektor ser jeg på som en unik mulighet til å være med å bidra til økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Nord-Norge. Det ligger store muligheter for UiT i å levere studenter og å gjennomføre kompetanseprosjekter i offentlig sektor fremover, sier Hammervoll, i en pressemelding fra UiT.  

Les mer på khrono.no


Pierre-Marie Lefeuvre

11. februar 2016

Pierre-Marie Lefeuvre forsvarte 10. februar sin doktorgradsavhandling ""Subglacial processes and subglacial hydrology" ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er bygget rundt fire års feltstudier ved Svartisen subglasiale laboratorium. Dette er verdens eneste laboratorium under en isbre. den befinner seg under Engabreen, en utløper av Svartisen i Nordland. I denne doktorgradsavhandlingen har to tiår med subglasiale målinger av trykket mellom berggrunn og is blitt analysert. Analysene har foregått hele 200 meter under isen. De viser at endringer i vanndreneringen under breen skaper flere typer av mekaniske prosesser mellom breen og underlaget.

Les mer på uio.no


Morten Holmboe

10. februar 2016

«Hvorfor straffer vi?» Dette er et grunnleggende spørsmål i doktorgradsavhandlingen som Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, skal forsvare den 12. februar. I avhandlingen trekker han linjen fra «hvorfor» til «hvordan»: Hva motiverer valget mellom ubetinget fengsel og mildere reaksjoner? I tillegg ser han på hva som er sivilrettslige konsekvenser av reaksjonsvalget. En hovedkonklusjon er at bruken av «allmennprevensjonen» som rettesnor for straffutmålingen er problematisk når valget av reaksjon ofte er verdimessig begrunnet.

Les mer på uio.no


Finn-Eirik Johansen

09. februar 2016

Professor Finn-Eirik Johansen (50) leder i dag Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han kommer til å takke ja til tilbudet om å bli direktør for UiO:Livsvitenskap.

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby han stillingen.

Johansen tar fatt på direktørjobben allerede 15. februar. I første omgang skal han jobbe med livsvitenskapssatsingen én dag i uka, deretter i femti prosent stilling til ny leder er på plass ved Institutt for biovitenskap.

Les mer på uio.no


Wenke Gulbrandsen

07. februar 2016

Cand. psychol Wenke Gulbrandsen vil den 15. februar forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen har tittelen: Forskning på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd - veien så langt, og veien videre.

Gulbrandsen har undersøkt om obligatorisk skilsmissemekling bidrar til enighet hos foreldre som har store konflikter om fordeling av barneomsorgen. 

Hun har fulgt samtaler, og utfallet av dem, hos et representativt utvalg av 154 foreldrepar i mekling. En slik omfattende studie av meklingsprosessen har ikke blitt utført tidligere, heller ikke internasjonalt.

Les mer på uio.no


Heidi Grundetjern

04. februar 2016

Ph.d.-stipendiat Grundetjern har dybdeintervjuet kvinnelige narkodealere i Norge om hvordan de klarer seg i en beintøff bransje. Forskningsartikkelen hennes er kåret til den beste på sitt felt i 2015.

Det er Forskningsrådet som hvert år deler ut en pris til beste forskningsartikkel innen rusmiddel og/ eller psykisk- helse-feltet. 100 000 kroner vil bli utdelt til Grundetjern.

- Jeg er veldig glad for prisen, og setter pris på at den gis til et bidrag som baserer seg på kvalitativ forskning og kjønnsforskning. Forskningen på kvinners rolle i narkohandelen er begrenset, derfor er jeg spesielt glad for at dette arbeidet har blitt lagt merke til, sier Heidi Grundetjern.

Les mer på uio.no


Arne Sørvig

03. februar 2016

Sørvig har avlagt doktorgrad om sjømatindustrien ved Universitetet i Stavanger. Den kan bli nyttig for at norsk laksenæring skal gjøre det enda bedre på internasjonale matmarkeder.

Avhandlingen omhandler verdikjeder og leveransekjeder i oppdrettsnæringen, i hovedsak laks. Den består av fire artikler, som tar for seg ulike problemstillinger innenfor dette temaet.

Avhandlingen har tittelen «Essays in Aquaculture Economics and Marketing».


Nils-Henrik von der Fehr

02. februar 2016

Fra 1. januar tok Nils-Henrik von der Fehr over som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) etter Fanny Duckert.

Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO og har vært ansatt som professor ved Økonomisk institutt. Siden 2008 ledet han instituttet. Hans forskning har særlig dreiet seg om energi og miljø, samt offentlig regulering av markeder.

Les mer på uio.no


Kathleen Jennings

01. februar 2016

Onsdag den 10. februar vil M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingen har tittelen: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Den undersøker samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo og hvilken virkning dette har for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.

