Nytt om navn

Gro Ellen Mathisen

03. mai 2016

Mathisen blir ny dekan ved SV-fakultetet, Universitetet i Stavanger, fra 1. august. Hun er i dag professor i organisasjonspsykologi ved Norsk hotellhøgskole (NHS).

Den nye dekanen har vært tilknyttet universitetet siden 1997, selv om hun i flere år har arbeidet i det private næringslivet. Fra 2008 til 2015 jobbet hun i Statoil med rådgiver- og lederoppgaver innenfor HR og HMS. 

– Universitet har en viktig rolle i regionen. Men vi må også ha som mål å ta en posisjon som et sentralt universitet i Norge. Jeg gleder meg til å bidra til det, sier Mathisen.

Erfaringene med å lede organisasjonsendringer i næringslivet er nyttige når UiS befinner seg midt inne i en omstillingsprosess, mener Mathisen. 

Les mer på uis.no


Iben Brinch Jørgensen

02. mai 2016

Mandag 2. mai vil Jørgensen ved forsvare sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Hun har vært stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og har undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser.

 Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

– Vi kan også bruke stedsretorikk for å inkludere eller ekskludere andre, eller til å etablere et fellesskap. Mange steder er omgitt av et etos, en troverdig status som vi låner for å smykke oss med eller bruke for alt det er verd i sosiale sammenhenger, sier Iben Brinch Jørgensen.

Les mer på uio.no


Camilla Osberg

30. april 2016

Osberg disputerer 2. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”The protein N-terminal acetyltransferase C (NatC) – Functional implications and evolutionary conservation”.

Osberg har vært stipendiat ved Molekylærbiologisk institutt siden 2013.  Hun har vært tilknyttet forskningsgruppen Protein N-terminal acetylering som er tilknyttet ProtMetD forskningsprogrammet.  Professor Thomas Arnesen har vært hovedveileder og forsker Michael Marië medveileder. 

Les mer på uib.no


Siri Jakobsen

28. april 2016

Jakobsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) fredag 29. april 2016 ved Handelshøgskolen, Nord universitet, studiested Helgeland.

Tittelen på avhandlingen er:

Environmental innovation cooperation:

The development of cooperative relationships between Norwegian firms

Tittelen på prøveforelesningen er:

Faktorer som påvirker verdiskaping i miljøvennlig innovasjon: Bedrifter, allianser og co-opetition.

Les mer på nord.no


Kjell Vassdal

27. april 2016

Da prisene ved den anerkjente filmfestivalen Tribeca Film Festival ble delt ut i New York 21. april ble den norske filmfotografen og mangeårige professoren og hovedlæreren for foto ved Den norske filmskolen, Kjell Vassdal, tildelt prisen for beste fotografi i klassen Internasjonal fiksjonsfilm for filmen "El Clásico".

Filmen "El Clásico" er regissert av norsk-kurdiske Halkawt Mustafa og er historien om de kortvokste kurdiske brødrene Alan og Shirwan, og Alan sine bestrebelser på å få kvinnen han elsker. Dette tar de to på en roadtrip på en knallgrønn ATV fra Irak til Madrid. Filmen fikk gode anmeldelser da den ble satt opp i Norge, og ble altså valgt ut til å bli vist på Tribeca Film Festival i New York.

Les mer på hil.no


Tanja Storsul

25. april 2016

Storsul er ansatt som ny instituttdirektør ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

På et instituttmøte den 20. april ble den nye ISF-direktøren ønsket velkommen av en fullsatt sal med forskere og medarbeidere. Midlertidig direktør, Anne Kari Lande Hasle, takket for seg, og overlot til styreleder Eivind Smith å formelt gi direktørnøkkelen til Storsul.

Storsul takket for tilliten og påpekte alle de positive tilbakemeldingene hun hadde fått så langt når hun har snakket om sin nye arbeidsplass ISF. Hun understreket at hun vil bruke sin tverrfaglige kunnskap fra statsvitenskap samt medier og kommunikasjon til å bringe videre ISFs allerede gode forskningsståsted.

Storsul (45) er dr. polit. i medievitenskap (2002) samt cand. polit. i statsvitenskap (1997).

Les mer på samfunnsforskning.no


Marit Engen

23. april 2016

Stipendiat Marit Engen ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) disputerte den 22. april 2016  for sin doktorgrad med en avhandling hvor hun bl.a. har sett på hvordan frontansatte i serviceorganisasjoner innoverer gjennom å initiere, utvikle og iverksette nye løsninger i sitt arbeid.

