Nytt om navn

Monika Knudsen Gullslett

15. mars 2016

Gullslett disputerer den 29.april ved Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Drammen med avhandlingen: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Studien har hatt som hensikt å undersøke personer i kriser sine opplevelser av, og erfaringer med psykiske kriser, hva som er god hjelp.  Det har vært spesielt fokus hva som fremmer bedring i psykiske kriser, og om ambulante akutteam er en god tjeneste sett fra brukerne sin side.

Les mer på usn.no


Tore Dag Bøe

12. mars 2016

Den 11. mars 2016 forsvarte Bøe doktorgradsavhandlingen «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative exploration for ph.d.-graden på ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

Bøe har fulgt Fakultet for helse og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Han er stipendiat ved Institutt for psykososial helse. Sørlandet sykehus v/Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og DPS Strømme har også bidratt til gjennomføring av doktorgradsarbeidet.

Les mer på uia.no


Sonja Mellingen

10. mars 2016

Mellingen disputerte torsdag 10. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?»

Mellingen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er klinisk spesialist i rus- og avhengighetsspørsmål. Hun arbeider ved KoRUS-Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, der hun har ferdigstilt avhandlingen. De første årene av avhandlingsarbeidet var hun ansatt som stipendiat ved Senter for Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Som ph.d.-kandidat har hun vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet.

Les mer på uib.no


Kristin Heggdal

09. mars 2016

Heggdal er ansatt som ny forskningsleder og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Heggdal er utdannet sykepleier ved Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen (1982). Hun har hovedfag (1994) og doktorgrad (2003) i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor innen feltet kvalitative forskningsmetoder. Samarbeid med pasienter og helsepersonell i spesialist-og kommunehelsetjenesten preger hennes forskningsarbeid. Hun vil tiltre 1.april 2016 ved LDH.

Les mer på ldh.no


Guro Ødegård

08. mars 2016

Ødegård er tilsatt som forskningsleder for Seksjon for ungdomsforsking ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA fra 1. mars 2016.

Ødegård er sosiolog og kommer fra stilling som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Der har hun vært tilknyttet forskingsprogrammet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor – et senter hun har vært leder for det siste året.

I 2009 disputerte Ødegård med doktoravhandlingen «Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati». Omdreiningspunktet for hennes forskingsinteresse har vært ungdom, samfunnsengasjement og demokrati, men har de senere e årene også omfattet flere studier av frivillig sektor og det flerkulturelle sivilsamfunnet.

Les mer på hioa.no


Kim Robert Lisø

07. mars 2016

Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senteret for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU - SFI Klima 2050.

Lisø har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska.


Hanne Haavind

05. mars 2016

Professor emerita Hanne Haavind ved Universitetet i Oslo ble 17. februar slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats innen kjønnsforskning.

Haavind var tidlig ute med å stille spørsmål ved psykologiens oppfatning om at mors sentrale rolle i foreldreskapet var tuftet på biologiske forutsetninger som kun gjaldt kvinner. I artikkelen «Myten om den gode mor» fra 1973, i boka med samme tittel, trekker hun veksler på sine personlige erfaringer og ønsket om å dele omsorgen med en mann.

Les mer på uio.no


Tine Widerøe

04. mars 2016

Widerøe er ny rektor ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Widerøe er 47 år. Hun er diplomøkonom fra BI, har grunnfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og en mastergrad i utdanningsledelse fra UiO. I tillegg har hun gjennomført ulike lederkurs ved AFF, NHO og BI.

– Westerdals Oslo ACT går en spennende tid i møte, og vi skal jobbe målrettet mot vår visjon om å bli en ledende og nyskapende høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Vi utdanner studenter innenfor områder som er i rask utvikling, og for å fortsette å være attraktive for både studentene og bransjene, må vi være framoverlente, omstillingsdyktige og modige, uttaler Tine Widerøe.


Finn Jørgensen

03. mars 2016

Professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord Universitet er en av tre vinnere av Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2015.

Hjernekraftrprisen deles ut til forskere som har utmerket seg ved god formidling av relevant forskning.

Jørgensen får prisen for det vitenskapelige bidraget «Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger».

Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsundersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette.

Les mer på nord.no


Bernard Enjolras

02. mars 2016

Enjolras blir leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning.

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning Bernard Enjolras ledet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor frem til 2015. Han overtar nå stillingen på ny, etter Ødegård.

Les mer på samfunnsforskning.no


Dag Jørund Lønning

01. mars 2016

Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), er kåret til Årets bygdeprofil i Norge.

Årets bygdeprofil er Bygde-Norge sin hederspris. Den har blitt utdelt hvert år siden 2004.

Tidligere vinnere er blant andre Odd Nordstoga, Therese Johaug, Danskompaniet Frikar, Oddgeir Bruaset og Yasmin Syed.

Lønning er den første akademiker som har vunnet denne tittelen.

Les mer på hlb.no


Margareth Sandvik

29. februar 2016

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.) den 17.mars.