Les mer på uio.no


Maria Hernandez Carretero

28. januar 2016

MPhil i Peace and Conflict Transformation Studies Maria Hernandez Carretero vil den 29. januar forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Tittelen på avhandlingen er: Why do people migrate? Possibilities and challenges for migration policy.

Avhandlingen viser blant annet hvordan penger tjent i utlandet gir migranter muligheten til å overholde forpliktelser overfor andre, samt å bedre egne og familiens boforhold og status i hjemlandet.

Les mer på uio.no


Kjartan Leer-Salvesen

27. januar 2016

Leer-Salvesen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder 19. februar 2016 med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt».

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1-001, Campus Kristiansand. Dekan Jacques Koreman leder disputasen.

Les mer uia.no


Henning Øien

26. januar 2016

Øien er samfunnsøkonom og tilsatt som forsker II på NOVA. Dit kommer han fra en stipendiatstilling ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo. I avhandlingen skrev han om finansiering og organisering av omsorgstjenesten. I løpet av stipendiatperioden var han også engasjert som prosjektmedarbeider ved NOVA hvor han forsket på kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.

Øien er tilsatt Seksjon for helse- og velferdsforskning. 


Hanne Cecilie Hougen

25. januar 2016

Hougen er tilsatt som seniorrådgiver ved Seksjon for ungdomsforsking på NOVA. Hun er ansatt som sekretariatsleder for Ungdata.

Hun er sosiolog og kommer til NOVA fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Hun har tidligere vært tilknyttet Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, Statistisk sentralbyrå (SSB) - Seksjon for intervjuundersøkelser og Seksjon for helsestatistikk. Hun har også tidligere jobbet ved NOVA - i 1997-2000 i Ungdomsforskningsgruppa og i 2009 i Barnevernsgruppa.

Hougen har først og fremst jobbet med kunnskaps- og dokumentasjonsarbeid, og med spørreskjemaundersøkelser. Hun har lang erfaring som prosjektleder og prosjektkoordinator fra sitt arbeid i SSB og LDO.


Tanja Storsul

22. januar 2016

Et samlet styre ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har vedtatt å tilby stillingen som instituttdirektør til professor Tanja Storsul (45), som har takket ja. Storsul kommer fra rollen som professor og instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Tanja Storsul er dr. polit. i medievitenskap (2002) samt cand. polit. i statsvitenskap (1997). Medieteknologiens påvirkning på samfunnet, mediepolitikken som føres og mediebransjen generelt har vært områder Storsul har forsket på i mange år.

Les mer på samfunnsforskning.no


Solveig Irene Nordtømme

21. januar 2016

Mandag 25. Januar skal førstelektor Solveig Irene Nordtømme forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Avhandlingen har tittelen: På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet.

Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og materialer påvirker smårollingenes lek og læring.

– Nordtømme retter søkelyset mot to aspekter ved utdanningsfeltet som lenge har vært sterkt underrepresentert i fagdiskusjonene: leken som en egen, sentral kategori samt feltet rom og materialitet, , sier professor Thomas Moser, som leder programstyret for PEDRES.

Les mer på usn.no


Geir Harald Samuelsen

20. januar 2016

Torsdag 21. januar avslutter billedkunstneren Samuelsen sitt stipendiatprosjekt med disputas (viva voce) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).

Prosjektet til Samuelsen heter «Letthetens bilder». Det er gjennomført som en del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjektet består av kunstneriske undersøkelser i skjæringspunkter mellom maleriets- og fjellklatringens spesialiserte ferdigheter og erfaringer.

Arbeidet er utført ved NTNU Institutt for billedkunst – Kunstakademiet i Trondheim med Maaretta Jaukkuri som veileder.

Les mer på ntnu.no


Nina Johannesen

19. januar 2016

Johannesen disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 22. januar 2016.

Hun har forsket på barns medvirkning i barnehager og forsvarer avhandlingen «Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster fra Emmanuel Levinas».

Barn i norske barnehager har en lovfestet rett til medvirkning. Nina Johannesen har forsket på hvordan denne medvirkningen skjer.

Forskningsarbeidet utfordrer den tradisjonelle forståelsen av de yngste barna i barnehagen hvor barnet først og fremt ses som en mottaker av den voksnes omsorg og opplæring.

Nina Johannesen er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold og har hovedfag i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Les mer på uis.no


Martin Jullum

17. januar 2016

Den 1. desember begynte Jullum som forsker i forskningsavdelingen Statistisk Analyse, Mønstergjenkjenning og Bildeanalyse (SAMBA) ved Norsk Regnesentral.