Tittelen på avhandlingen er "Frontline employees as participants in service innovation processes - Innovation by weaving". Engen har tilhørt doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP) på HiL.

Les mer på hil.no


Hans Tore Rapp

22. april 2016

Professor Hans Tore Rapp ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) skal koordinere EU-prosjektet Deep-sea Sponge Grounds EcosystemS of the North Atlantic (SponGES). Et internasjonalt team av forskere skal kartlegge og undersøke svampeøkosystemer i Nord-Atlanteren.

– Målet er å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for å bevare og samtidig legge til rette for å kunne bruke og utnytte ressurser i områder der det er svampebunner på en bærekraftig måte. Svampebunnene er blant de mest mangfoldige, økologisk og biologisk viktige og sårbare økosystemene i dyphavene, sier Rapp.

Les mer på uib.no


Frode Thuen

21. april 2016

Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen (HiB) blir tildelt Foreningen 2 Foreldre sin hederspris 2016. Han får prisen for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd.

Thuen har vært aktiv i media ved å poengtere at hvis barn opprettholder god kontakt med begge sine foreldre er risiko for psykiske problemer mindre sannsynlig. Thuen har også påpekt viktigheten av at begge foreldre benytter seg av sine muligheter til fødselspermisjon for å knytte sterke bånd til barna fra første stund.

F2F er en kjønnnøytral foreldreorganisasjon som har som målsetting å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. Foreningen jobber for å sikre barnets rett til et familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kjærester lenger.

Les mer på hib.no


Sudha Basnet

19. april 2016

Tirsdag den 19. april 2016 presenterte Basnet sin avhandling for graden ph.d ved Universitetet i Bergen (UiB).

Tittelen på avhandlingen er “Severe pneumonia in hospitalized young Nepalese children-Studies on the efficacy of oral zinc, respiratory viruses and prognostic determinants”.

Sudha Basnet er barnelege fra Nepal med mange års erfaring med både klinisk arbeid og forskning. Fra 2011 til 2015 var hun doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Les mer på uib.no


Jon Elster

14. april 2016

Professor Jon Elster er tildelt Skytte-prisen ved Uppsala universitet for fremragende bidrag til statsvitenskap.

Elster, som er født i Norge, fikk prisen for sin "skarpsindige og urokkelige vilje til vurdering og revurdering av hva som forklarer menneskelig atferd."

Elster er utdannet i Paris og ved Universitetet i Oslo, og har fra 1970-årene vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Chicago, og fra 1995 ved Columbia University i New York. I 2005 ble han utnevnt til professor ved Collège de France.

Prisen vil bli delt ut ved en seremoni 1. oktober i år.

Les mer på uu.se


Helge Sandvig Thorsen

13. april 2016

Thorsen disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) mandag 25. april 2016 med avhandlingen «Essays on production of knowledge capital»

Avhandlingens hovedarbeid studerer hvordan nedleggelse av små skoler i distriktene påvirker de akademiske prestasjonene til elevene som berøres. Mange skolenedleggelser blir møtt med stor motstand i lokalsamfunnet. Bekymringen for elevenes læringsmiljø trekkes ofte frem som en del av begrunnelsen for motstanden. Resultatene av analysen tyder imidlertid på at skolenedleggelsene ikke påvirker elevenes akademiske prestasjoner. Nedleggelsene svekker i noen grad ungdomsskoleelevenes standpunktkarakterer, men dette ser ut til å skyldes at små skoler vurderer elevenes prestasjoner mildere enn større skoler.

Les mer på nhh.no


Kamil Kladivko

12. april 2016

Kladivko disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) tirsdag 12. april 2016 med avhandlingen «Essays on financial options: Employee stock options and reinsurance pricing».

Avhandlingen studerer prising, hedging og innløsing av finansielle opsjoner. Standardmetoden for å finne prisen på en opsjon er bruk av såkalte selvfinansierte porteføljer. Denne metoden har i prinsippet løst prisingsproblemet i et komplett og effektivt marked.

Les mer på nhh.no


Stein Olav Skrøvseth

11. april 2016

Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier. Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT.

- Jeg er beæret over tilliten og ydmyk foran det store nasjonale oppdraget senteret har fått. Vi skal være med på å sikre en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet i årene som kommer. Sammen med Direktoratet for e-helse skal vi hjelpe myndighetene med å finne svaret på det som skjer her og nå. Gjennom forskningen vår skal vi se inn i kula for hva som venter sektoren i fremtiden, sier Skrøvseth.

Han er sivilingeniør med doktorgrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Les mer på ehealthresearch.no


Siri Andreassen Devik

09. april 2016

Den 27. april vil Devik disputere ved Nord universitetet med avhandlingen "Hjemmesykepleie til eldre som bor på bygda med uhelbredelig kreft".