Hva er valgkampens funksjon? Å gi velgerne grunnlag for å ta valg. Da må valgkampen formidle politikk, vise politiske skillelinjer og informere velgerne om hvilke saker de ulike partiene vil arbeide for, og hvordan de vil handle for å fremme disse sakene.

I avhandlingen sin undersøker Margareth Sandvik om valgkampen oppfyller disse kravene.

Les mer uio.no


Mira Randahl

28. februar 2016

Tirsdag den 01. mars disputerer Randahl ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder for graden philosophiae doctor (ph.d.), med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Tittel på avhandling er: “Engineering students approaching the mathematics textbook as a potential learning tool - opportunities and constraints”

Den tar for seg hvordan ingeniørstudenter bruker en lærebok for å lære matematikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik.

Les mer på uia.no


Ira Malmberg-Heimonen

26. februar 2016

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått nærmere 16 millioner for å redusere frafall i skolen.

Forskerne skal evaluere en kartleggings- og oppfølgingsmodell for å redusere frafallet i videregående skole.

Prosjektet ledes av HiOA-professor Ira Malmberg-Heimonen.

-  Vi er glade for å være med på et så viktig prosjekt, og vi ser frem til å samarbeide med skoler og fylkeskommuner om å bruke denne evalueringsmetodikken for å finne løsninger på hvordan skoler skal arbeide systematisk med frafall, sier hun.

Les mer på hioa.no


Jens Uwe Korten

23. februar 2016

Prorektor Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styreleder for Norgesuniversitetet for en fire-årsperiode fra 1. januar 2016.

Norgesuniversitetet har som overordnet mål å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder.

Korten er født og oppvokst i Tyskland. Han er utdannet som musikklærer ved Hamar lærerhøgskole (1987), har studert fjernsynsregi i Lillehammer (1989), tysk-mellomfag og hovedfag i medievitensskap ved Universitetet i Oslo (cand. phil.).

Les mer på hil.no


Ragnhild Bjarkøy Strandberg

22. februar 2016

Strandberg disputerer fredag 26. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på  avhandlingen er: “Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes”

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, der den som har diabetes selv må ta det daglige ansvaret for blodsukkerkontroll og behandling. Blodsukkeret påvirkes av mange faktorer. Kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale forhold, sykdommens innvirkning på hverdagslivet og blodsukkerregulering er viktig for helsepersonell i konsultasjoner med personer med type 1 diabetes.

Les mer på hib.no


Terje Tvedt

20. februar 2016

I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.

– Det er snakk om et omfattende prosjekt som skal søke å gi et nytt svar på et av de aller mest studerte spørsmålene i historien: Hvorfor oppsto den industrielle revolusjon i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og ikke i India, Kina eller Det osmanske riket, sier Tvedt.

ERC Advanced Grant tildeles forskere som er ledende på sitt felt og kan vise til fremragende resultater i løpet av de siste 10 årene.

Les mer på uib.no


Kjartan Leer-Salvesen

19. februar 2016

Leer-Salvesen disputerer fredag den 19. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt».

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det virkelige liv er mindre enn når prester og lærere blir presentert for hypotetiske problemstillinger. Prestene blir stumme og lærerne melder fra tjenestevei, og omgår dermed sin individuelle plikt til å melde fra.

Les mer på uia.no


Kim Magnus Bærum

17. februar 2016

Den 19. februar forsvarer Kim Magnus Bærum sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Tittelen for avhandlingen er: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections.

Bærum har gjennom sin studie forsket på klimaeffekter på forskjellige livshistorietrekk hos ørret over en klimagradient i Norge. Han viser at klimaendringer har en potensiell negativ effekt for vannlevende vekselvarme dyr som lever i tempererte områder, gjennom reduksjon i fiskens vekst og populasjonsstørrelse på grunn av økende og mer varierende temperatur.

Les mer på hihm.no


Edel Storelvmo

16. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har tilsatt Edel Storelvmo som viserektor for næringsliv og innovasjon. Storelvmo skal ha arbeidssted i Narvik.Storelvmo kommer fra stillinga som direktør for Futurum AS. Hun har tidligere vært blant annet direktør for NHO i Nordland (2007-2008) og rektor ved Høgskolen i Narvik (2000-2011).

– Dette er en spennende stilling som passer godt til den kompetansen jeg har som fagperson og de erfaringer jeg har gjort. Gode koblinger mellom akademia og nærings- og arbeidsliv har interessert og engasjert meg i lang tid. Nå får jeg muligheten til å jobbe med dette sammen med gode kolleger på UiT, sier Storelvmo. 

Les mer på uit.no


Hanne Haavind

15. februar 2016

H.M. Kongen har utnevnt professor i psykologi Hanne Haavind til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Haavind får utmerkelsen for sin innsats innen kjønnsforskningen. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Oslo Militære Samfunn onsdag 17. februar 2016 klokken 15.00. Haavind er i dag professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Les mer på Det Norske Kongehus


Trond Hammervoll

12. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å tilby Trond Hammervoll stillinga som viserektor med ansvar for regional utvikling innen offentlig sektor og velferd. Basen hans blir ved campus Harstad.