Jullum leverte i desember 2015 sin doktorgradsavhandling i statistikk ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Senteret for forskningsdrevet innovasjon Statistics for Innovation. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet ny metodikk for å velge mellom parametriske og ikke-parametriske statistiske modeller, samt et metodisk rammeverk for Bayesiansk geofysisk inversjon


Silvija Seres

15. januar 2016

Kavlifondet har valgt inn Seres som nytt styremedlem i Kavlifondet.  Hun erstatter Reidar Lorentzen som gikk ut av styret ved aldersgrensen i desember 2014 etter å ha vært medlem siden 2000 og gjort en uvurderlig innsats for fondet og Kavlikonsernet.

Seres er uavhengig investor, styremedlem og rådgiver for ulike selskaper. Hun sitter for tiden bl.a. i styrene for Nordea, Enoro Holding, Syncron, Academedia og flere forskningsinstitusjoner, slik som Simula Research Lab og Sintef IKT. Seres har tidligere jobbet som forsker og fellow i Oxford og DEC SRC, direktør for produktmarkedsføring i Fast Search & Transfer og direktør for forretningsstyring i Microsoft. Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford og en MBA fra INSEAD.


Anders Løland

13. januar 2016

Løland er utnevnt til ny assisterende forskningssjef ved avdelingen Statistisk Analyse, Mønstergjenkjenning og Bildeanalyse (SAMBA) ved Norsk regnesentral (NR).

Anders har vært ansatt på NR siden 2001 og har vært en sentral forsker og prosjektleder i lang tid. Som ass. forskningssjef vil Anders spesielt ha ansvar for helhetlig kompetanseutvikling og individuell oppfølging av denne blant statistikerne i SAMBA.

SAMBA har med dette styrket sin ledelse og har nå to ass. forskningssjefer.

Les mer på nr.no


Bjart Johannes Holtsmark

12. januar 2016

Den 14. og 15. januar disputerer Holtsmark for dr.philos-graden ved Universitetet i Oslo. Holtsmark er Cand.Oecon og arbeider ved Statistisk sentralbyrå.

Tittelen på avhandlingen er: «Seven essays on policies and international cooperation to abate emissions of greenhouse gases»

Avhandlingen stiller spørsmål ved hvorvidt bioenergi basert på tømmer fra norsk skog skal betraktes som et klimanøytralt produkt.

Bruk av tømmer til å lage biodrivstoff vil nemlig øke mengden CO2 i atmosfæren i overskuelig fremtid og dermed forsterke klimaendringene. Dette er to sentrale funn

i Holtmarks doktoravhandling.

Les mer på uio.no


Jens Uwe Korten

11. januar 2016

Korten er tilsatt som prorektor ved Høgskolen i Lillehammer i en fire-årig åremålsstilling fra nyttår 2016. Korten har tidligere vært valgt prorektor fra 2007 til 2015. Prorektor er fast stedfortreder for rektor og vil ha det faglige lederansvaret for høgskolens samlede utdanningsvirksomhet etter delegasjon fra rektor.

Korten er født og oppvokst i Tyskland. Han er utdannet som musikklærer ved Hamar lærerhøgskole (1987), har studert fjernsynsregi i Lillehammer (1989), tysk-mellomfag og hovedfag i medievitensskap ved Universitetet i Oslo (cand. phil.)


Sindre Bangstad

08. januar 2016

Bangstad er ny forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Sammen med Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss fyller Bangstad stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg.

Bangstad har kompetanse på islam, tros- og livssynsfrihet, hatytringer, ekstremisme og sekularisme. Han har en omfattende publikasjonsliste og har blant annet skrevet engelskspråklige bøker om islam i sekulære samfunn og om det ideologiske tankegodset til Anders Behring Breivik. Doktorgraden er basert på feltarbeid i Sør-Afrika. Han har tidligere hatt stilling som postdoc ved Sosialantropologisk institutt og vært tilknyttet Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han går inn i en fast Forsker II stilling ved KIFO.

Les mer på kifo.no


Silje Mørup Ormhaug

07. januar 2016

Den 14. januar vil Cand. psychol Silje Mørup Ormhaug forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittelen på er: The therapeutic alliance in the treatment of traumatized youth: Relationship to outcome and dropout across rater perspectives and therapeutic interventions.

I sin doktorgrad ser psykologspesialist Silje Mørup Ormhaug på hva som bidrar til en vellykket behandling av traumatiserte barn og unge.

Les mer på uio.no


Nytt om navn

Katrine V. Løken

NHH-professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved CELE, gleder seg over anerkjennelsen, både av tidligere forskning og det nye prosjektet innen feltet economics of crime; økonomi og kriminalitet.

– Det er veldig gøy at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. Det blir spennende å starte på prosjektet. Dette vil åpne dørene for mer forskning på økonomi og kriminalitet i Norge, sier NHHs ferske professor. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Les om flere navn