Devik (f.1971) er ansatt som Ph.D-stipendiat ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

I mitt PhD arbeid er formålet å se nærmere på omsorgsbehov og livskvalitet hos hjemmeboende eldre som er rammet av kreft. Studien vil sette søkelys på den sammensatte opplevelse og mestring av sykdom, symptomer, livssituasjon(alder og sosiale faktorer) og den kommunale hjelp som ytes i utkantene. Både kvalitative og kvantitative metoder vil anvendes, sier Devik til Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Les mer på nord.no


Kalle Moene

07. april 2016

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er i år tildelt ESOP- Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ved Økonomisk institutt sin leder, Kalle Moene.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen tildeles norske forskere som har levert vitenskapelige bidag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Moene mottar belønningen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag "for sin sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst". Moene er professor i økonomi og leder av ESOP.

Les mer på uio.no


Thor Ole Gulsrud

04. april 2016

Gulsrud er ansatt i IRIS som prosjektleder for Norway Pumps & Pipes og senior rådgiver innen helseforskning. Gulsrud har lang erfaring både fra medisinsk teknologi og olje og gass. Han har doktorgrad innen datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Forskningsarbeidet ble utført som en del av en førsteamanuensisstilling ved UiS.

Gulsrud har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og før han startet i IRIS jobbet han i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco. Formålet med Norway Pumps & Pipes er å utvikle et tett faglig samarbeid mellom to ulike sektorer; medisin og oljeteknologi. Initiativtakerne er SUS, IRIS, UiS og Greater Stavanger. Disse skal i tett samarbeid med partnere fra næringslivet bidra til utvikling av nye og forbedrede produkter og tjenester innen helse og omsorg.


Gard Frodahl Tveitevåg Svingen

03. april 2016

Den 07.04.2016 disputerer Gard Frodahl Tveitevåg Svingen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på avhandlingen er : "Components of the choline oxidation pathway in relation to acute myocardial infarction, type 2 diabetes and mortality. Prospective observational studies among patients with suspected or verified coronary heart disease in Norway"

Les mer på uib.no


Leik Woie

31. mars 2016

I en alder av 77 år har tidligere overlege ved Stavanger Universitetssjukehus Leik Woie disputert til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

Woies doktorgradsarbeid baserer seg på et samarbeidsprosjekt mellom Hjerteavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for elektroteknikk og databehandling (IDE), der professorene Trygve Christian Eftestøl, Kjersti Engan og Jan Terje Kvaløy var viktige medspillere.

Om doktorgradsarbeidet sitt sier Woie at det er utviklet nye metoder for å undersøke infarkt-arr i hjertemuskelen ved hjelp av magnettomografi. Disse har vist seg å være langt mer effektive enn de som vanligvis er i bruk for å fastslå arrets lokalisering, størrelse og karakter.

Les mer på uis.no


Kenneth Hugdahl

29. mars 2016

Professor Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) var innehaver av et Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) mellom 2010 og 2015. Nå har han klart den utrolige bragden å få et nytt slikt stipend, som plasserer ham helt i den globale eliteserien av norske forskere.

Det er kun Nobelprisvinner Edvard Moser ved NTNU som tidligere har mottatt ERC Advanced Grant to ganger. Dette er det mest høytstående stipendet som blir delt ut av ERC. I tillegg har samfunnsøkonom Bård Harstad ved Universitetet i Oslo (UiO) mottatt først et Starting Grant og tidligere i år et Consolidator Grant fra ERC.

Les mer på uib.no


Monika Knudsen Gullslett

27. mars 2016

Gullslett disputerer for ph.d.-graden fredag 29. april 2016 ved Universitetet i Agder (UiA). Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Disputasen vil finne sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Tittelen på avhandlingen er: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Les mer på uia.no


Talette Rørvik Simonsen

22. mars 2016

Master Talette Rørvik Simonsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) den 1. april.

Tittelen på avhandlingen er: Towards a «Photographic Synthesis» of the Arts? A Study of Architectural Photography in publications of Le Corbusier’s The Chapel of Ronchamp in the 1950s.

I sin avhandling undersøker Simonsen ulike publikasjoners fotografiske framstilling av et av etterkrigstidens mest sentrale arkitekturverk: Le Corbusiers The Chapel of Ronchamp (1950-55). Simonsen retter søkelys mot arkitekturfotografiets fleksibilitet som retorisk medium.

Les mer på uio.no


Jørn Ljunggren

21. mars 2016

Master i sosiologi Jørn Ljunggren vil 1. april forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO).