– Stillingen som viserektor ser jeg på som en unik mulighet til å være med å bidra til økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Nord-Norge. Det ligger store muligheter for UiT i å levere studenter og å gjennomføre kompetanseprosjekter i offentlig sektor fremover, sier Hammervoll, i en pressemelding fra UiT.  

Les mer på khrono.no


Pierre-Marie Lefeuvre

11. februar 2016

Pierre-Marie Lefeuvre forsvarte 10. februar sin doktorgradsavhandling ""Subglacial processes and subglacial hydrology" ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er bygget rundt fire års feltstudier ved Svartisen subglasiale laboratorium. Dette er verdens eneste laboratorium under en isbre. den befinner seg under Engabreen, en utløper av Svartisen i Nordland. I denne doktorgradsavhandlingen har to tiår med subglasiale målinger av trykket mellom berggrunn og is blitt analysert. Analysene har foregått hele 200 meter under isen. De viser at endringer i vanndreneringen under breen skaper flere typer av mekaniske prosesser mellom breen og underlaget.

Les mer på uio.no


Morten Holmboe

10. februar 2016

«Hvorfor straffer vi?» Dette er et grunnleggende spørsmål i doktorgradsavhandlingen som Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, skal forsvare den 12. februar. I avhandlingen trekker han linjen fra «hvorfor» til «hvordan»: Hva motiverer valget mellom ubetinget fengsel og mildere reaksjoner? I tillegg ser han på hva som er sivilrettslige konsekvenser av reaksjonsvalget. En hovedkonklusjon er at bruken av «allmennprevensjonen» som rettesnor for straffutmålingen er problematisk når valget av reaksjon ofte er verdimessig begrunnet.

Les mer på uio.no


Finn-Eirik Johansen

09. februar 2016

Professor Finn-Eirik Johansen (50) leder i dag Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han kommer til å takke ja til tilbudet om å bli direktør for UiO:Livsvitenskap.

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby han stillingen.

Johansen tar fatt på direktørjobben allerede 15. februar. I første omgang skal han jobbe med livsvitenskapssatsingen én dag i uka, deretter i femti prosent stilling til ny leder er på plass ved Institutt for biovitenskap.

Les mer på uio.no


Wenke Gulbrandsen

07. februar 2016

Cand. psychol Wenke Gulbrandsen vil den 15. februar forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen har tittelen: Forskning på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd - veien så langt, og veien videre.

Gulbrandsen har undersøkt om obligatorisk skilsmissemekling bidrar til enighet hos foreldre som har store konflikter om fordeling av barneomsorgen. 

Hun har fulgt samtaler, og utfallet av dem, hos et representativt utvalg av 154 foreldrepar i mekling. En slik omfattende studie av meklingsprosessen har ikke blitt utført tidligere, heller ikke internasjonalt.

Les mer på uio.no


Heidi Grundetjern

04. februar 2016

Ph.d.-stipendiat Grundetjern har dybdeintervjuet kvinnelige narkodealere i Norge om hvordan de klarer seg i en beintøff bransje. Forskningsartikkelen hennes er kåret til den beste på sitt felt i 2015.

Det er Forskningsrådet som hvert år deler ut en pris til beste forskningsartikkel innen rusmiddel og/ eller psykisk- helse-feltet. 100 000 kroner vil bli utdelt til Grundetjern.

- Jeg er veldig glad for prisen, og setter pris på at den gis til et bidrag som baserer seg på kvalitativ forskning og kjønnsforskning. Forskningen på kvinners rolle i narkohandelen er begrenset, derfor er jeg spesielt glad for at dette arbeidet har blitt lagt merke til, sier Heidi Grundetjern.

Les mer på uio.no


Arne Sørvig

03. februar 2016

Sørvig har avlagt doktorgrad om sjømatindustrien ved Universitetet i Stavanger. Den kan bli nyttig for at norsk laksenæring skal gjøre det enda bedre på internasjonale matmarkeder.

Avhandlingen omhandler verdikjeder og leveransekjeder i oppdrettsnæringen, i hovedsak laks. Den består av fire artikler, som tar for seg ulike problemstillinger innenfor dette temaet.

Avhandlingen har tittelen «Essays in Aquaculture Economics and Marketing».


Nils-Henrik von der Fehr

02. februar 2016

Fra 1. januar tok Nils-Henrik von der Fehr over som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) etter Fanny Duckert.

Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO og har vært ansatt som professor ved Økonomisk institutt. Siden 2008 ledet han instituttet. Hans forskning har særlig dreiet seg om energi og miljø, samt offentlig regulering av markeder.

Les mer på uio.no


Kathleen Jennings

01. februar 2016

Onsdag den 10. februar vil M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingen har tittelen: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Den undersøker samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo og hvilken virkning dette har for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.

Les mer på uio.no


Nytt om navn

Cecilie Haraldseid

Cecilie Haraldseid disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Støtter studentenes egentrening 

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Gjennom studentenes involvering ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Cecilie Haraldseid (31) er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, og har en master i helsevitenskap. Hun er fra Skjold i Vindafjord, nå bosatt i Stavanger.


Les om flere navn