Tittelen på avhandlingen er: How does gender and ethnicity influence the analysis of cultural elites, and how do sampling strategies affect understandings of variation within those elites?​

Les mer på uio.no


Ernst Håkon Jahr

20. mars 2016

Professor emeritus og tidligere rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Ernst Håkon Jahr, er blitt tildelt Gunnerus-medaljen for hans mangeårige og fremragende forskning innen språkvitenskap.

- Jeg er svært glad og stolt. Å motta Gunnerusmedaljen er jo noe av det største som kan skje en forsker i Norge. Det er ikke noe en tror eller kan regne med at skal skje. Jeg er veldig takknemlig for at jeg gjennom så mange år har fått anledning til å arbeide på så spennende felter som forskning og institusjonsbygging, undervisning og formidling. Det har gitt mening i hverdagen og glede i arbeidet i alle år. Uten familien og gode kolleger i inn- og utland hadde jeg ikke kunnet nå de resultater som i dag har resultert i denne store anerkjennelsen, sier Ernst Håkon Jahr, og legger til at det virkelig var en stor opplevelse å få Gunnerusmedaljen.

Les mer på uia.no


Cecilie Schou Andreassen

19. mars 2016

Forsker Cecilie Schou Andreassens forskning på avhengighet er lest av millioner. Nå får hun Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

204 oppslag i norsk papirmedia, 637 oppslag på norsk internett og flere hundre internasjonale nettmedier har omtalt Cecilie Schou Andreassens forskning på ulike former for avhengighet. Huffington Post, med sine 115 millioner unike brukere, er en av flere medier som har omtalt forskningen.

Andreassen er i dag postdoktor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). I august går hun over i ny jobb som professor ved Institutt for klinisk psykologi. Siden doktorgraden i 2009 har hun forsket på ikke-kjemisk avhengighet, mellom annet avhengighet av spill, Facebook, shopping og arbeidsavhengighet.

Les mer på uib.no


Alina L. Evans

17. mars 2016

Fredag den 18. mars forsvarer Alina L. Evans sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Tittelen for avhandlingen er: Ecophysiology of brown bears; basic physiology and effects of hibernation, pregnancy, body mass, and capture.

Hvordan overlever brunbjørnen 6-7 måneder i hiet uten å spise, drikke eller gå på do? Hvordan vet bjørnen når den skal gå i hi og hva vår den til å gå ut av hiet om våren?  Hvordan regulerer bjørner kroppstemperaturen og hjerteaktiviteten under vintersøvnen og når de er aktive? Og påvirkes bjørner av menneskelig aktivitet? Dette er noen av spørsmålene som besvares i denne avhandlingen.

Disputasen holdes på engelsk og finner sted i låven på Campus Evenstad fredag 18. mars.

Les mer på hihm.no


Monika Knudsen Gullslett

15. mars 2016

Gullslett disputerer den 29.april ved Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Drammen med avhandlingen: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Studien har hatt som hensikt å undersøke personer i kriser sine opplevelser av, og erfaringer med psykiske kriser, hva som er god hjelp.  Det har vært spesielt fokus hva som fremmer bedring i psykiske kriser, og om ambulante akutteam er en god tjeneste sett fra brukerne sin side.

Les mer på usn.no


Tore Dag Bøe

12. mars 2016

Den 11. mars 2016 forsvarte Bøe doktorgradsavhandlingen «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative exploration for ph.d.-graden på ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

Bøe har fulgt Fakultet for helse og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Han er stipendiat ved Institutt for psykososial helse. Sørlandet sykehus v/Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og DPS Strømme har også bidratt til gjennomføring av doktorgradsarbeidet.

Les mer på uia.no


Sonja Mellingen

10. mars 2016

Mellingen disputerte torsdag 10. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?»

Mellingen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er klinisk spesialist i rus- og avhengighetsspørsmål. Hun arbeider ved KoRUS-Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, der hun har ferdigstilt avhandlingen. De første årene av avhandlingsarbeidet var hun ansatt som stipendiat ved Senter for Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Som ph.d.-kandidat har hun vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet.

Les mer på uib.no


Kristin Heggdal

09. mars 2016

Heggdal er ansatt som ny forskningsleder og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Heggdal er utdannet sykepleier ved Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen (1982). Hun har hovedfag (1994) og doktorgrad (2003) i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor innen feltet kvalitative forskningsmetoder. Samarbeid med pasienter og helsepersonell i spesialist-og kommunehelsetjenesten preger hennes forskningsarbeid. Hun vil tiltre 1.april 2016 ved LDH.

Les mer på ldh.no